LBAS logo

Arodbiedrības biedri

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apvieno arodbiedrību organizācijas valsts, pašvaldību iestādēs un privātos uzņēmumos.

Saskaņā ar Arodbiedrību likumu ikvienam ir tiesības brīvi, bez jebkādas diskriminācijas dibināt arodbiedrību un, ievērojot arodbiedrības statūtus, iestāties tajā, kā arī tiesības neiestāties arodbiedrībā.

Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga. Ja vēlies kļūt par arodbiedrības biedru, Tev jāraksta iesniegums un jāiesniedz sava uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieku arodbiedrībai vai, ja tādas nav, tad kādā no LBAS nozaru arodbiedrībām. Parakstot iesniegumu, Tu apliecini, ka esi iepazinies ar arodbiedrības statūtiem un atzīsti tos par saistošiem. Lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu pieņem vēlēta arodbiedrības institūcija ne vēlāk kā divas nedēļas pēc iesnieguma saņemšanas.

Ja Tavā darba vietā vēl nav arodorganizācijas, tad to var veidot vismaz 2 domubiedri, ja attiecīgās LBAS nozaru arodbiedrības, kurā vēlaties iestāties, statūti neparedz citādāk. Lēmumu par arodbiedrības organizācijas izveidošanu pieņem sapulcē, pēc tam to reģistrē nozares arodbiedrībā.

Arodbiedrības biedra tiesības:

 • saņemt bezmaksas aizstāvību un juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociāli ekonomiskos jautājumos attiecībās ar darba devējiem, valsts institūcijām, tiesu utt.;
 • saņemt morālu un materiālu arodbiedrības atbalstu;
 • piedalīties arodbiedrības izveidoto fondu darbībā;
 • piedalīties arodbiedrības organizētajās mācībās;
 • saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību;
 • vēlēt un tikt ievēlētam arodbiedrības institūcijās.

Arodbiedrības biedra pienākumi:

 • pildīt arodbiedrības statūtus un lēmumus;
 • piedalīties arodbiedrības organizācijas darbībā;
 • ievērot profesionālās ētikas normas, cienīt savu profesiju;
 • maksāt statūtos noteikto biedru naudu;
 • pildīt pienākumus, kas paredzēti kolektīvajā darba līgumā vai citos arodbiedrības noslēgtajos līgumos.

Arodbiedrības biedra naudas lielumu nosaka attiecīgās nozares arodbiedrības statūti. Tās lielums parasti ir 1% no mēneša izpeļņas vai ienākumiem.

Arodbiedrību finanšu līdzekļi tiek izmantoti:

 • bezmaksas juridiskajai biedru konsultācijai un aizstāvībai;
 • kvalitatīvai darba koplīgumu izstrādāšanai;
 • streika fonda izveidošanai;
 • biedru apmācībai juridiskajos, ekonomiskajos un sociālajos jautājumos;
 • ekspertu un speciālistu algošanai; sabiedrības informēšanai.