LBAS logo

Darbības virzieni

Apmācības

LBAS piedāvā
darba aizsardzību apgūt tālmācībā

Sācies jauns mācību gads, un arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) interesentiem piedāvā jaunas mācību iespējas darba aizsardzības jomā – tālmācības kursus.

No šī gada septembra LBAS Mācību centrs organizē 40 stundu programmas teorētiskās daļas tālmācības darba aizsardzības maksas kursus darbinieku uzticības personām, darba aizsardzības atbildīgajām personām un arodorganizāciju priekšsēdētājiem. Tāpat šī programma ir piemērota darba devēju atbildīgajām personām par darba aizsardzību, struktūrvienību vadītājiem, studentiem u.c. interesentiem.

Lai iesaistītos darba aizsardzības tālmācības kursos, interesentam jābūt datoram, interneta pieslēgumam un e-pasta adresei. Pieteikšanās kārtība ir aprakstīta LBAS mājaslapā – www.arodbiedribas.lv, sadaļā „Darbības virzieni” > „Darba drošība” > „Mācību kursi”: https://arodbiedribas.lv/darbibas-virzieni/darba-drosiba/macibu-kursi/

Darbinieku ievēlēto darba aizsardzības uzticības personu apmācības nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas „Darba aizsardzības likuma” 14.pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”. Sociālā dialoga nodrošinājumam uzņēmumā darba aizsardzības jomā izšķiroša nozīme ir arodaktīva zināšanām darba aizsardzības jautājumos, ko var iegūt licencētos apmācības kursos.

Sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” ar š.g. jūliju ir noteiktas izmaiņas darba aizsardzības pamatlīmeņa kursu apmācības programmā un stundu skaitā.

Tālmācība ir pašmācības process, kas orientēts uz cilvēkiem, kuriem iesaistīšanās pilnā apmācības procesā (klātiene) kaut kādu apstākļu dēļ nav iespējama. Iesaistoties tālmācības procesā, izglītojamais izvēlas savām interesēm atbilstošu:

  • mācību uzsākšanas laiku;
  • tempu, kādā mācīties.

Turklāt jāpiebilst, ka tālmācības mācību gads nesākas 1.septembrī. Tālmācība ir process, kurā mācības var uzsākt jebkura laikā.

Tālmācības procesu nodrošina speciāla apmācības atbalsta sistēma.

Apmācības atbalsta sistēma ir:

  • mācību centra koordinators, kurš nodarbojas ar mācību plānošanu, organizēšanu un atbild par mācību norisi un galarezultātu;
  • konsultanti, kuri palīdz, izskaidro, rosina, virza kursantu galarezultātam;
  • individuālas konsultācijas;
  • speciāli izstrādāti pašpārbaudes testi;
  • praktiskie darbi.

Ziedonis Antapsons, LBAS darba aizsardzības eksperts, darba aizsardzības kursa vadītājs

e-pasts: ziedonis.antapsons@lbas.lv