LBAS logo

Arodbiedrības

Arodbiedrība ir neatkarīga nevalstiskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Arodbiedrību likumu (stājās spēkā 2014.gada 1.novembrī), citiem spēkā esošiem likumiem un Latvijas Republikas arodbiedrību statūtiem.

Arodbiedrības mērķis – pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību.

Latvijas arodbiedrības:

 • apvieno nozaru un profesionālās arodbiedrības kopējo darba, ekonomisko un sociālo tiesību aizstāvībai;
 • īsteno sociālo dialogu ar valdību un darba devēju organizācijām;
 • pārstāv darbinieku intereses valsts un pārvaldes institūcijās un tiesā;
 • veic likumu, citu tiesību aktu projektu ekspertīzi un izstrādā priekšlikumus izmaiņām;
 • organizē savu biedru izglītošanu;
 • piedalās starptautiskajā arodbiedrību kustībā.

Arodbiedrība:

 • pārstāv darbinieka tiesības un intereses attiecībās ar darba devēju;
 • piedalās darba koplīgumu slēgšanā ar darba devēju, lai nodrošinātu labākus darba un dzīves apstākļus;
 • sniedz biedriem bezmaksas juridisko palīdzību darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā;
 • izglīto biedrus darba tiesību, darba aizsardzības un sociāli ekonomiskajos jautājumos;
 • dod iespēju veidot un izmantot krājaizdevu sabiedrības, bezdarba un cita sociālā riska apdrošināšanas fondus;
 • sniedz informāciju par arodbiedrību darbību Latvijā un pasaulē;
 • dod iespēju līdzdarboties arodbiedrību aktivitātēs, mācībās, kursos, semināros un citos pasākumos, kā arī tikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem Latvijā un ārvalstīs.

Darba likuma 110. panta 1. punkts paredz, ka darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, izņemot gadījumus, kas noteikti Darba likuma 47. panta pirmajā daļā un 101. panta pirmās daļas 4., 8. un 10. punktā.

Spēcīgas arodbiedrības ir galvenais priekšnoteikums darbinieku sociālo un ekonomisko interešu aizstāvēšanai!