LBAS logo

Sociālie jautājumi

LBAS piedalās sociālās drošības sistēmas sakārtošanā, stabilitātes nodrošināšanā, pilnveidošanā, lai nodrošinātu darbiniekiem un viņu ģimenēm lielākas sociālās garantijas.

LBAS seko līdzi valdības veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos sociālās drošības jomā un uzmana, lai netiktu samazinātas jau esošās sociālās garantijas, kā arī lai tās atbilstu Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu, un Starptautiskās darba organizācijas konvenciju prasībām.

LBAS uzskata, ka veselības aprūpes pamatā visiem cilvēkiem jābūt vienādām tiesībām saglabāt un uzlabot savu veselību, neatkarīgi no sociālā un ekonomiskā stāvokļa. Tāpēc valstij jāgarantē, lai veselības aprūpes sistēma nodrošinātu stabilu pārvaldes un finansēšanas kārtību, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, to cenu atbilstību reālajām izmaksām. Ar informācijas par primārās veselības aprūpes palīdzības iespējām ir jāveicina katra indivīda aktīva piedalīšanās savas veselības saglabāšanā.

Dialogu ar sociālajiem partneriem LBAS uzskata par vienu no sociālās drošības jomas mērķu sasniegšanas priekšnosacījumiem un cenšas panākt, lai sociālās drošības normatīvo aktu projekti tiktu izskatīti trīspusējās darba devēju, valsts un arodbiedrību institūcijās.

Risinot jautājumus sociālās drošības jomā, LBAS pārstāvji aktīvi darbojas NTSP, NTSP Sociālās drošības apakšpadomē (SDA), Veselības aprūpes nozares apakšpadomē (VANA), Saeimas komisiju, Ministru kabineta sēdēs u.c.
LBAS regulāri informē, izglīto un konsultē savus biedrus par sociālās drošības jautājumiem.