LBAS logo

Izglītība

Nepārtraukti attīstoties tehnoloģijām, inovācijām un pieaugot darba devēju prasībām darbavietās, rodas nepieciešamība pēc jaunām prasmēm, tādēļ darbiniekam regulāri ir jāpilnveidojas, jāapgūst jaunas iemaņas un zināšanas, pielāgojoties darba tirgus prasībām.

LBAS izglītības jomā izvirza sekojošus mērķus:

  • nodrošināt darbinieku interešu pārstāvniecību un prasību salāgošanu ar reālā darba tirgus iespējām profesiju standartu, profesionālo izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādē;
  • mācību programmu satura papildināšana par darba tiesībām un sociālām tiesībām, darba aizsardzību pamatskolās un vidusskolās;
  • darba tirgū pieprasītu prasmju, kvalifikāciju un programmu piedāvājuma nodrošināšana jauniešiem, darbiniekiem un bezdarbniekiem;
  • darba devēju un arodbiedrību sadarbības veicināšana apmācību plānošanā un organizēšanā uzņēmumos, iekļaujot apmācības katrā koplīgumā;
  • arodbiedrību atbalsts ārpus formālās izglītības gūto kompetenču apliecināšanā;
  • profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošana valstī, pielāgojot to darba tirgus prasībām, Eiropas standartiem, tādejādi veicinot darbaspēka konkurētspēju darba tirgū.

Risinot jautājumus izglītības jomā, LBAS pārstāvji aktīvi darbojas Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA), nozaru ekspertu padomēs (NEP), Saeimas komisiju, Ministru kabineta sēdēs, ministriju darba grupās, sanāksmēs, diskusijās un konferencēs, kurās tiek izskatīti jautājumi par izglītības sistēmu un tās kvalitātes uzlabošanu, kā kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, (EQAVET), Latvijas kvalifikāciju sistēmas piesaisti Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, par profesiju standartu, profesionālo izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi un vērtēšanu atbilstoši nozaru vajadzībām u.c. jautājumi.

LBAS piedalās nacionālo un Eiropas Savienības izglītības politikas plānošanas dokumentu un likumprojektu izstrādē, izvērtēšanā.

LBAS pārstāvji darbojas Eiropas arodbiedrību konfederācijas Izglītības un apmācības komitejā, Eiropas Komisijas Profesionālās izglītības padomdevēju komitejā un Eiropas profesionālās izglītības attīstības aģentūrā (CEDEFOP).