LBAS logo

Darba drošība

LBAS mājaslapas sadaļā “Darba drošība” ir ietverts informācijas un normu kopums, kas nepieciešams, veidojot darba devēju, darbinieku un viņu arodbiedrību sadarbību darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pamatā informācija paredzēta arodorganizācijām un uzticības personām, kuras pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā, bet tā būs noderīga arī pašiem nodarbinātajiem un citiem interesentiem.

Latvijā katru gadu darba vietās nelaimes gadījumos tiek savainoti vairāk par 30000 nodarbināto. Dažās nozarēs, piemēram, būvniecībā un lauksaimniecībā, vērojams būtisks letālo nelaimes gadījumu un smagu traumu pieaugums. Citās jomās, kā izglītības iestādēs, biroju darbā un veselības aprūpes sektorā vairāk raksturīgi veselības traucējumi, kas saistīti ar nogurumu un stresu.

Tas liecina par milzīgām cilvēku ciešanām un lieki iztērētiem līdzekļiem, jo ir nepieciešama papildus dārga medicīniskā aprūpe un samazinās darbinieku darbaspējas .

Vidējais iedzīvotāju mūža ilgums Latvijā – vīriešiem 65 gadi un sievietēm 76 gadi – ir visīsākais no visām Eiropas savienības valstīm. Galvenais iemesls ir ne tikai zemais dzīves līmenis valstī, bet, galvenokārt, smagie un kaitīgie darba apstākļi un nepietiekama darba aizsardzība vairākumā uzņēmumu, kad bizness tiek veidots uz darbinieku veselības un dzīvības rēķina.

Zemā darba aizsardzības līmeņa iemesli ir paaugstināta konkurence darba tirgū, pagaidu darbaspēka izmantošanas pieaugums, darba tirgus novecošanās, prakses iespēju samazināšanās jaunajiem darbiniekiem un arodbiedrību biedru skaita samazināšanās.

Šādos apstākļos īpaša loma drošu un veselīgu darba apstākļu uzlabošanai pieder arodbiedrībām un ievēlētām uzticības personām darba aizsardzībā.

Svarīgi ir apzināties pastāvīgas sadarbības nepieciešamību ar darba devējiem. Dažādi pētījumi pierāda, ka uzņēmumos, atkarībā no darba devēju attieksmes pret arodbiedrībām, tas var vai nu veicināt vai arī ierobežot nodarbināto uzticības personu darbību. Darba aizsardzība ir viena no nedaudzajām sadarbības sfērām, kurā darba devēju un darbinieku intereses pilnīgi saskan drošu un veselīgu darba apstākļu nodrošinājumam.

Visu līmeņu arodbiedrību interesēs ir veicināt darba devēju un arodorganizāciju sadarbību darba aizsardzības jomā un līdz ar to veicināt uzticības personu darbību. Tas dod iespēju izmantot šo mehānismu ne tikai kā organizācijas pienākumu un pakalpojumu saviem biedriem, bet arī kā motivāciju jaunu biedru piesaistīšanai un kā līdzekli arodbiedrību ietekmes palielināšanai apstākļos, kad citās jomās politiskā un ekonomiskā vide arodbiedrību darbībai ir nelabvēlīga.