Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Parīzes manifests

15. oktobris, 2015

Vienoti solidaritātē par kvalitatīvām darba vietām, darbinieku tiesībām un taisnīgu sabiedrību Eiropā (pieņemts ETUC 13.kongresā 2.oktobrī)

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) pārstāv visus darbaļaudis Eiropā. Tā pastāv, lai veiktu pārrunas, kampaņas un īstenotu pasākumus labākai dzīvei un darba apstākļiem.

ETUC iestājas par labāku Eiropu, kas balstās uz solidaritāti un vienlīdzību, sociālo taisnīgumu un kohēziju, mieru un demokrātiju. Tāpēc ETUC cīnās par ilgtspējīgu izaugsmi, pilnīgu nodarbinātību, kvalitatīvām darba vietām, taisnīgu atalgojumu, labiem sabiedriskiem pakalpojumiem, izglītību un apmācībām, taisnīgu nodokļu sistēmu, labu pārvaldību, brīvprātīgu un godīgu pārvietošanos, dzimumu līdztiesību un pamattiesību ievērošanu. Tas prasa atšķirīgu ekonomikas modeli Eiropā un pasaulē, un tādu attīstības procesu, kas ciena cilvēkus un vidi.

Banku un finanšu krīzes rezultātā Eiropa piedzīvo ilgstošu stagnāciju un ekonomisko un sociālo apvērsumu. Cilvēki cieš visā Eiropas Savienībā. Kļūdainas politikas ir palielinājušas nabadzību un sociālo nevienlīdzību, samazinot algas, sociālo aizsardzību un publiskos izdevumus, un radījušas augstu bezdarba līmeni, darba tirgus ierobežojumu atcelšanu, un nestabilus darbus - īpaši sievietēm, jauniešiem un gados vecākiem darba ņēmējiem, migrantiem un mazkvalificētiem darbiniekiem.

Strukturālās reformas un ekonomikas politikas, kas iestrādātas ES fiskālajā paktā - kuru ETUC noraidīja - apslāpēja pieprasījumu un izaugsmi, radīja deflācijas risku un noniecināja ražošanas bāzi, kas ir tik svarīga, lai panāktu ilgtermiņa atveseļošanos. Samazinājumi palielināja valsts parādus, darīja kaitējumu sabiedriskajiem pakalpojumiem, un iznīcināja darba vietas. Darba vietas un ražošanas demokrātija, sociālais dialogs, konsultācijas un koplīgumu pārrunas tiek ignorētas vai vājinātas daudzās valstīs.

Šīs politikas ir palielinājušas atšķirības starp pilsoņiem un valstīm. Pieaugošā nevienlīdzība nošķir cilvēkus, attālinot viņus no demokrātiskajām pamatvērtībām un Eiropas projekta, un veicina atbalstu bīstamām ekstrēmistu ideoloģijām.

Mēs aicinām uz atšķirīgu pieeju ar tādu politiku, kas ciena un veicina mūsu vērtības un mērķus visā Eiropā un pasaulē. Tā pieprasa Eiropas Arodbiedrību konfederācijas tiesību spēcīgāku atzīšanu, lai iesaistītos ES lēmumu pieņemšanā.

ETUC prioritātes labākai Eiropai ir šādas:

 • Spēcīga ekonomika, kas kalpo tautai.
 • Mēs pieprasām investīcijas pilnīgai nodarbinātībai un kvalitatīvām darba vietām visiem.
 • Taupības politikas izbeigšana.
 • Mēs pieprasām labākas algas iekšējā pieprasījuma palielināšanai un atveseļošanai - darba ņēmējiem Eiropā nepieciešams darba samaksas pieaugums, lai mazinātu nevienlīdzību un apkarotu nabadzību.
 • Sociālajām pamattiesībām ir jābūt prioritārām pār ekonomiskajām brīvībām.
 • Mēs pieprasām politiku zaļajām darbavietām, ilgtspējīgai nākotnei, spēcīgiem sabiedriskiem pakalpojumiem, taisnīgai nodokļu sistēmai, finanšu spekulāciju izbeigšanai un pārskatītai Eiropas pārvaldībai.

Stiprākas arodbiedrības, kas vērstas uz demokrātiskām vērtībām un demokrātiju darbā.

 • Sociālais dialogs un koplīgumi ir jārespektē un jānostiprina visā Eiropā.
 • Mēs vēlamies lielāku darba vietu un kolektīvo demokrātiju, biedrošanās brīvību un tiesības streikot.
 • Mēs aicinām ETUC iesaistīšanos ES nodarbinātības, ekonomiskās un sociālās politikas veidošanā.

Būtiski vērienīgi sociālie standarti.

 • Mēs pieprasām darba un sociālo tiesību īstenošanas ietvaru ar mērķi panākt sociālo progresu.
 • Mēs pieprasām izbeigt sociālo dempingu un deregulāciju.
 • Mēs vēlamies taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darba ņēmējiem bez diskriminācijas.

Spēcīga ekonomika, kas kalpo cilvēkiem.

ES ekonomikas un sociālajai politikai jābūt kā motoram, kas virza pienācīgas algas un atbilstošus sociālos ieguvumus ekonomikas un iekšējā pieprasījuma atbalstam un izaugsmei.

Darba ņēmējiem Eiropā ir nepieciešams darba samaksas pieaugums. ETUC pieprasa uz algām virzītu atveseļošanas politiku un darba algas daļas palielināšanu, īpašu uzmanību pievēršot zemu algu saņēmējiem. ETUC aicina izbeigt samaksas atšķirības starp dzimumiem.

ETUC pieprasa jaunu ceļu Eiropai ar investīciju programmu 2% no IKP gadā nākamo 10 gadu laikā, lai radītu kvalitatīvas darbavietas un attīstītu ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu, kas atbilst sociālajiem, ekonomiskajiem un vides izaicinājumiem. Mēs pieprasām valsts ieguldījumus infrastruktūrā un pētniecībā, kā arī vispārēju un augstas kvalitātes izglītību, veselības aprūpi un sociālos pakalpojumus. Specifiski valsts ieguldījumi šajās jomās netiek ņemti vērā, kad tiek izvērtēts valsts budžeta deficīta līmenis, jo īpaši ekonomikas lejupslīdes laikā. Finanšu stabilizācijai būtu jānotiek caur ekonomikas izaugsmi un eiroobligāciju pārdošanu, ar sakārtotu parādu restrukturizācijas procesu, kur nepieciešams.

Ar arodbiedrībām gan Eiropas, gan nacionālā līmenī būtu jākonsultējas par projektiem, kas izraudzīti finansēšanai saskaņā ar Eiropas Komisijas jaunā 315.000.000.000 EUR Investīciju plāna projektu. Atlases kritērijiem prioritāri būtu jāattiecas uz kvalitatīvu darba vietu radīšanu un sociālo un vides mērķu iekļaušanu. ETUC brīdina par publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) izmantošanu un aicina Komisiju un dalībvalstis pienācīgi izvērtēt finanšu riskus, kas saistīti ar to lietošanu.

ETUC uzstās, lai pilnībā tiktu pārskatīta esošās ekonomikas pārvaldības sistēma, lai tā būtu godīga un līdzsvarota, un lai pārtrauktu izdarīt spiedienu uz algām un darba koplīgumu slēgšanu. Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) padziļināšanai jāiet roku rokā ar sociālās dimensijas stiprināšanu. Sociāliem un vides rādītājiem ir jākļūst par spēcīgu un neatņemamu iezīmi ekonomikas pārvaldībā. Valsts līmenī arodbiedrības ir jāiesaista valstu reformu plānu formulēšanā un īstenošanā, kā arī visās politikas veidošanas struktūrās ar ETUC atbalstu un koordinēšanu.

Valstis, kas ietilpst eirozonā, ir savstarpēji atkarīgas, jo vienotai valūtai ir tieša ietekme uz algu attīstību un sociālo aizsardzību. Tādēļ ekonomikas pārvaldībā šajā jomā ir nepieciešama ciešāka koordinācija, arī starp arodbiedrībām, jo īpaši attiecībā uz fiskālo, darba tirgus, sociālo un algu attīstību. Tajā pašā laikā, eirozonas politikas ietekmē pārējo ES, tāpēc visaptverošai arodbiedrību nostājai ir jāņem vērā darba ņēmēju vajadzības visā Eiropā.

Ekonomiskā un sociālā attīstība prasa sociāli stabilu sabiedrību, kas ievēro demokrātiskas debates un tiesiskumu, ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, godīgu un progresīvu nodokļu sistēmu un labi noregulētas finanšu iestādes, kas kalpo reālai ekonomikai. Eiropas Centrālai bankai jābūt pēdējās instances aizdevējai ar mērķiem un kompetencēm, kas ir līdzīgas ASV Federālo rezervju sistēmai. Tās pilnvaras būtu jāpārskata, lai par prioritāti noteiktu pilnīgu nodarbinātību un stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi.

Augstāki nodokļi augstākiem ienākumiem un lielām bagātībām ir nepieciešami, lai pārdalītu bagātību un apkarotu pieaugošo nevienlīdzību ienākumos, lai paplašinātu valsts budžetu un palielinātu iekšējo pieprasījumu un atveseļošanos.

Nodokļu nemaksāšana un krāpšana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodokļu konkurence, atvieglotas nodokļu likmes kapitālam, fiskālais dempings un korupcija turpina apdraudēt mūsu sabiedrību. Tie nav savietojami ar Eiropu, kas balstās uz savstarpēju uzticēšanos un solidaritāti. Tie var izraisīt smagu zaudējumu valsts līdzekļiem un tie ir noteikti jānoraida, izmantojot ciešāku sadarbību ES un pasaules līmenī.

ETUC atbalsta visaptverošu ES mēroga finanšu darījumu nodokļa (FTT) ieviešanu kā pirmo soli ceļā uz starptautisku FTT. Tā aicina dalībvalstis nepadoties finanšu nozares lobēšanas mēģinājumiem atteikties no FTT.

ES būtu jāvienojas par obligātu kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ar minimālo likmi vismaz 25%.

ETUC iebilst, un aicina veikt pasākumus, lai cīnītos pret nedrošu (piemēram, nulles stundas līgumi) un nedeklarētu darbu, kas skar sievietes, viesstrādniekus un jo īpaši jauniešus, fiktīvu pašnodarbinātību, ļaunprātīgas nodarbinātības praksi, un darba aizsardzības vājināšanu. Mēs cīnāmies un veicam pārrunas par kvalitatīvam darbavietām valsts un privātajā sektorā ar drošiem darba līgumiem, labiem darba apstākļiem un cieņu pret darba ņēmēju tiesībām, kas garantētas, izmantojot efektīvas sankcijas un izpildi, kā arī spēcīgas darba inspekciju un arodbiedrību pārstāvības. Mēs pieprasām koordinētu darba tirgus politiku, kuras mērķis ir uzlabot darba standartus ikvienam. Eiropas Nodarbinātības stratēģijai (ENS) ir jākoncentrējas uz labas kvalitātes, ilgtspējīgu darba vietu radīšanu visā Eiropā. ETUC noraida strukturālās reformas, kuru mērķis ir izjaukt nodarbinātības aizsardzības likumdošanu un koplīgumu pārrunu sistēmas.

Aktīvi darba tirgus pasākumi ir nepieciešami, lai ievērojami palielinātu nodarbinātību. To mērķim jābūt prasmju uzlabošanai un perspektīvas ilgtspējīgas nodarbinātības stiprināšanai gan privātajā, gan valsts sektorā, tostarp attiecībā uz ilgtermiņa bezdarbniekiem. Īpaša uzmanība jāpievērš, lai palielinātu sieviešu līdzdalību darba tirgū, jo tas ievērojami palielinās izaugsmi.

ETUC pieprasa rīkoties, lai stiprinātu reālo ekonomiku un veicinātu inovatīvas, konkurētspējīgas un sociāli ilgtspējīgas nozares un pakalpojumus. ETUC ir pret finanšu tirgus orientētu kapitālismu. Mēs pieprasām koordinētu ES rūpniecības un pakalpojumu politiku ar arodbiedrību iesaistīšanu, lai pārvaldītu strukturālo pārmaiņu straujo tempu ekonomikā, ko paātrina digitālo tehnoloģiju ieviešana.

Labi izglītots darbaspēks kopā ar prioritāti pētniecībai un inovācijai ir priekšnoteikums ilgtspējīgai izaugsmei. ETUC veicinās kvalitatīvu izglītību visiem, mūžizglītību, zināšanas, pētniecību un inovācijas darbavietā un sabiedrībā.

Paaudžu solidaritāte un ievērojama jauniešu bezdarba samazināšana ir nepieciešama, lai izveidotu ilgtspējīgu nākotni Eiropā. Jauniešiem visā ES ir jābūt garantētām tiesībām uz kvalitatīvu darbu vai atbilstošām apmācības iespējām četros mēnešos bezdarba laikā, vai pabeigtai izglītībai un apmācībām ("Jauniešu garantija"), lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz darba tirgu. Darba vietām ir jābūt "vecumam draudzīgām", un jāveicina mūžizglītība. Neapmaksāta stažēšanās, vecuma diskriminācija un citas negodīgas prakses ir jāpārtrauc.

ETUC iebilst pret tālāku sabiedrisko pakalpojumu liberalizāciju un komercializāciju. Mēs aicinām uz valsts nodrošinātu augstas kvalitātes bērnu un vecu cilvēku aprūpi, veselību un izglītību, apmācībām un nodarbinātības pakalpojumiem, transportu, ūdens, atkritumu un citiem svarīgiem pakalpojumiem. Investīcijas sabiedriskajos pakalpojumos arī veicina vienlīdzīgāku darbaspēku, palielinot sieviešu līdzdalību darba tirgū.

Lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, ES ir jāuzņemas vērienīgas saistības, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, un jāuzstāj uz to ieviešanu visā pasaulē. ETUC aicina pasaules valdības vienoties par saistošu starptautisko klimata aizsardzības nolīgumu Parīzē 2015.gadā. Eiropai ir jāstrādā, lai nodrošinātu taisnīgu pāreju uz ilgtspējīgu videi draudzīgu zaļo ekonomiku, radot kvalitatīvas darbavietas un uzlabojot videi draudzīgas prasmes. Tai ir jādod prioritāte ieguldījumu politikai, lai atbalstītu ilgtspējīgu infrastruktūru un rūpniecības atjaunošanu, inovāciju, pētniecības un attīstības, zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju un resursu efektivitāti. Finansiālais atbalsts reģioniem un nozarēm, kuras ir atkarīgas no oglekļa intensīvām aktivitātēm, būs svarīgs, lai īstenotu taisnīgu pāreju Eiropā. Enerģētikas pārejas ietekme uz šiem reģioniem un nozarēm, būtu labāk jāizvērtē un jāņem vērā. ETUC pieprasa, lai tiktu veikti pasākumi, kas nodrošinātu nākotni tiem darba ņēmējiem, kuri tiks pakļauti šai ietekmei.

Stiprākas arodbiedrības par demokrātiskām vērtībām un demokrātiju darbavietā

Mēs aicinām uz spēcīgākām koplīgumu sistēmām un saistošiem līgumiem valsts līmenī, kas aptvertu darbiniekus gan valsts, gan privātajā sektorā, tostarp darba ņēmējus MVU, lai veicinātu kvalitatīvu nodarbinātību, līdztiesību, cienīgas algas, darba samaksas paaugstināšanu un sociālo progresu. Mēs pieprasām Eiropas sociālā dialoga stiprināšanu gan starpnozaru, gan nozaru līmenī, izmantojot saistošus līgumus, kas sasniegtu konkrētus rezultātus un proaktīvu sociālo politiku no Eiropas Komisijas puses. Mēs pieprasām cieņu pret visiem līgumiem, kas noslēgti sociālā dialoga ietvarā visos līmeņos saskaņā ar ES līgumiem.

Darbiniekiem visā Eiropā nepieciešams darba samaksas pieaugums. Sarunas starp sociālajiem partneriem attiecīgajā līmenī ir labākais līdzeklis, lai nodrošinātu labas algas un darba apstākļus. Algu noteikšanai būtu jāpaliek kā valsts jautājumam un jārisina saskaņā ar valsts praksi un darba attiecību sistēmu.

Ar likumu noteiktās minimālās algas, kur tās vēlas arodbiedrības, jānosaka ar sociālo partneru iesaisti. Likumdošanā noteikto minimālo algu līmenim jābūt ar mērķi uzlabot standartus kā to iesaka starptautiskās organizācijas. Kopā ar koplīgumiem tas palīdzēs cīnīties pret nabadzību darba vietā, sociālo un algu dempingu, un veicinās iekšējo pieprasījumu.

Šajā sakarā ieteicams uzsākt diskusijas par vienotu viedokli valstu minimālo algu noteikšanai likumdošanā, kas būtu piemērojams valstīs, kurās to vēlas arodbiedrības.

Sociālo partneru autonomija valstu un Eiropas līmenī ir jārespektē. Mēs noraidām valsts institūciju iejaukšanos sociālajā dialogā, koplīgumu procesā vai jau noslēgtajos koplīgumos. Kolektīvās darba attiecības jāstiprina un koplīgumu darbība jāpaplašina uz vairāk darbiniekiem, atbalstot arodbiedrību lomu koplīgumu koordinēšanā.

Dalībvalstu un kandidātvalstu valstu valdībām, ar Komisijas atbalstu, jāizveido īsts, autonoms sociālais dialogs visos līmeņos. Ir jāievieš esošās situācijas uzraudzības un novērtēšanas indikatori un nacionālā divpusējā / trīspusējā sociālā dialoga kvalitāte tajās Eiropas valstīs, kur arodbiedrības to vēlas.

Lielākai darbavietu un ražošanas demokrātijai vajadzētu nozīmēt pilnīgu informēšanas un konsultēšanās tiesību ievērošanu visās jomās, tostarp pārstrukturēšanas un pārmaiņu paredzēšanā saskaņā ar valsts praksi, un valdes līmeņa darbinieku pārstāvību lēmumu pieņemšanā Eiropas uzņēmumos. ETUC aicina izstrādāt direktīvu, lai ieviestu jaunu un integrētu struktūru darba ņēmēju iesaistīšanai. Pamatojoties uz spēkā esošo ES acquis, direktīvā būtu jānosaka augsti standarti attiecībā uz informāciju un konsultācijām, ar ambicioziem minimālajiem standartiem valdes līmeņa darbinieku pārstāvībai lēmumu pieņemšanā Eiropas uzņēmumos kā papildus resursu darbinieku ietekmei.

Gan darba devējiem, gan valdībām ir pilnībā jārespektē apvienošanās brīvība un tiesības streikot. Šīs pamattiesības nedrīkst vājināt, un mēs esam apņēmības pilni iebilst pret jebkādu uzbrukumu tām.

Vērienīgu sociālo standartu būtība

Mēs aicinām Eiropu uzsākt jaunu, vērienīgu sociālo programmu ar likumdošanu un politiku darbiniekiem, lai panāktu labākus dzīves un darba apstākļus, vienlīdzīgu attieksmi un veselības aizsardzību un drošību darbā, un veicināt kvalitatīvu izglītību, profesionālo izglītību un mūžizglītību, pienācīgas sabiedrības veselības un pensiju sistēmas visiem, kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, spēcīgākas sociālās aizsardzības sistēmas, kas balstītas uz solidaritāti starp paaudzēm, mazāk nestabilu darbu un darba laika samazināšanu, pamatojoties uz brīvprātības principu.

Eiropa joprojām ir tālu no dzimumu līdztiesības sasniegšanas. Turpmāka rīcība ir nepieciešama visos sabiedrības līmeņos, lai nodrošinātu vienādu atalgojumu par līdzvērtīgu darbu un vienādas tiesības un iespējas darbā, un īpaši, lai likvidētu karjeras „stikla griestus”, kas kavē iespēju sievietēm ieņemt atbildīgus amatus, veicināt labāku profesionālās, ģimenes un privātās dzīves saskaņošanu un apkarot visa veida vardarbību un diskrimināciju pret sievietēm. Proti, ir nepieciešams lielāks progress, lai īstenotu tiesības uz vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu.

Mēs pieprasām izbeigt deregulācijas tendenci, piemēram, izmantojot Komisijas tā saukto "labāka regulējuma” darba kārtību un REFIT iniciatīvu, kas draud izjaukt darbinieku aizsardzību un veic uzbrukumus strādājošo tiesībām. ETUC noraida apgalvojumu, ka būtiski veselības un drošības noteikumi ir "nasta" uzņēmumiem, un uzstāj, ka darba ņēmējiem mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) ir jāsaņem tāda pati aizsardzība kā citiem. Regula ir vajadzīga, lai konsekventi nodrošinātu labus sociālos un vides standartus un novērstu visus arodveselības un darba drošības riskus, tostarp jaunus un bīstamus.

Renacionalizācijas politika, kas rada šķelšanos starp cilvēkiem un veido mākslīgu barjeru, neizbēgami izraisa konkurenci starp valstīm, un var iznīcināt Eiropas projektu. Tomēr integrāciju nedrīkst izmantot kā ieganstu, lai vājinātu darba attiecības, sociālās aizsardzības sistēmas, sociālo nodrošinājumu vai piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem jebkurā valstī.

Mēs aicinām pieņemt ES Sociālā progresa protokolu, kas tiktu pievienots ES līgumiem, lai cīnītos pret sociālo dempingu, un apstiprinājumu, ka sociālās pamattiesības prevalē pār ekonomiskajām brīvībām, un tās ir jārespektē. Direktīva par darbinieku norīkošanu ir jāpārskata, lai nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principu. ETUC noraidīs jebkuras izmaiņas Līgumā, kas neietver Sociālā progresa protokola pieņemšanu.

Visām ES iestādēm ir jāaizsargā sociālās pamattiesības, jo īpaši tās, ko garantē ES Pamattiesību harta. ES vajadzētu pieņemt un ratificēt nolīgumu par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. ETUC aicina Eiropas iestādes atrast veidu, kā atrisināt problēmas, ko aktualizējis Eiropas Savienības tiesas (ES Tiesa) atzinums 2014. gada decembrī, un veikt visus efektīvos pasākumus, lai nodrošinātu ātru pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. ES ir jākļūst par pārskatītās Eiropas Sociālās hartas dalībnieku.

ETUC prioritāte ir cīņa pret visiem diskriminācijas veidiem gan pamatojoties uz dzimumu, etnisko izcelsmi, valstspiederību, ticību, pārliecību, seksuālo orientāciju, dzimuma identitāti, invaliditāti, vecumu, piederību arodbiedrībai, gan kādu citu iemeslu dēļ. ETUC veicinās iecietību un cīnīsies pret rasismu un ksenofobiju, it īpaši attiecībā uz ārvalstu izcelsmes darba ņēmējiem.

Kā daļu no vispārējās politikas par sociālās aizsardzības sistēmas stiprināšanu, ETUC aicina izveidot Eiropas pamatdirektīvu par pienācīgu minimālo ienākumu, kas paredz vienotus principus, definīcijas un metodes minimālo ienākumu shēmām dalībvalstīs, apvienojot ienākumu atbalstu ar aktīvu iekļaušanu un piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem.

Cilvēkiem ar ierobežotām darba spējām, slimību vai invaliditāti jāsniedz pielāgotas darba iespējas. Holistiska pieeja un atbilstoši darba apstākļi varētu ļaut viņiem iesaistīties darba tirgū.

ETUC atbalsta pārvietošanās brīvību ES. Pret migrējošiem darba ņēmējiem jāizturas godīgi, aizsargājot viņus pret ekspluatāciju, nodrošinot pieeju cienīgām darbavietām un taisnīgai darba samaksai. Darba devēju pārkāpumi un / vai prettiesiski šķēršļi vienlīdzīgai attieksmei, ko nosaka valdības, ir jāidentificē un jānovērš, tostarp organizējot migrantus arodbiedrībās un ar sociālā dialoga palīdzību. Brīva pārvietošanās ES un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā nedrīkst tikt izmantota kā līdzeklis no darba devēju puses, lai mazinātu valsts standartus vai veicinātu nedrošu darbu.

Šengenas līguma pārtraukšana būtu solis atpakaļ Eiropas veidošanā, un tas nespētu atrisināt problēmas ar nelegālo imigrāciju. Mēs pieprasām līdzsvarotu un taisnīgu ES nostāju, reaģējot uz trešo valstu valstspiederīgo migrācijas plūsmām, kas balstītos uz solidaritāti un aizsargātu darba ņēmēju tiesības, kā arī ceļus migrantu integrācijai un iekļaušanai Eiropas darba tirgū, arodbiedrībās un sabiedrībā.

ETUC pieprasa stabilu Eiropas patvēruma politiku, kas stiprina solidaritāti un sadarbību uzņemšanas darbībās, ko kopīgi vada ES un dalībvalstis, lai novērstu cilvēku nāves uz jūras un sauszemes robežām un apkarotu cilvēku tirdzniecību un necilvēcīgo izturēšanos pret bēgļiem. Represīva pieeja ir jāaizstāj ar integrācijas pasākumiem bēgļiem un ārējo migrāciju politiku attīstību, jo īpaši preventīvām darbībām sadarbībā ar izcelsmes valstīm, lai cīnītos pret nelikumīgu cilvēku pārvadāšanu, uzlabotu dzīves apstākļus un izbeigtu konfliktu.

Lai veicinātu taisnīgu globalizāciju, ES starptautiskās tirdzniecības un investīciju nolīgumiem, īpaši TTIP, jātiecas uz kopīgas labklājības un ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā centra attīstību. Tiem ir jāveicina nodarbinātība, jāievēro demokrātiska lēmumu pieņemšana, sabiedrības intereses un kultūras identitāte; jāaizsargā sabiedriskie pakalpojumi un vide; jāietver darba tiesību īstenošana, balstoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvencijām; un jāiekļauj vērienīgas sadaļas, kuru mērķis ir veicināt augstākus darba, vides un tehniskos standartus, ko noteikuši demokrātiski atbildīgi pārstāvji, jo īpaši attiecībā uz visa veida sadarbību regulējuma jomā. Tie nedrīkst ietvert ISDS. Visas sarunas par šādiem līgumiem ir jāveic pārredzamā un demokrātiskā veidā.

Lai sasniegtu šos mērķus, ETUC pilnībā īstenos savu lomu, pārstāvot darbinieku balsis, sadarbojoties ar darba devējiem un ES politikas veidotājiem, un koordinējot arodbiedrību politiku un darbības.