LBAS logo

LBAS Mācību centrs

Kontakti:

Mācību centra vadītāja: Liene Liekna
Bruņinieku 29/31
Rīga, LV-1001, kab. 413
Tālr. 6 7035925
Fakss: 6 7276649
E-pasts: liene.liekna@lbas.lv

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Mācību centrs dibināts 1996.gadā.

Mācību centra prioritāte ir LBAS darbinieku un dalīborganizāciju vadītāju un speciālistu izglītošana. Semināros piedalās arī uzņēmumu arodorganizāciju vadītāji, reģionālo arodbiedrību centru pārstāvji un arodbiedrības biedri.

Mācību centrs organizē apmācību kursus un seminārus, kuru tēmas katru gadu tiek papildinātas un saskaņotas ar arodbiedrību darba prioritātēm.

Mācību centrs organizē licencētus darba aizsardzības kursus „Darba aizsardzība un drošība” ar 50 stundu programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām.

(Licence Nr. PP416)

Mācību centrs sagatavo un izdod metodiskos un mācību materiālus. Šobrīd Mācību centrā ir pieejami sekojoši metodiskie un mācību materiāli:

 • Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām;
 • Darba likums ar komentāriem;
 • Sociālais dialogs;
 • Apmācību programma „Dzimumu līdztiesības principi darba koplīgumos”;
 • Rokasgrāmata arodbiedrību speciālistiem “Vai dzimumam ir nozīme, aizstāvot savas tiesības darba tirgū?”
 • Kā uzcelt labklājības valsti? Nodokļu sistēma un politika Latvijā;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Sabiedrisko attiecību ceļvedis arodbiedrībām;
 • Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās;
 • Sociālā drošība.

Mācību centrs sadarbojas ar Eiropas arodbiedrību konfederācijas Izpētes un Mācību centru ETUC-REHS, Eiropas Darba un dzīves apstākļu uzlabošanas fondu, Friedrich Ebert Stiftung fondu Latvijā u.c..

Mācību centrs piedalās dažādu gan starptautisku, gan vietējas nozīmes projektu īstenošanā.

 • Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (2008 – 2013)
 • Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” (2009 – 2015) u.c.
 • VAIRĀK PAR LBAS REALIZĒTAJIEM PROJEKTIEM