LBAS logo

Nodarbinātība

Līdzdalība darba tirgū ir galvenais instruments, kā cilvēks var nodrošināt savu labklājību un sociālo drošību. Bez darba cilvēks tiek pakļauts nabadzībai un sociālai atstumtībai.

LBAS galvenie mērķi nodarbinātības jomā ir:

  • darbinieku interešu pārstāvēšana reģionālajā, nacionālā un starptautiskā līmenī, darbinieku nodarbinātības nosacījumu (darba tiesību, darba apstākļu, darba drošības un darba samaksas principu) ievērošanas un uzlabošanas veicināšana, nodarbinātības nosacījumu pasliktināšanas nepieļaušana;
  • vispārīga nodarbinātības veicināšana valstī, atbalstot darbavietu radīšanu un saglabāšanu;
  • darba tirgū pieprasītas un starptautiski atzītas izglītības veicināšana, uzlabojot darbinieku konkurētspēju darba tirgū.

Risinot jautājumus nodarbinātības jomā, LBAS pārstāvji aktīvi darbojas Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP), Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA), Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvajā padomē, Saeimas komisiju, Ministru kabineta sēdēs, ministriju darba grupās u.c.

LBAS piedalās nacionālo un Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentu un likumprojektu izstrādē, izvērtēšanā; darba grupās, sanāksmēs, diskusijās un konferencēs, kas saistītas ar nodarbinātību un darbinieku apstākļu uzlabošanu, jautājumiem par darba samaksu, nodokļu politiku, sociālo nodrošinājumu, izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanas veicināšanu valstī.

LBAS regulāri analizē darba tirgū notiekošos procesus, izstrādā priekšlikumus problēmu risināšanai, publicējot to LBAS Vēstīs, Darbinieku Avīzē, mājas lapā, masu saziņas līdzekļos u.c.