LBAS logo

Starptautiskā darbība

Pasaulē un arī Eiropā notiek straujas izmaiņas, kas saistītas ar globalizācijas procesiem un to izraisītajām sekām – vispārējo sasilšanu un izmaiņām klimatā. Tas skar arī starptautiskās attiecības, ietekmējot valstu apvienību valstiskās un ģeogrāfiskās robežas, uzņēmējdarbības izplatību pārrobežu formātā un darba spēka migrāciju.

Straujie globalizācijas procesi jau ir ieviesuši savas korekcijas arī Latvijā, tāpēc ir jābūt tālredzīgiem, izvērtējot, kura izvēle mums sniegs labākus dzīves un darba apstākļus, garantēs labāku sociālo un politisko drošību, kā arī ekonomisko izaugsmi.

LBAS kopš 1991. gada ir uzsvērusi starptautiskās darbības nozīmi un to izvirzījusi par ārējās sadarbības prioritāti.

1991. gada decembrī LBAS atjaunoja darbību Starptautiskajā darba organizācijā (SDO) trīspusējās sadarbības partnera statusā. Caur šo starptautiskās darbības un pārstāvības veidu, LBAS piedalās starptautisko politikas dokumentu un  tiesību  instrumentu tapšanā, kā arī uzraudzībā pār to ieviešanu Latvijā.

1994. gadā tika izveidota Baltijas valstu arodbiedrību padome (Baltic Trade Union Council – BTUC), kurā darbojas arī LBAS.

1997. gada decembrī LBAS tika uzņemta Starptautiskajā Brīvo arodbiedrību konfederācijā (International Confederation of Free Trade Unions – ICFTU).

1998.gada martā LBAS tika piešķirts novērotājas statuss Eiropas arodbiedrību konfederācijā (European Trade Union Confederation – ETUC).

1999. gadā tika izveidots Baltijas jūras valstu arodbiedrību tīkls (Baltic Sea Trade Union Network – BASTUN), kura dalīborganizācija ir arī LBAS.

2003. gada martā LBAS tika uzņemta Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (European Trade Union Confederation – ETUC) sastāvā.

2005. gada oktobrī noslēgta starptautiska vienošanās par sadarbību starp Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Zviedrijas Arodbiedrību centru (LO-Sweden).

2005. gada oktobrī noslēgta starptautiska vienošanās par sadarbību starp Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Īrijas Arodbiedrību kongresu (Irish Congress of Trade Unions – ICTU).

2006. gada novembrī, apvienojoties diviem lielākajiem pasaules arodbiedrību centriem – Starptautiskajai Brīvo arodbiedrību konfederācijai (ICFTU) un Pasaules Darba kongresam (WCL), tika izveidota Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (International Trade Union Confederation – ITUC). LBAS ir šīs konfederācijas dalīborganizācija.

Kopš 2007. gada marta LBAS darbojas Viseiropas Reģionālajā padomē (Pan-European Regional Council- PERC).

LBAS speciālisti darbojas vairākās EK un starptautisko arodbiedrību komitejās un darba grupās.

LBAS tieši piedalās Eiropas politikas un tiesību aktu veidošanā caur dalību ETUC izpildkomitejā, pastāvīgajās komitejās un darba grupās. Komiteju ietvaros LBAS speciālisti sniedz priekšlikumus Eiropas līmeņa tiesību aktu un politikas dokumentu veidošanai, ņemot vērā Latvijas darbinieku intereses.

Caur dalību Baltijas Arodbiedrību padomē, BASTUN un PERC, kas ir reģionālās arodbiedrību sadarbības institūcijas, LBAS sniedz ieguldījumu to pozīciju un nostāju tapšanā, kas vēlāk ietekmē plašāka mēroga arodbiedrību politiku.

Pateicoties dalībai SDO un ITUC, LBAS piedalās starptautisko politikas dokumentu un  tiesību  instrumentu tapšanā, kā arī uzraudzībā pār to ieviešanu Latvijā.