LBAS logo

Dalīborganizācijas

Par LBAS dalīborganizācijām var būt likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas, pastāvīgas Latvijas nozaru arodbiedrības vai profesionālas darbinieku arodbiedrību apvienības, kuru pārvalde ir valsts līmeņa institūcijas, kas atzīst LBAS statūtus, programmu, maksā statūtos noteikto dalībmaksu un kuru statūti nav pretrunā ar LBAS statūtiem.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS) ir apvienojušās 19 dažādu nozaru arodbiedrības vai profesionālas darbinieku arodbiedrību apvienības.

1. Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācija (LAAF)

Priekšsēdētāja AUŠRA STRAUME
Tālrunis: +371 29855734
E-pasts: laaf@laaf.lv
www: http://www.laaf.lv/

2. Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība (LBNA)

Priekšsēdētājs MĀRTIŅŠ DUNSKIS
Tālrunis: +371 27727703
E-pasts: lbna@lbna.lv
www: http://www.lbna.lv/

3. Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība (LCDA)

Priekšsēdētāja HELĒNA VEITNERE
Tālrunis: +371 28686093
E-pasts: celu.arodbiedriba@gmail.com
www: https://arodbiedribas.lv/daliborganizacijas/lcda/

4. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (LDzSA)

Priekšsēdētājs SAVELIJS SEMJONOVS
Tālrunis: +371 67234418
E-pasts: arodbiedriba@ldzsa.lv
www: http://www.ldzsa.lv/

5. Latvijas arodbiedrība “Enerģija” (Enerģija)

Priekšsēdētāja LILITA VAGELE
Tālrunis: +371 29207199
E-pasts: info@energija.lv
www: http://www.energija.lv/

6. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA)

Priekšsēdētājs ARMANDS AUGUSTĀNS
Tālrunis: +371 22301434
E-pasts: lida@lida.lv
www: http://www.lida.lv/

7. Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība (LIA)

Priekšsēdētāja RITA PFEIFERE
Tālrunis: +371 26411071
E-pasts: lia318@inbox.lv
www: https://arodbiedribas.lv/daliborganizacijas/latvijas-industrialo-nozaru-arodbiedriba/

8. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

Priekšsēdētāja INGA VANAGA
Tālrunis: +371 67270273
E-pasts: lizda@lizda.lv
www: http://www.lizda.lv/

9. Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF)

Priekšsēdētājs EDVĪNS KRIEVIŅŠ
Tālrunis: +371  22413825
E-pasts: lkdaf@apollo.lv
www: http://www.lkdaf.lv/

10. Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrība (LLPNA)

Priekšsēdētāja LAILA ĀBOLA
Tālrunis: +371 29152079
E-pasts: llpna@inbox.lv
www: https://arodbiedribas.lv/daliborganizacijas/llpna/

11. Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA)

Priekšsēdētāja KRISTĪNE RAPA
Tālrunis: +371 29190366
E-pasts: lmna@lmna.lv
www: http://www.lmna.lv/

12. Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (LPDA)

Priekšsēdētāja LIDIJA LEGZDIŅA
Tālrunis: +371  26454277
E-pasts: lpda.arodbiedriba@inbox.lv
www: http://www.lpda.lv/

13. Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrība (LProb.DA)

Priekšsēdētāja JOLANTA EIHENTĀLE
Tālrunis: +371  29453111
E-pasts: lpdarodbiedriba@gmail.com
www: https://arodbiedribas.lv/latvijas-probacijas-darbinieku-arodbiedriba-lpda/

14. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība “LAKRS” (LAKRS)

Priekšsēdētājs JURIS KALNIŅŠ
Tālrunis: +371 28656124
E-pasts: juris.kalnins@lakrs.lv
www: http://www.lakrs.lv/

15. Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība (LTDA)

Priekšsēdētāja MAIRA MUCENIECE
Tālrunis: +371 29432529
E-pasts: arodbiedriba@ltda.lv, ltda@inbox.lv
www: http://www.ltda.lv/

16. Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība (LTFJA)

Priekšsēdētājs IGORS PAVLOVS
Tālrunis: +371 67383503
E-pasts: info@ltfja.lv
www: http://www.ltfja.lv/

17. Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrība (UTAF)

Priekšsēdētājs ALEKSEJS HOLODŅUKS
Tālrunis: +371 67035930
E-pasts: info@utaf.lv
www: http://www.utaf.lv/

18. Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība (LVPUFDA)

Priekšsēdētājs ANDREJS JIRGENSONS
Tālrunis: +371 67211651
E-pasts: info@arodbiedriba.eu
www: https://www.arodbiedriba.eu/

19. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA)

Priekšsēdētājs VALDIS KERIS
Tālrunis: +371 67847300
E-pasts: lvsada@lvsada.lv
www: http://www.lvsada.lv/


LBAS dalīborganizācijas ir tiesīgas:

 • deleģēt pārstāvjus savienības pārvaldes institūcijās, piedalīties to darbā un lēmumu pieņemšanā, īpašuma pārvaldīšanā un izmantošanā;
 • iesniegt jautājumus izskatīšanai valdē, padomē  un kongresā;
 • saņemt metodisko, konsultatīvo un juridisko palīdzību;
 • saņemt informāciju par savienības darbību.

LBAS dalīborganizāciju pienākumi:

 • ievērot LBAS statūtus, pildīt savienības programmu, kongresa, konferences, padomes un valdes lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar statūtiem;
 • katru gadu līdz 15.02. iesniegt ziņas LBAS par arodbiedrības biedru un organizāciju skaitu, biedru naudu maksājumiem un dalīborganizācijas struktūru;
 • darboties saskaņā ar dalīborganizāciju kopīgi akceptētajiem savienības noslēgtajiem līgumiem ar valsts institūcijām un darba devēju organizācijām;
 • būt savstarpēji solidārām;
 • iesniegt valdei tās pieprasīto informāciju un atzinumus;
 • piedalīties kopīgās dalīborganizāciju akceptētās arodbiedrību akcijās – mītiņos, demonstrācijās, piketos, streikos u.c.;
 • savstarpēji saskaņot ietekmes sfēras, noslēdzot attiecīgas vienošanās, atzīt piederību arodbiedrībai un saglabāt to, biedriem pārejot no vienas arodbiedrības citā;
 • nodrošināt LBAS revīzijas komisijai iespēju pārbaudīt statūtu, kongresa, padomes un valdes lēmumu izpildi.