LBAS logo

2004. gads

 • Pēc Latvijas iestāšanās ES, tiek nodrošināta LBAS speciālistu pārstāvniecība ES institūcijās
  • Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu padomē /Brisele/
  • Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejā /Luksemburga/
  • Darba aizsardzības informācijas aģentūrā /Bilbao/.
 • Tiek realizēts trīspusējās sadarbības projekts ar Beļģijas Flāmu ekonomisko un sociālo lietu padomi par sociālā dialoga stiprināšanu Latvijā.
 • Tiek noslēgti sadarbības līgumi:
  • Ģenerālvienošanās par sadarbību starp LBAS un Latvijas Darba devēju konfederāciju – LDDK /30.04./;
  • Trīspusējā vienošanās par sociāli ekonomisko partnerību starp LBAS, LDDK un Latvijas valdību /01.10./
  • starp LBAS un Latvijas Studentu apvienību.
 • Tiek parakstīti nolīgumi starp LDDK un LBAS “Par teledarbu” un “Par stresu darba vietā”.
 • Pārtikas rūpniecības arodbiedrība pievienojas Industriālo nozaru arodbiedrībai /17.06./.
 • Noslēdzas Zviedrijas arodcentru LO/TCO un LBAS kopīgais projekts /1990-2004/. Tiek reorganizēts LBAS Mācību centrs.
 • LBAS sāk realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu “LBAS kapacitātes stiprināšana”.
 • 136 arodbiedrības biedri uzsāk angļu un franču valodas apmācības Eiropas Sociālo fondu projekta ietvarā.
 • Vēstuļu akcijas:
  • sakarā ar dzīves dārdzības straujo pieaugumu
  • par tiesību uz priekšlaicīgo pensionēšanas pagarināšanu.
 • Tiek palielināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts no 35 līdz 45 latiem.
 • Atbalstīts LBAS priekšlikums par darbinieku tiesībām uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem neatkarīgi no darba devēja faktiski veiktajām iemaksām, kuru LBAS uzturēja jau no likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izstrādāšanas brīža.
 • LBAS panāk izmaiņas likumdošanā, kas ļauj policistiem apvienoties arodbiedrībā.
 • Plaša publicitāte konfliktam starp Zviedrijas Celtnieku arodbiedrību un Latvijas uzņēmumu “Laval & partneri”.