Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002


Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” un Līgumu Nr.3.4.2.2/16/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) 2017.gada 26.maijā ir uzsākusi projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.

Līdzīgu projektu minētā specifiskā mērķa ietvaros īstenos arī LBAS nacionālais sociālais partneris - Latvijas darba devēju konfederāciju (turpmāk - LDDK). Lai sasniegtu projekta mērķi, kā LBAS, tā LDDK projektā iesaistīs sadarbības partnerus; LBAS – minēto prioritāro nozaru arodbiedrības (LBAS dalīborganizācijas) un LDDK – attiecīgo nozaru darba devēju asociācijas.

LBAS projekta ietvaros ir piesaistīti 5 sadarbības partneri - minēto nozaru arodbiedrības: Latvijas Celtnieku arodbiedrība, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, Latvijas Meža nozaru arodu biedrība un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība. Tāpat projektā strādās 2 LBAS un ārējie eksperti, tiks organizētas apmācības, semināri, konferences, darba grupas, veiktas nozaru tirgus izpētes un analīzes, tiks izskatīti starptautiskās tirdzniecības, konkurētspējas un nodarbinātības aspekti nozaru griezumā, īpaši pievēršoties minēto nozaru sociālā dialoga aktualizēšanai un aktivizēšanai, kā arī paralēli tiks stimulēti un iesaistīti arī citu nozaru pārstāvji divpusējā sociālajā dialogā, tādējādi veicinot nozaru asociāciju un arodbiedrību savstarpējo tuvināšanos un diskusijas par labāka tiesiskā regulējuma izstrādi nozarēs. Nozaru sociālā dialoga stimulēšanas rezultātā tiks noslēgtas ģenerālvienošanās (atbilstoši Darba likuma 18.panta trešajai daļai būs saistoša to organizāciju vai organizāciju apvienību pārstāvjiem, kas šīs ģenerālvienošanās ir parakstījušas), kas uzskatāmas par uzņēmējdarbības vidi ietekmējošu instrumentu un mazinās nelegālo nodarbinātību un ēnu ekonomiku, tostarp tiks sniegts ieguldījums Eiropas sociālo partneru darba programmas mērķu sasniegšanā.

Projekta ieviešanas laikā tiks noslēgtas piecas ģenerālvienošanās minētajās prioritārajās nozarēs, kas vienlaikus ir arī projekta rezultāta rādītājs.

Projekta rezultāta rādītāja sasniegšanai, tiek plānotas sekojošas atbalstāmās darbības:

  1. LBAS un sadarbības partneru ekspertu – koordinatoru deleģēšana vai piesaiste;
  2. LBAS organizētas apmācības, konferences, diskusijas, darba grupas, pieredzes apmaiņas vizītes;
  3. Sadarbības partneru organizēti semināri, informatīvie pasākumi, darba grupas;
  4. LBAS un sadarbības partneru dalība apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās, darba grupās, pieredzes apmaiņas vizītēs, informatīvos pasākumos, kā arī nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pasākumos;
  5. Nozaru tirgus izpētes un politikas ietekmes izvērtējumi;
  6. Informatīvo un metodisko materiālu izstrāde;
  7. LBAS iekšējās darbības sistēmas pilnveidošana;
  8. Informācijas un publicitātes nodrošināšana;
  9. Projekta administrēšana.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 26.maijs līdz 2021.gada 30.jūnijs.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 703 361,00 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 597 857,00 eiro un valsts budžeta finansējums – 105 504,00 eiro. No pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma 234 454,00 eiro saskaņā ar MK Nr.600 noteikumiem paredzēts sadarbības partneru finansējumam.

LBAS projekta vadītāja: Liene Liekna, t.67035925, e-pasts: liene.liekna@lbas.lv

PROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERI:

  Latvijas Celtnieku arodbiedrība

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība

Latvijas Meža nozaru arodbiedrība

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība "LAKRS"

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība

Sociālais dialogs uzņēmumā “Lauma fabrics”

7. septembrī Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības (turpmāk – LIA) vadība apmeklēja uzņēmumu “Lauma fabrics”, kurā uz sarunām par uzņēmuma darbinieku iespējamo algu paaugstināšanu vienkopus sanāca uzņēmuma “Lauma fabrics” arodbiedrības pārstāvji un iecirkņu vadītāji, arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Martinsone, ģenerāldirektors Edijs Egliņš un LIA arodbiedrības priekšsēdētāja Rita Pfeifere.

Uzņēmuma ģenerāldirektors informēja par uzņēmuma panākumiem un grūtībām, ar kurām tam pastāvīgi jāsaskaras. Apgrozījums ir pieaudzis par 6%, neskatoties uz to, ka lielākais klients ir samazinājis apgrozījumu par 10%. Samazinās izstrādājumu partijas, klienti kļūst arvien prasīgāki gan kvalitātes, gan izstrādājumu dizaina ziņā. “Jākļūst efektīgākiem, gudrākiem, ātrākiem” – tā E.Egliņš. Uzņēmums ekonomē un 20% robežās samazina izmaksas par elektrību, gāzi un notekūdeņiem. Aktīvi tiek strādāts pie novecojušu iekārtu nomaiņas un uzlabošanas, kas savukārt prasa ievērojamus finanšu resursus.

Neskatoties uz to, ka uzņēmums konkurē ar ārzemju, pamatā Ķīnas, uzņēmumiem, “Lauma fabrics” uzņēmumam ir nākotne, ja investē un strādā gudrāk. Ir svarīgi redzēt kopainu uzņēmumā, ne tikai viena iecirkņa ietvaros.

Atbildot uz strādājošo jautājumiem par algu paaugstināšanu, ir aprēķināts, ka šī gada 7 mēnešos algas ir cēlušās 376 darbiniekiem par 3%. Ir panākta vienošanās ar arodbiedrību, ka no 1.oktobra gandrīz visos cehos alga pieaugs 5-7% robežās par kvalitatīvu darbu. Ir lielas rezerves algu pieaugumam, jo ir augsts 2. šķiras produkcijas apjoms, bet klienti sliktu kvalitāti atsakās ņemt pat ar atlaidi.

Arodbiedrība pieprasa proporcionālu algu pieaugumu visiem strādājošajiem, saistot to ar minimālās algas pieaugumu valstī, kas plānots no 11 līdz 13%. LIA priekšsēdētāja Rita Pfeifere uzsvēra, ka minimālā alga valstī netiek celta ar mērķi “saspiest” atalgojuma skalu, kas tuvotos minimālajai algai visiem strādājošajiem, bet gan, lai proporcionāli ceļot atalgojumu arī pārējiem, tiktu panākta vidējā algu līmeņa celšanās un iedzīvotāju labklājības augšana. R.Pfeifere izskaidroja jaunās nodokļu politikas pamatnostādnes, ar kādu mērķi viens vai otrs nodoklis tika palielināts vai samazināts, un kā būtu jāpaaugstinās mazākajām algām šo nodokļu izmaiņu rezultātā. Tika skaidroti jautājumi par nodokļu atvieglojumiem nākamgad, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu izmaiņām un nodokļu atmaksu. Tika salīdzinātas LBAS izvirzītās kopīgās prasības un panāktais rezultāts.

Galu galā saruna, kas sākās ar zināmu sasprindzinājumu, parādīja, ka, izrādot savstarpēju cieņu, izpratni un vēlmi risināt jautājumus kopējās lietas labā, ir pareizais solis gan uzņēmuma attīstībai, gan kopīgai izpratnei par darbinieku problēmām.