LBAS logo

Dzimumu līdztiesības jautājumi

1999. gada martā Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienībā tika izveidota Sieviešu padome. Pēc LBAS 5. kongresa (2002. gada 22. novembris) to pārdēvēja par Dzimumu līdztiesības padomi.

LBAS Dzimumu līdztiesības padome ir koordinējoša, konsultatīva arodbiedrību institūcija, kuras galvenais mērķis ir sieviešu un vīriešu līdztiesības sasniegšana un sieviešu sociālo iespēju paplašināšana.

Dzimumu līdztiesība ir situācija, kad sievietei un vīrietim tiek piešķirta vienāda sociālā vērtība, viņiem ir vienlīdzīga pieeja resursiem un vienlīdzīgas iespējas politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā sfērās.

LBAS Dzimumu līdztiesības padomes funkcijas:

 • analizēt situāciju dzimuma līdztiesības jomā Latvijā;
 • veidot darba grupas dzimuma līdztiesības un vienādu iespēju problēmu izpētei un risināšanai;
 • organizēt un veikt aptaujas, citus pētījumus;
 • organizēt seminārus, diskusijas, konferences un citus pasākumus par dzimumu līdztiesības problēmām;
 • piedalīties starptautiskās akcijās un pasākumos;
 • sadarboties ar tām nevalstiskajām organizācijām, kuras risina dzimumu līdztiesības problēmas;
 • sadarboties ar LBAS dalīborganizācijām un arodbiedrību reģionālajiem centriem dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju jautājumos;
 • sadarbība ar citu valstu dzimumu līdztiesības arodbiedrību organizācijām.

Darbības programma dzimumu līdztiesības veicināšanai arodbiedrībās:

 • veicināt visu nozaru strādājošo sieviešu iesaistīšanu koplīgumu ar darba devēju sagatavošanas, īstenošanas, kontroles un izvērtēšanas procesā;
 • organizēt regulārus apmācību ciklus arodbiedrību vadītājiem, aktīvam un visiem arodbiedriem par dzimumu līdztiesības jautājumiem, veidot dažādus projektus un mācību programmas šo jautājumu izzināšanai un popularizēšanai;
 • atbalstīt un veicināt sieviešu piedalīšanos lēmumu pieņemšanā visos arodbiedrību līmeņos;
 • veicināt nozaru un reģionālo arodbiedrību dzimumu līdztiesības institūciju tālāku attīstību, atbalstīt to darbību un veidot sieviešu – arodbiedru sadarbības tīklu Latvijā;
 • stiprināt sadarbību ar citu valstu arodbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām Latvijā dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanai, aktīvi piedalīties valsts un starptautiskajos forumos par dzimumu līdztiesības jautājumiem;
 • veicināt pozitīvu dzimumu līdztiesības jautājumu atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos, popularizēt arodbiedrību aktivitātes šo jautājumu risināšanā;
 • veikt regulārus pētījumus un apkopot statistikas datus īpašā dzimumu aspektā par sieviešu un vīriešu piedalīšanos sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē; izdot informatīvus materiālus un cita veida publikācijas par dzimumu līdztiesību, kā arī par starptautisko pieredzi šo problēmu risināšanā;
 • solidarizēties cīņai par nabadzības un vardarbības likvidēšanu sabiedrībā, ģimenē un darba vietā;
 • veicināt vīriešiem un sievietēm vienādas iespējas piedalīties arodbiedrību aktivitātēs, sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē.

Sadarbības partneri:

 • Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība;
 • Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Sieviešu komiteja;
 • Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Sieviešu komiteja;
 • Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas Centrālās – Austrumeiropas un NVS valstu sieviešu sadarbības tīkls.