LBAS logo

Valde

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 9 Valdes locekļiem. Valdes sastāvā ietilpst Savienības priekšsēdētājs un Savienības priekšsēdētāja vietnieki. Pārējo valdes personālsastāvu veido dalīborganizāciju priekšsēdētāji, kurus ievēl Padome. No vienas dalīborganizācijas pārējā valdes personālsastāvā var ievēlēt tikai vienu valdes locekli.

Savienības priekšsēdētājs vienlaicīgi ir Valdes priekšsēdētājs. Savienības priekšsēdētājs un vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt Savienību katrs atsevišķi. Pārējie valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt Savienības intereses kopīgi. Valdē neievēlētie dalīborganizāciju priekšsēdētāji ir tiesīgi piedalīties Valdes sēdēs padomdevēju statusā.

Valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – kāds no vietniekiem, vai ne mazāk kā pēc divu Valdes locekļu pieprasījuma, ne retāk kā reizi divos mēnešos un tās ir tiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas Valdes locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo skaita. Par savu darbību Valde atskaitās Savienības Padomei.

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs piedalīties Valdes sēdēs padomdevēja statusā.

Savienības Valdei ir tiesības atsevišķas Valdes sēdes pasludināt par slēgtām, kā arī atsevišķās Valdes sēdēs par slēgtu pasludināt atsevišķu jautājumu izskatīšanu.

Valdes sastāvs:

Egils Baldzēns
LBAS priekšsēdētājs

Gita Oškāja
LBAS priekšsēdētāja vietniece

Anda Grīnfelde
LBAS priekšsēdētāja vietniece

Inga Vanaga
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

Igors Pavlovs
Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības priekšsēdētājs

Līga Bāriņa
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece

Armands Augustāns
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības valdes priekšsēdētājs

Rita Pfeifere
Industriālo nozaru
arodbiedrības priekšsēdētāja

Valentīns Gradkovskis
Latvijas Dzelzceļņieku un satiksmes nozares arodbiedrības pārstāvis