Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 5. līdz 9. martam

5. marts, 2018

5., 6.03. Viļņā - LBAS Dzimumu līdztiesības padomes izbraukuma sēde Lietuvas Arodbiedrību konfederācijā (LPSK) un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā (EIGE). Piedalās LBAS Dzimumu līdztiesības padomes locekles.

6.03. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā - ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitāte “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” - LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantu lekcijas koledžas audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs, LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

6.03. Briselē - Viseiropas reģionālās padomes (PERC) izpildkomiteja. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns.

6.03. plkst. 10.30 Izglītības un zinātnes ministrijā - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā", 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" un 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" projektu uzraudzības padomes sēde, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

7.03. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā - Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

7.03. plkst. 14.00 Tikšanās ar ar Būvniecības partnerības vadību. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperti un LCA pārstāvji.

7.03. Briselē - Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Izpildkomiteja. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

7., 8.03. Briselē - EESC izpētes grupa atzinumam SOC/571 "ES rīcības plāns vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību likvidēšana", ES vadības grupas ES2020 sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

8.03. plkst. 9.30 Rīgā, viesnīcā "Park Inn Valdemāra" - Labklājības ministrijas organizētajā konferencē "Darba un ģimenes dzīves līdzsvars", kas vienlaikus ir arī projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" noslēguma pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS eksperte N. Mickeviča.

9.03. Sofijā - projekta "SACADOS" sadarbības partneru tikšanās, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.