LBAS logo

Dalīborganizācijas

Par LBAS dalīborganizācijām var būt likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas, pastāvīgas Latvijas nozaru arodbiedrības vai profesionālas darbinieku arodbiedrību apvienības, kuru pārvalde ir valsts līmeņa institūcijas, kas atzīst LBAS statūtus, programmu, maksā statūtos noteikto dalībmaksu un kuru statūti nav pretrunā ar LBAS statūtiem.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS) ir apvienojušās 19 dažādu nozaru arodbiedrības vai profesionālas darbinieku arodbiedrību apvienības.

LBAS dalīborganizācijas ir tiesīgas:

 • deleģēt pārstāvjus savienības pārvaldes institūcijās, piedalīties to darbā un lēmumu pieņemšanā, īpašuma pārvaldīšanā un izmantošanā;
 • iesniegt jautājumus izskatīšanai valdē, padomē  un kongresā;
 • saņemt metodisko, konsultatīvo un juridisko palīdzību;
 • saņemt informāciju par savienības darbību.

LBAS dalīborganizāciju pienākumi:

 • ievērot LBAS statūtus, pildīt savienības programmu, kongresa, konferences, padomes un valdes lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar statūtiem;
 • katru gadu līdz 15.02. iesniegt ziņas LBAS par arodbiedrības biedru un organizāciju skaitu, biedru naudu maksājumiem un dalīborganizācijas struktūru;
 • darboties saskaņā ar dalīborganizāciju kopīgi akceptētajiem savienības noslēgtajiem līgumiem ar valsts institūcijām un darba devēju organizācijām;
 • būt savstarpēji solidārām;
 • iesniegt valdei tās pieprasīto informāciju un atzinumus;
 • piedalīties kopīgās dalīborganizāciju akceptētās arodbiedrību akcijās – mītiņos, demonstrācijās, piketos, streikos u.c.;
 • savstarpēji saskaņot ietekmes sfēras, noslēdzot attiecīgas vienošanās, atzīt piederību arodbiedrībai un saglabāt to, biedriem pārejot no vienas arodbiedrības citā;
 • nodrošināt LBAS revīzijas komisijai iespēju pārbaudīt statūtu, kongresa, padomes un valdes lēmumu izpildi.