LBAS logo

Darba tiesības

LBAS mērķis – izglītoti un tiesiski aizsargāti darbinieki, apmācītas dalīborganizācijas, sakārtota darba tiesiskā vide.

Lai sasniegtu šo mērķi, sniedzam juridiskās konsultācijas LBAS dalīborganizācijām, to arodbiedrību biedriem;

piedalāmies MK noteikumu, likumprojektu, politikas plānošanas dokumentu izstrādē; piedalāmies Saeimas komisiju sēdēs, NTSP un tās apakšpadomēs, attiecīgajās darba grupās;

sniedzam biedriem skaidrojumus un konsultācijas savu tiesību aizstāvēšanā;

organizējam informatīvas sanāksmes LBAS dalīborganizāciju juristiem par aktualitātēm darba tiesībās.

Papildus informācija par darba tiesībām:

Spēkā esošie likumi, MK noteikumi, rīkojumi
Sūdzības iesniegšana Valsts darba inspekcijai
Par bezdarbnieka statusa iegūšanu
Par slimības, bezdarbnieka, maternitātes u.c. pabalstiem
Ja darba devējam ir pasludināta maksātnespēja
Augstākās tiesas nolēmumi, tiesu prakses apkopojumi
Tiesu saraksts, kalendārs
ES direktīvas, regulas u.c.
Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas
Eiropas Savienības tiesas spriedumi
Eiropas arodbiedrību konfederācija