LBAS logo

Eiropas semestris

Eiropas semestris

  • ekonomiskas pārvaldības process
  • mērķis – izvērtēt situāciju, sniegt rekomendācijas

Eiropas Semestra process

Eiropas semestris un Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības process ir organizēts viena gada ciklā. Tā mērķis ir novērtēt ekonomisko situāciju gan Eiropas Savienībā, gan arī veidojot Eiropas Savienības dalībvalstis, gan arī rekomendējot Eiropas Savienības dalībvalstis ekonomiski aktīvai politikas ieviešanai.

Katru gadu Eiropas Komisija sagatavo ikgadējo izaugsmes ziņojumu, iekļaujot Eiropas Savienības prioritātes nākamajos gados, ņemot vērā ekonomikas un finanšu politikas virzienus, kā arī reformu mērķus. Papildus Eiropas Komisija par katru dalībvalsti sagatavo ziņojumu, kas iekļauj detalizētu analīzi par tās budžetu, makroekonomikas un strukturālo reformu jautājumiem, sociālajiem rādītājiem, kā arī progresu saistībā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Ziņojuma sagatavošanas par Latviju procesā Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā konsultējas ar Latvijas sociālajiem partneriem.

Ikgadējais izaugsmes ziņojums kalpo par pamatu ieteikumiem konkrētām valstīm nākamajiem 12-18 mēnešiem.

Ņemot vērā COVID-19 ietekmi un lai novērstu COVID-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas ekonomikas noturību, ir izveidots Atveseļošanās un noturības mehānisms, no kura Latvijai ir pieejams finansējums dotāciju formā. Finansējuma ieviešanai Latvija ir izstrādājusi Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, kuru apstiprināja Eiropas Komisija.

Eiropas Semestra process un sociālo partneru iesaiste

2015.gadā Eiropas Komisija apņēmās stiprināt sociālo dialogu, jo īpaši uzlabojot sociālo partneru iesaisti Eiropas Semestra procesā. Neskatoties uz to, ka Eiropas Semestra process tika ieviests jau kopš 2011. gada, jāatzīst, ka sociālo partneru iesaiste praksē būtībā tika uzsākta tikai ar 2015. gadu. Šajā sakarā tika uzlabota komunikācija ar sociālajiem partneriem, kā arī tika pieņemti divi svarīgi dokumenti par sociālo dialogu un sociālo partneru iesaisti. 2016. gada 16. jūnija Eiropas Savienības Nodarbinātības, Sociālās politikas, veselības aizsardzības un patērētāju tiesību padome pieņēma secinājumus par sociālo dialogu “Jauns sākums spēcīgam sociālajam dialogam” un 2016. gada 27. jūnijā Eiropas Savienības Padomes prezidentūra, Eiropas Komisija un Eiropas sociālie partneri pieņēma paziņojumu par jaunu sākumu sociālajam dialogam (“A New Start for Social Dialogue”). Tie ietver rekomendācijas Eiropas Komisijai un dalībvalstīm par sociālo partneru iesaisti Eiropas Semestra procesā.

2021. gada 7. maijā ES līderi pieņēma Portu deklarāciju par sociālajiem jautājumiem, kas apstiprina, ka sociālais dialogs un sociālo partneru aktīva iesaiste vienmēr ir bijusi pamats sociālajai tirgus ekonomikai ar augstu konkurētspēju.

Kā uzsver Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija, Covid-19 krīzes radīto zaudējumu novēršanā, ekonomikas atjaunošanā, būtiska loma lēmumu pieņemšanas procesā ir sociālajiem partneriem.

Sociālajiem partneriem Latvijā ir jābūt iesaistītiem katrā no Eiropas Semestra posmiem. LBAS panāk ietekmi uz ziņojuma un rekomendāciju Latvijai izstrādi caur savu komunikāciju ar Eiropas Komisiju un tās pārstāvniecību Latvijā, kā arī sniedzot ziņojumus un priekšlikumus Eiropas Arodbiedrību konfederācijai (ETUC), kura tos apkopo un pārsūta Eiropas Komisijai. LBAS aktīvi darbojas ETUC Eiropas Semestra koordinatoru tīklā. No LBAS puses Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību un politikas eksperte, ieņem Eiropas Semestra koordinatora amatu.