LBAS logo

Kongress

Savienības augstākā lēmējinstitūcija ir Kongress.

Kongresu sasauc ne retāk kā reizi piecos gados, un tas ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas dalīborganizāciju un ne mazāk kā divas trešdaļas delegātu. Kongresa lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu, bet Statūtus un grozījumus tajos, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas klātesošo delegātu.

Kongresa kompetencē ir:

  • pieņemt lēmumu par Savienības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
  • izskatīt un apstiprināt Savienības Padomes un Revīzijas komisijas pārskatus;
  • apstiprināt Savienības statūtus un darbības programmu, izdarīt tajos grozījumus,
  • noteikt Savienības stratēģiskās darbības virzienus un mērķus;
  • apstiprināt rezolūcijas un paziņojumus;
  • ievēlēt Savienības priekšsēdētāju, Revīzijas komisiju un tās priekšsēdētāju;
  • ievēlēt pēc Savienības priekšsēdētāja ieteikuma ne vairāk kā divus viņa vietniekus;
  • izskatīt citus ar Savienības darbību saistītus jautājumus.

Savienības ārkārtas Kongresu sasauc 3 mēnešu laikā pēc Padomes iniciatīvas vai arī, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa balsstiesīgo dalīborganizāciju.

Kopš LBAS dibināšanas 1990. gadā ir notikuši 9 kongresi
1990. gada 25. – 26. maijs – 1. kongress
1992. gada 28. – 29. novembris – 2. ārkārtas kongress
1995. gada 25. novembris – 3. kongress
1998. gada 28. novembris – 4. kongress
2002. gada 22. novembris – 5. kongress
2006. gada 1. decembris – 6. kongress
2011. gada 2. decembris – 7. kongress
2016. gada 2. decembris – 8. kongress
2021. gada 3. decembris – 9. kongress