LBAS logo

Padome

Saskaņā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) statūtiem, kongresu starplaikā LBAS darbu vada padome.

Padomi izveido dalīborganizācijas divu nedēļu laikā pēc kongresa, no katriem trīs tūkstošiem biedru deleģējot padomē vienu pārstāvi ar balsstiesībām, bet ne mazāk kā vienu pārstāvi no dalīborganizācijas. Ja kopējais biedru skaits nedalās ar 3000, tad papildus pārstāvis tiek deleģēts tajā gadījumā, kad biedru skaita atlikums ir lielāks par 2000. Katru gadu pārskata padomes pārstāvniecību, pamatojoties uz biedru skaitu, par kuriem nomaksāta dalībmaksa.

Padomē ar balsstiesībām ietilpst LBAS priekšsēdētājs un viņa vietnieki. LBAS priekšsēdētājs vienlaikus ir arī padomes priekšsēdētājs. LBAS priekšsēdētāja prombūtnes laikā šos pienākumus veic tas vietnieks, kurš pilda LBAS priekšsēdētāja pienākumus.

Padome ievēl valdi.

Padome par savu darbību atskaitās kongresam.

Padomes darbību nosaka LBAS statūti un reglaments.

Padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā divas reizes gadā. Tās ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas padomes locekļu.

Padomes sēdes var tikt sasauktas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa padomes locekļu.