LBAS logo

LLPNA

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība (LLPNA) dibināta 1990.gada 24.martā. Arodbiedrība reģistrēta LR Tieslietu ministrijā 1991.gada 23.maijā, pārreģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2013.gada 9.augustā.

Vienotais reģistrācijas numurs 40008043915.

Arodbiedrības mērķis – apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai pārstāvētu un aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses.

Arodbiedrība apvieno arodbiedrības biedrus visos Latvijas reģionos.

Kā kļūt par arodbiedrības biedru?

Par arodbiedrības biedru var būt ikviena rīcībspējīga fiziskā persona – strādājošais

 • pārtikas ražošanā un pārstrādē;
 • zivsaimniecībā;
 • lauksaimniecībā un citās ar laukiem saistītās radniecīgās nozarēs;
 • mācību iestāžu studenti un audzēkņi;
 • zemnieks, kuri nealgo darba spēku;
 • pašnodarbinātais;
 • mācību iestāžu students un audzēknis.

Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga. Visiem arodbiedrības biedriem ir vienlīdzīgas tiesības.

Arodbiedrības galvenie darbības principi:

 • solidaritāte;
 • pašpārvalde;
 • demokrātija;
 • atklātība.

Arodbiedrība savā darbībā ir neatkarīga no valsts varas un pārvaldes institūcijām, to organizācijām, darba devējiem un to organizācijām, partijām un politiskām organizācijām.

Arodbiedrības institūcijas un vadība:

 • LLLPA struktūvienības:
  • LLPNA Arodorganizācija;
  • LLPNA Reģionālā organizācija;
 • LLPNA konference;
 • LLPNA Valde;
 • LLPNA Revīzijas komisija;
 • LLPNA Valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

LLPNA Arodborganizāciju izveido aptverot arodbiedrības biedrus vienā uzņēmumā, organizācijā, iestādē vai vairākos uzņēmumos, organizācijās, iestādēs noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā. Arodorganizāciju veido no 3 un vairāk arodbiedrības biedriem.

Arodbiedrības sniegtie pakalpojumi:

 • savu biedru tiesību un interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana valsts pārvaldes un tiesību sargājošās institūcijās;
 • piedalīšanās sarunās ar darba devējiem un to organizācijām;
 • bezmaksas konsultācijas un juridisko palīdzību darba, darba aizsardzības un sociāli ekonomiskajos jautājumos;
 • arodbiedrība noslēdz darba koplīgumus (vienošanās) ar darba devējiem par darba un sociāli ekonomiskām garantijām;
 • arodbiedrība veic savu biedru apdrošināšanu;
 • organizē savu biedru apmācības darba un sociālās drošības likumdošanā.

Ja vēlies zināt vairāk – nāciet vai rakstiet!

LLPNA Valdes priekšsēdētāja – Laila ĀBOLA

LLPNA Valdes priekšsēdētāja vietniece – Ingūna KRASTIŅA

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības adrese:

Bruņinieku ielā 29/31,
Rīgā, LV – 1001
E-pasts: llpna@inbox.lv