LBAS logo

Eiropas semestris

  • ekonomiskas pārvaldības process
  • mērķis – izvērtēt situāciju, sniegt rekomendācijas

Eiropas Semestra process

Eiropas semestris un Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības process, kas ir organizēts vienā gada ciklā. Tā mērķis ir novērtēt ekonomisko situāciju gan Eiropas Savienībā, gan arī veidojot Eiropas Savienības dalībvalstis, gan arī rekomendējot Eiropas Savienības dalībvalstis ekonomiski aktīvam politikas ieviešanai.

Katru gadu Eiropas Komisija sagatavo ikgadējo izaugsmes ziņojumu, iekļaujot Eiropas Savienības prioritātes nākamajos gados, ņemot vērā ekonomikas un finanšu politikas virzienus, kā arī reformu mērķus. Papildus tiek sagatavoti ziņojumi par dalībvalstīm, kas iekļauj detalizētu analīzi par Eiropas Savienības plānotajiem jautājumiem attiecībā uz budžetu, makroekonomikas un strukturālo reformu jautājumiem. Pēc ziņojuma iesniegšanas par katras valsts publiskošanu Eiropas Komisijas piegādātājiem un sociālajiem partneriem, ņemot vērā to, ka padomi ir atklāti, kā arī nepieciešami, precīzi aprakstīti ziņojumi. Vienīgi tiek sagatavoti Agrās uzmanības novēršanas mehānismi, ņemot vērā to, ka situācija ir nepieciešama, lai tos pārbaudītu.

Ikgadējais izaugsmes ziņojums kalpo par pamatu ieteikumiem konkrētām valstīm nākamajiem 12-18 mēnešiem. Ieteikumi tiek publicēti nākamā gada maijā, apspriesti un apstiprināti Eiropadomē un Ministru padomē. Šie ieteikumi arī sekmē Eiropas Savienības ilgtermiņa nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanu, kas tiek īstenota un uzraudzīta saistībā ar Eiropas Semestri. Uz ieteikumu pamata katra valsts sagatavo nacionālo reformu plānu, detalizēti skaidrojot, kā tā plāno pildīt Eiropas Komisijas ieteikumus.

Ņemot vērā konkrēta gada Izaugsmes ziņojumu, Ziņojumu par Latviju, kā arī Latvijai veltītas rekomendācijas, katru gadu Ekonomikas ministrija koordinē Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu (Ziņojums par NRP) sagatavošanu. Ziņojuma par NRP sagatavošanu atbilstoši Eiropas Komisijas ieteikumiem ir jāiesaista sociālie partneri.

Vairāk:

„Eiropa 2020” stratēģija un Latvijas nacionālā reformu programma

Latvijas nacionālā reformu programma

The European Semester

Eiropas Semestra process un sociālo partneru iesaiste

2015. gada oktobrī Eiropas Komisija nolēma turpināt racionalizēt Eiropas Semestri. Tas ietver apņemšanos labāk integrēt eiro zonu, liekot lielāku uzsvaru uz nodarbinātību un sociālo aizsardzību, sociālā dialoga stiprināšanu, konverģenci, izmantojot salīdzinošo novērtēšanu un labāko praksi, un reformām ar Eiropas struktūrfondu palīdzību.

2015.gadā Eiropas Komisija apņēmās stiprināt sociālo dialogu, jo īpaši uzlabojot sociālo partneru iesaisti Eiropas Semestra procesā. Neskatoties uz to, ka Eiropas Semestra process tika ieviests jau kopš 2011.gada, jāatzīst, ka sociālo partneru iesaiste praksē būtībā tika uzsākta tikai ar 2015.gadu. Šajā sakarā tika uzlabota komunikācija ar sociālajiem partneriem, kā arī tika pieņemti divi svarīgi dokumenti par sociālo dialogu un sociālo partneru iesaisti. 2016.gada 16.jūnija Eiropas Savienības Nodarbinātības, Sociālās politikas, veselības aizsardzības un patērētāju tiesību padome pieņēma secinājumus par sociālo dialogu “Jauns sākums spēcīgam sociālajam dialogam” un 2016.gada 27.jūnijā Eiropas Savienības Padomes prezidentūra, Eiropas Komisija un Eiropas sociālie partneri pieņēma paziņojumu par jaunu sākumu sociālajam dialogam (“A New Start for Social Dialogue”). Tie ietver rekomendācijas Eiropas Komisijai un dalībvalstīm par sociālo partneru iesaisti Eiropas Semestra procesā.

Ievērojot to, ka tiek pieņemti ieteikumi, Eiropas Komisija vai Eiropas sociālie partneri vēlas izvirzīt nacionālos partnerus Eiropas Semestra koordinatorus. Eiropas semestra koordinatoru pienākumi ietver dalību Eiropas Komisijas tikšanās ar sociālajiem partneriem kopā ar LBAS vadību un speciālistiem, LBAS komentārus sagatavošanas koordinēšanai attiecībā uz ikgadējām izaugsmes ziņām un valstu rekomendācijām, kā arī komunikāciju ar ETUC, kā arī informāciju par LBAS sniegtajiem komentāriem.

Nē LBAS pēc Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) saņemtā aicinājuma, N.Mickeviča, LBAS Eiropas tiesību un politikas ekspertu, tika nominēta Eiropas Semestra koordinatora amatam.