LBAS logo

Mēs

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno 19 dalīborganizācijas un kura īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī.

LBAS dibināšanas kongress notika 1990. gada 25. – 26. maijā.

Kopš 2021. gada 3. decembra LBAS priekšsēdētājs ir Egils Baldzēns, vietnieces – Gita Oškāja un Anda Grīnfelde.

LBAS koordinē 19 brīvu un neatkarīgu Latvijas arodbiedrību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru intereses valsts un starptautiskajās institūcijās, īsteno kopīgu darbības programmu.

LBAS darbības mērķis ir aizstāvēt arodbiedrības biedru intereses, darbības galvenais princips ir solidaritāte – dalīborganizāciju kopīga saskaņota rīcība. LBAS pārstāv biedru intereses un aizsargā viņu tiesības sociāli ekonomiskajā jomā.

LBAS kopā ar Latvijas valdību un Latvijas Darba devēju konfederāciju veido Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem LBAS ievēro sociālā dialoga principus.

LBAS piedalās ekonomikas un sociālās attīstības programmu izstrādē, likumprojektu izvērtēšanā, darba grupās par darba apstākļu uzlabošanu, darba samaksu, tarifu politiku, obligāto sociālo apdrošināšanu un sociālo nodrošināšanu, veselības aprūpi, kā arī nodarbinātību, profesionālo izglītību un mūžizglītību.

LBAS pārstāv biedru intereses:

  • Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un tās apakšpadomēs;
  • Valsts un pašvaldību institūcijās;
  • Tiesās.

LBAS konsultē arodbiedrības biedrus par darba koplīgumu slēgšanu, piedalās darba strīdu, sociālo un ekonomisko domstarpību izskatīšanā.