LBAS logo

2016. līdz 2021.gadam

2016. gads

2. decembris. Notiek LBAS 8. kongress. Tajā tiek ievēlēta jauna organizācijas vadība, un līdzšinējais LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un viņa vietniece Līvija Marcinkēviča noliek savas amata pilnvaras. Par LBAS priekšsēdētāju ar 100 balsīm no 163 derīgiem biļeteniem tiek ievēlēts līdzšinējais LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns, par viņa vietniekiem – Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente Irēna Liepiņa un Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins.

2017. gads

4. janvāris. LBAS vadība tiekas ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai apspriestu turpmāko sadarbību un vairākus Latvijas attīstībai svarīgus jautājumus.

10. janvāris. Ar viesošanos Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā LBAS aizsāk izglītojošu pasākumu ciklu darba tiesībās un darba aizsardzībā Latvijas profesionālajās izglītības iestādēs.

12. janvāris. LBAS ir izdevusi grāmatu “Atlīdzības likums ar komentāriem” un aicina uz grāmatas svinīgo atvēršanu Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31. Tajā piedalās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins un grāmatas “Atlīdzības likums ar komentāriem” autori.

31.janvāris. Sanāksmē LBAS dalīborganizācijas apspriež iespējamos grozījumus Darba aizsardzības likumā. u.c. jautājumus.

30. janvāris. LBAS vadība tiekas ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un Nacionālo apvienību VL-TB/LNNK. LBAS sarunās ar politiskajām partijām uzsver, ka jābūt nopietniem, īstenojamiem solījumiem.

1.februāris. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības, kuras sastāvā ir arī visas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības, vadība un pārstāvji tiekas ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu, lai pārrunātu krājaizdevu sabiedrību attīstību un iespējamo valsts atbalstu.

7. februāris. Nekustamā īpašuma nodoklim ir jābūt saistītam ar darbinieku maksātspēju – tā sanāksmē lemj  dalīborganizāciju pārstāvji LBAS Tautsaimniecības padomē. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns vērš klātesošo uzmanību uz Finanšu ministrijas prognozēm, ka kadastrālā vērtība vienas pilsētas ietvaros var atšķirties 11 eizes, bet valsts mērogā pat 2500 reizes, taču infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ienākumu atšķirības ir augušas tikai 1,7 reizes.

9. februāris. LBAS Dzimumu līdztiesības padome pulcējas uz pirmo sanāksmi pēc LBAS 8. kongresa. Dienas kārtībā –  Dzimumu līdztiesības padomes darba plāna apspriešana, Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Rīcības plāna dzimumu līdztiesības īstenošanai izvērtēšana un apspriešana, kā arī gatavošanās semināram 7. martā, kas būs veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai.

9. februāris. Tiesībsargs Juris Jansons tiekas ar LBAS priekšsēdētāju Egīlu Baldzēnu, lai pārrunātu sadarbības iespējas darbinieku tiesību aizstāvības jomā, tostarp, tiesībām uz darbu un taisnīgu atalgojumu. Tikšanās laikā tika vērtēta arī darba koplīguma nozīme nozaru darba vides sakārtošanā un darbinieku tiesību veicināšanā.

9. februāris. Finanšu ministrijā notiek Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde, kurā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji nodokļu politikas veidošanas un ēnu ekonomikas apkarošanas kontekstā uzturēja prasību paplašināt ar nodokļiem neapliekamo koplīgumā paredzēto sociālo garantiju loku.

23. februāris. Lai apspriestu kopīgi risināmos problēmjautājumus, LBAS vadība un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji tiekas ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu. Tiek pārrunāta iespējamā sadarbība kopīgai rīcībai darba samaksas paaugstināšanas un darbiniekiem labvēlīgākas nodokļu politikas ieviešanā.

23. februāris. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē Finanšu ministrija prezentē izstrādāto nodokļu politikas reformu. LBAS konceptuāli atbalsta šo piedāvājumu, norādot uz nepieciešamību precizēt dažus formulējumus un  “sarkanajām līnijām”. LBAS kategoriski noraida jebkādu darbaspēka nodokļu paaugstinājumu (VSAOI, IIN) vai atvieglojumu (par apgādībā esošu personu, IIN neapliekamā minimuma) samazinājumu. Tāpat gan veselības, gan izglītības nozarē ir jāpaaugstina darba samaksa.

6. marts. Pēc deviņu mēnešu ilgām pārrunām ES darba devēji un arodbiedrības apstiprināja pamatnolīgumu par aktīvu novecošanos un starppaaudžu pieeju. Līgums paredz veselīgas, drošas un produktīvas darba vides un darba organizēšanas nodrošināšanu, kas ļautu visu vecumu darba ņēmējiem palikt darbā līdz noteiktajam pensionēšanās vecumam.

7. marts. LBAS Starptautiskās Sieviešu solidaritātes dienas priekšvakarā organizē semināru “Dzimumu līdztiesība – sasniegumi un izaicinājumi”.

14. marts. LBAS vadība tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Tiek pausta LBAS nostāja saistībā ar plānotajām izmaiņām nodokļu politikā, par iniciatīvas nodokļu atlaidēm koplīgumos paredzētajām sociālajām garantijām darbiniekiem paplašināšanu, par nepieciešamību rast papildu finansējumu veselības aprūpei, par plānotajiem grozījumiem Darba likumā, īpaši uzsverot LBAS viedokli saistībā ar Darba likuma 68. un 110. pantu.

20. marts. Labklājības ministrijai sniegtajā atzinumā par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” LBAS kategoriski iebilst iecerei samazināt piemaksas apmēru par virsstundām, uzsverot, ka tas atstās negatīvu iespaidu ne tikai uz darbinieku algām, bet arī uz pašvaldību un valsts budžetiem.

22. marts. Lai skaidrotu Finanšu ministrijas iecerēto nodokļu reformu, LBAS padomes sēdē piedalās finanšu ministre Dana Reizniece – Ozola.

5. aprīlis. Notiek LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalās Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis un citi VDI speciālisti. Darba kārtībā: VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildes gaita, informācija par VDI 2016. gada pārskatu un darba prioritātēm 2017. gadā un par LBAS Vispasaules darba aizsardzības dienas konferenci 27. aprīlī.

11. marts. LLPNA AS “Cēsu alus” arodorganizācija un LAB Enerģija “Augstsprieguma tīkla arodorganizācija” atklāj 2017. gada volejbola sezonu. Sportiskā un jautrā gaisotnē pavadītā diena pierādīja, ka uzvarēja draudzība!

12. aprīlis. LBAS, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), un Latvijas Banka kopīgā preses konferencē aicina valdību rīkoties apņēmīgi un pieņemt lēmumus par nodokļu sistēmas modernizāciju. Uzsver, ka būtiski jau tagad apstiprināt vidēja termiņa nodokļu stratēģiju, bet par atsevišķām detaļām, kurās ir dažādi viedokļi ieinteresētajām institūcijām, turpināt tālākas diskusijas. Šāda apņēmīga rīcība ļautu padarīt nodokļu sistēmu konkurētspējīgu un uzņēmumu izaugsmi veicinošu.

25. aprīlis. Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiekas ar LBAS vadību – pauž atbalstu iecerētajai nodokļu reformai un izsaka atzinību sociālajiem un sadarbības partneriem par viņu spēju konstruktīvi vienoties Latvijai svarīgu jautājumu risināšanā.

27. aprīlis. LBAS kā ik gadu organizē Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci, kas notiek par  Starptautiskās Darba organizācijas šī gada Starptautiskās darba aizsardzības dienas tēmu – “Darba drošības datu apkopošana un izmantošanas optimizācija”.

1.maijs. LBAS pārstāvji labiekārto Raiņa un Aspazijas vasarnīcas – muzeja dārzu Jūrmalā, stādot tajā LBAS sarūpētās parka rozes un veicot citus darbus. Tādējādi Darba svētki un Satversmes sapulces sasaukšanas diena tiek atzīmēta, godinot Satversmes sapulces rosinātāja un tajā ievēlētā deputāta dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņu.

3. maijs. Nacionālās Trīspusējās sadarbības padome atbalsta vidēja termiņa nodokļu politikas pamatnostādnes un aicina Ministru kabinetu un atbildīgās ministrijas nekavējoties uzsākt darbu pie likumprojektu paketes, lai Saeima pieņemtu grozījumus atbilstošajos likumos vēl pirms nākamā gada valsts budžeta izstrādes.

10. maijs. LBAS neatbalsta strādājošo tiesisko garantiju mazināšanu un atkārtoti iesniedz iebildumus Labklājības ministrijai par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” . LBAS norāda, ka iebilst pret plānotajiem grozījumiem saistībā ar virsstundu apmaksas samazināšanu un arodbiedrības biedru tiesību ierobežošanu, kā arī vairākām citām iecerētajām izmaiņām.

25. maijs. LBAS sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” Nr.8.5.2.0/16/I/001 īstenošanu.

26. maijs. LBAS uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2./16/I/002 īstenošanu sadarbībā ar 5 LBAS dalīborganizācijām: LBNA, LIA, LSAB un LMNA.

29. maijs. Jau otro gadu pēc kārtas LBAS Lielās balvas izcīņa pludmales volejbolā notiek Irlavā. Turnīrā piedalījās septiņas komandas. Uzvarēja VSŠ arodorganizācijas komanda.

30. maijs. LBAS paraksta Sadarbības memorandu ar partiju “No sirds Latvijai”.

31. maijs. LBAS paraksta Sadarbības memorandu ar Nacionālo apvienību „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

1. jūnijs. Jau trešo gadu Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā LBAS pasniedz Sociālā dialoga balvu, un šogad to saņem AS “Cēsu alus”.

2. jūnijs. LBAS paziņo, ka tā savu atbalstu nodokļu reformai aptur uz laiku un prasa godprātīgu un pietiekamu papildfinansējumu veselības aprūpes nodrošināšanai – mediķu darba samaksai un pakalpojumu pieejamībai, kā arī prasa Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku un to iesniegt sociālajiem partneriem un Ministru kabinetam.

2. jūnijs. LBAS pārsteidz ziņa, ka likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” ir iekļauts 5. jūnija Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdes darba kārtībā. LBAS vēstulē Ministru prezidentam un Labklājības ministrijai (LM) bija aicinājusi šos grozījumus kā nesaskaņotus atkārtoti izskatīt Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (NTSP). Saskaņā ar Ministru prezidenta Māra Kučinska aicinājumu un ieklausoties LBAS iebildumos, MKK šodien vienojās likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” sadalīt un arodbiedrībām tik svarīgos grozījumus Darba likuma 68. un 110. pantā virzīt atkārtotai izskatīšanai NTSP. MKK nolēma virzīt tālākai izskatīšanai grozījumus Darba likuma 18. pantā, kas attiecas uz ģenerālvienošanos slēgšanu un ko LBAS ir saskaņojusi.

2. jūnijs. Notiek LBAS seminārs “Kā veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībās?”. Tā galvenā atziņa – lai spētu veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībā, jāsāk ar mazām lietām, un caur biedru aktīvu iesaistīšanu šīs it kā “mazās lietas” atrisināšanā un kampaņas veidošanā, jāpadara arodbiedrība redzama pārējiem darbiniekiem.

5.–16.jūnijs. LBAS pārstāv Latvijas darba ņēmēju intereses SDO Starptautiskās darba konferences 106. sesijā, kur  tiek pieņemta SDO rekomendācija  Nr.205 “Nodarbinātība un cienīgs darbs mieram un noturībai”

15. jūnijs. Parakstīts Sadarbības memorands starp LBAS un partiju VIENOTĪBA.

22. jūnijs. LBAS joprojām uztur prasības par minimālās algas, neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu bērnu ievērojamu paaugstināšanu, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu samazināšanu līdz 20%. Turklāt LBAS uzskata, ka papildu finansējums budžetā rodams no kapitāla un pensiju “griestu” paaugstināšanas. LBAS norāda, ka minimālajai algai jāaug no patlaban esošajiem 380 uz vismaz 430 eiro, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajam minimumam – no 115 uz 250 eiro, un atvieglojumam par apgādībā esošu bērnu – no 175 uz 250 eiro.

29. jūnijs. Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) šodien vienojas par izmaiņām nodokļu reformas pamatnostādnēs.Sociālie partneri vienojās, ka Veselības ministrijai nekavējoties jāuzsāk veselības finansēšanas likumprojekta izstrāde. Finanšu ministrija izmaiņās nodokļu pamatnostādnēs piedāvāja minimālo algu paaugstināt līdz 430 eiro, kā jau sociālie partneri bija vienojušies iepriekš, bet ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošiem bērniem nākamgad paaugstināt nevis uz 250 eiro, kā bija lemts iepriekš, bet šo palielinājumu realizēt lēnāk – trijos gados: 2018.gadā tie būtu 200 eiro, 2019.gadā – 230 eiro, 2020.gadā – 250 eiro.

29. jūnijs. Notiek LBAS Dzimumu līdztiesības padomes izbraukuma sēde. Tajā LBAS ārējo sakaru koordinētāja Ariadna Ābeltiņa informē par starptautiskajām aktualitātēm dzimumu līdztiesības jomā, kā arī Padome viesojas Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.

4. jūlijs. Saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo ziņu par iespējamo minimālās algas lēnāku paaugstināšanu LBAS  nosūta vēstuli Ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Tajā LBAS aicina premjeru un valdošo koalīciju attiekties nopietni pret sociālā dialoga gaitā pieņemtajiem lēmumiem, kā tas ir pieņemts Eiropas attīstītajās valstīs.

11. jūlijs. Valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un LBAS – tiekas ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai pirms Ministru kabineta noslēdzošās sēdes par nodokļu reformu vienotos par precizējumiem.

15. jūlijs. LBAS Pludmales volejbola Lielās balvas izcīņas II kārtā 1. vietu izcīna Sadales tīkla komanda. 

16. augusts. Stājas spēkā grozījumi Darba likumā. Minētie grozījumi ir smags kompromiss, kas kopīgiem spēkiem tika panākts vairāk nekā gadu ilgās pārrunās, strīdos, diskusijās ar LDDK, LM, FICIL.

18. augusts. LBAS Lielās balvas pludmales volejbolā izcīņas turnīra noslēguma kārta risinās Bernātos – Liepājas olimpiskā centra atpūtas bāzē “Draudzība”. LBAS Lielo balvu 2017 izcīna LSAB Zemgales komanda.

24. augusts. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē LBAS panāk arodbiedrībām pozitīvus stratēģiski svarīgus risinājumus jautājumos par pedagogu darba samaksas grafiku un veselības aprūpes finansējumu.

29. augusts. LBAS pauž neizpratni un pilnībā neatbalsta izskanējušo Labklājības ministrijas priekšlikumu darbiniekam nemaksāt slimības naudu par pirmajām trim slimošanas dienām, nevis tikai par pirmo dienu, kā tas ir šobrīd. Šāds priekšlikums nav apspriests ar arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem, un nav pieļaujama šī priekšlikuma tālāka virzība.

21., 22. septembris. LBAS ar Vācijas arodbiedrību konfederāciju DGB un arodbiedrību apmācību uzņēmuma bfw atbalstu rīko starptautisku konferenci „Profesionālās izglītības un apmācību pārvaldība no arodbiedrību viedokļa”.

27. septembris. LBAS valde LBAS sastāvā uzņem jaunu dalīborganizāciju – Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību (LIDA).

10. oktobris. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē LBAS pauž neizpratni par to, ka nākamā gada valsts budžetā nav ietverta virkne jautājumu, par ko iepriekš vienojušies sociālie partneri un valdība.

19. oktobris. LBAS organizētā konkursa PROFS šī gada pirmajā pusfinālā uzvarēja Rīgas Tehniskās koledžas (RTK) audzēkņu komanda.

20. oktobris. Notiek LBAS organizēts apmācību seminārs dalīborganizāciju jauniešiem “Mūsdienīga prezentāciju tehnika un ilūziju māksla prezentācijā”, kas rīkots ar Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) atbalstu.

24. oktobris. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē sociālie partneri vienojas, ka pedagogu darba samaksas grafiks tiks apstiprināts valdības sēdē 14. novembrī, kā arī LBAS atkārtoti norādīja, ka arodbiedrības uztur mērķi veselības aprūpes finansējumam 4 % no iekšzemes kopprodukta 2020. gadā, un visi sociālie partneri par to ir vienojušies.

30. oktobris. LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu (FES) organizē paneļdiskusiju “Nodarbinātība digitalizācijas ietekmē”.

9. novembris. LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu (FES) organizē forumu par darba tiesību aktualitātēm. Tā galvenās tēmas – par Darba likuma grozījumiem, koplīguma piemērošanu un darba samaksas sistēmām.

13. novembris. Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā kā ik gadu LBAS apbalvo labākās arodorganizācijas – tās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības, kas aizvadītā gada laikā visaktīvāk iestājušās par darbinieku tiesībām, darba apstākļu un koplīgumu uzlabošanu.

6. – 8. novembris. Pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju no dodas 13 dalībnieki, kuri pārstāv LBAS, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību, Latvijas Celtnieku arodbiedrību, Latvijas arodbiedrību “Enerģija” un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrību.

30. novembris. LBAS aicina Ekonomikas ministriju sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju īstenot tādu nodarbinātības politiku, kura būtu vērsta uz esošā darbaspēka potenciāla izmantošanu un jauniešu izglītošanu tajās profesijās, kurās tiek prognozēts būtisks darbaspēka trūkums. Par pēdējā laika aktualitāti ir kļuvusi iniciatīva atvieglot ārzemnieku nodarbinātības procesu Latvijā. LBAS to nevar atbalstīt.

1.decembris. LBAS organizētā konkursa PROFS 2017 finālā zināšanās par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu sīvā konkurencē uzvar Liepājas Valsts tehnikuma komanda.

6. decembris. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns paraksta Sadarbības memorandu ar Latvijas Reģionu apvienību.

15. decembris. Notiek LBAS un LDDK kopīgi organizēta konference “Nozares koplīgumi – kvalitātes zīme” ar ekspertu, uzņēmēju, politikas un valsts iestāžu pārstāvju dalību. Galvenās tēmas: Kā sekmēt nozaru darba devēju un darba ņēmēju abpusēju sadarbību? Kā būtiski uzlabot darba apstākļus? Kādas ir nozares koplīguma priekšrocības un izaicinājumi? Konference organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

2018. gads

18. janvāris. Šodien LBAS vadība un dalīborganizāciju pārstāvji tiekas ar Ministru prezidenta kandidātu Krišjāni Kariņu, lai apspriestu topošo Valdības deklarāciju un uzdotu arodbiedrības interesējošos jautājumus.

18. janvāris. Ar lekciju darba tiesībās Rīgas Valsts tehnikumā LBAS atsāk izglītojošu aktivitāšu organizēšanu profesionālajās izglītības iestādēs.

25. janvāris. Iekšlietu ministrijā notika kārtējā Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (SDA) sēde, kurā Iekšlietu ministrija prezentēja jaunās darba samaksas sistēmas izvērtējuma rezultātus.

31. janvāris. LBAS vadība un lielāko LBAS dalīborganizāciju vadītāji dodas vizītē pie premjera Māra Kučinska. LBAS atzīst, ka nacionālā sociālā dialoga mehānisms šo divu gadu valdības laikā ir darbojies veiksmīgi, jo savstarpējās konsultācijas notiek ne tikai starp ekspertiem, bet arī vadības līmenī.

5. aprīlis. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS Bauskā organizē piketu un sapulci.

12. aprīlis. Ministru kabinetā notiek Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā LBAS izdevās nosargāt darbiniekiem un arodbiedrības biedriem svarīgās garantijas Darba likuma 68. un 110. pantā.

13. aprīlis. Par Ģenerālvienošanās būvniecības nozarē nepieciešamību kopīgā mediju brīfingā informē VID, Finanšu ministrija, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Celtnieku arodbiedrība.

16. aprīlis.  LBAS Darba aizsardzības komisijas sēdē piedalās Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis u.c. VDI pārstāvji. Sanāksmes laikā tika izvērtēts LBAS un VDI sadarbības līgums, uzklausīta VDI direktora prezentācija par VDI paveikto 2017. gadā un iecerētajām aktivitātēm 2018. gadā, kā arī analizēti plānotie grozījumi Darba aizsardzības likumā.

20. aprīlis. LBAS nosūta vēstuli LR Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei un visām Saeimas frakcijām, kurā aicina saglabāt 1. maiju svētku dienu sarakstā kā Darba svētkus un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu.

25.-26. aprīlis. Notiek pieredzes apmaiņas brauciens uz Stokholmu, Zviedrijā. Delegācijā pārstāvētas: LBAS, LMNA un LBNA organizācijas. Komandējuma nolūks – Zviedrijas arodbiedrību konfederācijas LO-Sweden apmeklējums nozaru ģenerālvienošanās slēgšanas jautājumos, vizīte Zviedrijas nacionālajā mediācijas birojā un pieredzes apmaiņa uzņēmumā Byggnads, lai izprastu ģenerālvienošanās slēgšanas aspektus no uzņēmumu skatupunkta Zviedrijā. Pieredzes apmaiņas brauciens organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

26. aprīlis. LBAS organizē ikgadējo Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīto konferenci. Lai pievērstu visas pasaules uzmanību nepieciešamībai uzlabot darba drošību tieši jaunajiem darbiniekiem, 28. aprīlī Starptautiskā Darba organizācija uzsāk kampaņu “Jaunās paaudzes drošība un veselība”. Tādēļ arī vairākas šīs konferences tēmas ir veltītas tieši jaunu darbinieku drošībai darba vidē.

10. maijs. Latvijas būvniecības nozares sociālie partneri – Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība un Latvijas Būvuzņēmēju partnerība – izrāda augstu atbildības sajūtu par Latvijas būvniecības nozares konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanu, parakstot pirmo nozares koplīgumu, kas uzlabos dzīves līmeni visiem Latvijā būvniecībā nodarbinātajiem.

28.maijs-8.jūnijs. LBAS pārstāv Latvijas darba ņēmēju intereses SDO Starptautiskās darba konferences 107. sesijā, kur  tiek pieņemta SDO rezolūcija par sociālo dialogu un tripartismu, un notiek diskusijas pirmā daļa par konvencijas par vardarbības un aizskarošas izturēšanās izskaušanu darba vietā.

5. jūnijs. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā atkārtoti tiek skatīti grozījumi Darba likumā, kuros paredzēta iespēja ar ģenerālvienošanos noteikt būtisku minimālās algas paaugstinājumu nozarē. LBAS norāda, ka Ekonomikas ministrijas priekšlikums nepārkāpj Satversmē noteikto koplīgumu brīvību.

21., 22. jūnijs. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) juriste Alise Rozīte piedalās Eiropas reģionālās padomes gados jauno (līdz 35 gadu vecumam) sieviešu konferencē Berlīnē par sieviešu tiesībām uz nodarbinātību un biedrošanās brīvību, kā arī mehānismiem, lai pasargātu no vardarbības darba vietā.

28. jūnijs. LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa un Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” (LVS) valdes loceklis Ingars Pilmanis kopīgi paraksta vienošanos par sadarbības veicināšanu standartizācijas jomā.

13. jūnijs. Notiek LBAS, Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) un Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” (LVS) kopīgi rīkots seminārs.

16. augusts. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, ņemot vērā darbinieku daļēju tiesību un interešu neievērošanu uzņēmumā AS “Liepājas autobusu parks”, organizē sapulci un piketu Liepājā, pieprasot nodrošināt autobusu vadītājiem pienācīgu darba algu, atbilstošu darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

30. – 31. augusts. LBAS ar F.Eberta fonda Baltijas pārstāvniecības atbalstu Rīgā tiekas ar Baltijas valstu arodbiedrību centru vadītājiem un speciālistiem. Šāda veida draudzīgas sanāksmes notiek katru gadu vasaras nogalē vienā no Baltijas valstīm.

5. septembris. LBAS viesojas arodbiedrības Lo-Norway Fagforbundet delegācija.

17.-18. septembris. Notiek pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem, Somijā. Delegācijā pārstāvētas: LBAS, LMNA, LBNA, LSAB un LAKRS organizācijas. Komandējuma nolūks – Somijas arodbiedrību konfederācijas STTK, centrālās arodbiedrību organizācijas SAK apmeklējums nozaru ģenerālvienošanās slēgšanas jautājumos, vizīte Latvijas vēstniecībā Helsinkos un pieredzes apmaiņa telekomunikācijas, transporta, būvniecības un meža nozares pārstāvošajās Somijas arodbiedrībās, lai izprastu ģenerālvienošanās slēgšanas aspektus no nozaru arodbiedrību skatupunkta Somijā.

19., 21. septembris. LBAS organizē priekšvēlēšanu diskusijas “Arodbiedrības kā sociālā partnera loma ekonomikas un sabiedrības līdzsvarotā attīstībā”. Diskusiju gaitā tika uzklausīti  politisko partiju priekšlikumi Latvijas darbinieku sociālajai un ekonomiskajai izaugsmei.

28. septembris. Valsts sociālās aprūpes centru darbinieki – Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības un Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrības biedri – rīko vienas dienas badastreiku no plkst. 8.00 līdz 16.00 savās darba vietās, šajā laikā dzerot tikai ūdeni.

2., 3. oktobris. Rīgā notiek Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkla (BASTUN) sanāksme un Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) Cienīga darba konference. BASTUN sanāksmē Rīgā par tēmu “Darba pamattiesības un starptautiskie darba standarti” uzstājas Pasaules arodbiedrību konfederācijas (ITUC) ģenerālsekretāre Šarana Barova.

19. oktobris. LBAS notiek diskusija “Arodbiedrību loma un iespējas profesionālās izglītības un apmācību īstenošanā”, kurā piedalās LBAS dalīborganizāciju deleģētie nozaru ekspertu padomju pārstāvji un arī citi arodbiedrību aktīvisti.

29. oktobris. LBAS otro gadu organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Konkursa pirmā – Vidzemes pusfināla kārta risinās Valmierā.

26. oktobris. LBAS sadarbībā ar F. Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs organizē augsta līmeņa ekspertu diskusiju par digitalizācijas ietekmi uz nodarbinātību: darba tiesisko attiecību izmaiņām, jaunu nodarbinātības formu rašanos, darbu platformās, robotizāciju, automatizāciju un mākslīgā intelekta ietekmi uz uzņēmējdarbības un ražošanas procesiem.

2. novembris. LBAS kopīgā pasākumā par godu Latvijas simtajai dzimšanas dienai pulcēs labākās arodorganizācijas un aktīvākos līderus no visas Latvijas. Apbalvošanas pasākumā “Arodbiedrības Latvijas valsts simtgadei” LBAS atzinības rakstus un balvas saņem 21 arodorganizācija un 15 arodbiedrību līderi, kurus apbalvošanai ir izvirzījušas LBAS dalīborganizācijas.

1.novembrī iepriekšējā Saeima pieņēma grozījumus Darba likumā, kas nosaka, ka ar vispārsaistošu ģenerālvienošanos, kas būtiski palielina minimālo darba algu nozarē (par 350-390 eiro mēnesī), piemaksu par virsstundu darbu var noteikt mazāku (nekā 100%), bet ne mazāku kā 50 procentu apmērā. Taču Darba likuma 68. pantā paliek spēkā esošā piemaksas par virsstundu darbu likme 100%. Valsts prezidents šos grozījumus uzdevis jaunajai Saeimai skatīt atkārtoti.

28. novembris. Stājas spēkā “Grozījumi Darba likumā”, ar kuriem veikti grozījumi astoņos Darba likuma pantos.

30. novembris. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs organizē darbu tiesību forumu, kurā diskutē par ekskluzīvām arodbiedrību tiesībām, inovatīvu sociālo dialogu, koplīgumu pārrunu brīvību un Vispārīgo datu aizsardzības regulu darba tiesību kontekstā.

4. decembris. Vairāk nekā 1200 arodbiedrības biedri, pārstāvot ITUC dalīborganizācijas no 132 valstīm, ir pulcējušies Kopenhāgenā uz ITUC kongresu. Latvijas arodbiedrības kongresā pārstāv LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja L. Ābola.

6. decembris. Rīgā notiek LBAS un LDDK kopīgi rīkota starptautiska konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju, kā arī sociālo partneru organizāciju pieredzi Eiropā. Konferencē piedalās Eiropā atzītākie eksperti sociālā dialoga jomā. Konference organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

13. decembris. LBAS organizētā konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2018 finālā piedalās Liepājas Valsts tehnikuma, Ventspils tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rīgas Valsts tehnikuma, Ogres tehnikuma un Malnavas koledžas audzēkņu komanda. Spraigā sacensībā uzvarēja Liepājas Valsts tehnikuma komanda.

19. decembris. Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Izpildkomiteja pieņem lēmumu, kurā atbalsta nozares līmeņa koplīgumu pārrunas un nozares sociālo partneru autonomiju Latvijā.

21. decembris. Notiek svinīgā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā piedalās valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un ministri.

2019. gads

18. janvāris. LBAS vadība un dalīborganizāciju pārstāvji tiekas ar Ministru prezidenta kandidātu Krišjāni Kariņu, lai apspriestu topošo Valdības deklarāciju un uzdotu arodbiedrības interesējošos jautājumus.

6. februāris. Notiek pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta apstiprināšanas Saeimā. NTSP sēdē LBAS pauda konceptuālu piekrišanu valdības piedāvātajam 2019. gada budžeta projektam, vienlaikus norādot uz vairākiem steidzami risināmiem jautājumiem, piemēram, sociālās aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanu.

13. marts. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija turpina izskatīt grozījumus Darba likumā saistībā ar ģenerālvienošanos nozarē noslēgšanu. LBAS uzskata, ka ar šiem grozījumiem ir jāparedz plašākas sociālo partneru iespējas regulēt darba samaksu un darba attiecības, slēdzot nozares ģenerālvienošanos.

18., 19. marts. Hamburgā notiek Baltijas jūras valstu arodbiedrību tikšanās sadarbības tīkla (BASTUN) kopīgā sanāksmē, – eksperti no vairāk nekā 20 organizācijām un 7 reģiona valstīm apsprieda problēmas darba tirgū.

19. marts. LBAS pauž atbalstu 20. martā plānotajam Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) piketam pie Saeimas un izvirzītajām prasībām. “Valstij ir jāpilda savi pienākumi un finansējums pedagogu darba samaksas grafika izpildei ir jāatrod jau šogad,” saka LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

21. marts. Turpinot attīstīties un pilnveidoties, Latvijas lielākā un vecākā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS maina nosaukumu un kļūst par Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS). 28. martā nosaukuma maiņa reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Savukārt 1. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrēja kooperatīvas sabiedrības “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai.

28. marts. Saeimas plenārsēdē deputātu vairākums nobalso par grozījumiem Darba likumā saistībā ar ģenerālvienošanos nozarē noslēgšanu. Balsojums Darba likumā paredz plašākas sociālo partneru iespējas regulēt darba samaksu un darba attiecības, slēdzot nozares ģenerālvienošanos.

7. aprīlis. Valsts prezidents Raimonds Vējonis izsludina grozījumus Darba likumā, šādi sniedzot iespēju būvniecības ģenerālvienošanos nodot publicēšanai Latvijas Vēstnesī 2. maijā. Tas nozīmē, ka jau no 2018.g. 4. novembra minimālā alga būvniecībā būs 780 eiro bruto. Par to tika lemts arī šodien izveidotās būvniecības ģenerālvienošanās pušu komitejas sēdē.

16. aprīlis. Pēc nopietnām un vētrainām diskusijām NTSP sēdē LBAS tomēr atbalsta valdības Rīcības plānu. Arodbiedrību akcepts tika dots tikai pēc tam, kad tika rasts kompromiss par diviem jautājumiem: pedagogu darba samaksas grafiku sāks pildīt no 2019. gada septembra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem tiks uzlabota piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem.

30. aprīlis. Lai aktualizētu arodbiedrību prasības taisnīgākai Eiropai, pirms 1. maija – Darba svētkiem LBAS organizē diskusiju ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.

2. maijs. Notiek LBAS organizētā Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītā konference. Konferenci atklāj LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, uzsverot darba aizsardzības profilakses lielo nozīmi, mācību iestāžu un mūžizglītības lomu tajā, kā arī drošu darbavietu nepieciešamību. Konferences atklāšanā jau tradicionāli bija piemiņas brīdis bojā gājušajiem un cietušajiem nelaimes gadījumos darbā.

15. maijs. Notiek sociālo partneru – LBAS, LDDK un Valsts kancelejas organizēta konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs – valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”. Konference organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

21.-23. maijs. ETUC 14. kongresā Vīnē Eiropas valstu arodbiedrības atkārtoti ievēl Luku Visentini ģenerālsekretāra amatā un Lorenu Bergeru par Eiropas Arodbiedrību konfederācijas prezidentu. Kongress pieņem jaunu manifestu un rīcības programmu turpmākajiem gadiem (2019-2023) ar devīzi “Taisnīgāku Eiropu darba ņēmējiem”. Kongresā piedalās vairāk nekā 600 arodbiedrību delegāti un priekšsēdētāji no 90 nacionālajiem arodbiedrību centriem, pārstāvot 38 Eiropas valstis.

27., 28. maijs. Apmācības komunikācijas un prezentācijas prasmju uzlabošanai ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros. Apmācības vada: Krista Vāvere – pieredzējusi mediju komunikācijas un prezentāciju prasmju trenere, konsultante, žurnāliste.

14. jūnijs. Šogad Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā LBAS Sociālā dialoga balva tiek pasniegta VAS “Latvijas dzelzceļš”.

10.-21. jūnijs. Ženēvā, Šveicē norisinās Starptautiskās darba organizācijas 100 gadu jubilejas konference. SDO noslēgumā tiek pieņemti trīs ļoti svarīgi dokumenti. Visas pasaules valdības, darba devēji un arodbiedrības pēc vairāku gadu diskusijām vienojas un nobalso par jaunu pasaules standartu – konvenciju un rekomendāciju par vardarbības izskaušanu darba pasaulē. Šī ir ne tikai jauna SDO konvencija, tā ir jauna fundamentālā SDO konvencija, kurai ir cilvēktiesību statuss. Tiek pieņemta arī SDO Gadsimta deklarācija par darba nākotni.

26. augusts. Rīgas pilī LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji tiekas ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tika pārrunāta virkne Latvijas darbiniekiem un arodbiedrībām svarīgu jautājumu: nevienlīdzības mazināšana sabiedrībā, darba samaksas konkurētspēja Baltijā un Eiropā, normatīvo aktu ievērošana un tiesiskā kultūra, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, sociālais dialogs un sociālo partneru loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

27. augusts. NTSP sēdē valdība un sociālie partneri – LBAS un LDDK – diskutē par valsts budžetu 2020. gadam, kā arī Pārresoru koordinācijas centrs informē par Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes progresu.

28. augusts. Zemkopības ministrijā arodbiedrības tiekas ar ministru Kasparu Gerhardu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) priekšsēdētāja Inguna Siņica sarunā aktualizē Valsts meža dienesta (VMD) darbinieku darba samaksas jautājumu.

16. septembris. LBAS publiskajā telpā pauž pārsteigumu par labklājības ministres Ramonas Petravičas šodienas paziņojumu par bezdarbnieku pabalstu samazināšanu, jo šāds lēmums nav apspriests ar sociālajiem partneriem. Labklājības ministrijas iecere samazināt bezdarbnieku pabalstus darbiniekam nozīmē arī mazākas pensijas nākotnē un ietver Satversmes tiesas riskus.

16.-17. septembris. Notiek pieredzes apmaiņas brauciens uz Ļubļanu, Slovēnijā. Delegācijā tika pārstāvētas: LBAS, LSAB, LAKRS un LIA organizācijas. Komandējuma nolūks bija Slovēnijas arodbiedrību konfederācijas ZSSS un nozaru arodbiedrību organizāciju apmeklējums ģenerālvienošanās slēgšanas jautājumos un pieredzes apmaiņa telekomunikācijas, transporta un industriālās nozares pārstāvošajās Slovēnijas arodbiedrībās, lai izprastu ģenerālvienošanās slēgšanas aspektus no nozaru arodbiedrību skatupunkta Slovēnijā. Pieredzes apmaiņas brauciens organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

26. septembris. LBAS Valdes sēdē nolemj neatbalstīt 2020. gada valsts budžeta un 2020. – 2022. gada vidējā termiņa budžeta projektu.

27. septembris. NTSP sēdē LBAS neatbalsta valsts budžeta projektu, uzsverot neizpildītos solījumus izglītības, zinātnes, veselības aprūpes jomās, kā arī sociālā dialoga trūkumu.

18. oktobris. LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu organizē semināru – diskusiju par aktualitātēm sociāli ekonomiskajā jomā Latvijā. Tiek pausta LBAS nostāja, – uzņēmumi var būt konkurētspējīgi tikai tad, ja to darbiniekiem ir konkurētspējīgas algas ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Baltijā un tuvākajā nākotnē arī Eiropas Savienībā. Patiesībā darba ražīgums Latvijā atbilst iekšzemes kopproduktam, un tas ir vairāk nekā 70% no ES-28 vidējā.

7. novembris. Notiek Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) organizēts pikets pie Saeimas. LVSADA un LBAS aicina valdību un Saeimu pildīt Veselības aprūpes finansēšanas likumu pilnā apjomā.

14. novembris. Lai diskutētu par darba tiesību aktualitātēm, LBAS ar F. Eberta fonda atbalstu organizē jau tradicionālo Darba tiesību forumu. Tā galvenās tēmas – Latvijas industriālās tiesībpolitikas transformācija, darba strīdu risināšanas efektivizācija, arodbiedrību brīvība kolektīvajos darba strīdos,  aktuālā tiesu prakse, Darba likuma piemērošanas problēmjautājumi u.c.

15. novembris. Jau tradicionāli, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvo labākās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības, kā arī aktīvākos līderus. Šogad vienpadsmit LBAS nozaru arodbiedrības ir apbalvošanai izvirzījušas četrpadsmit labākās arodorganizācijas un piecus aktīvākos līderus, kas pēdējā gada laikā visaktīvāk ir aizstāvējuši darbinieku intereses sarunās ar darba devēju un ir iesaistījušās nozares arodbiedrību un LBAS aktivitātēs.

4. decembris. Notiek LBAS un LDDK kopīgi organizēta konference “Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā”. Konferencē var iepazīties ar veiksmīgām sociālo partneru iniciatīvām Eiropā un mērķtiecīgām ieguldījumu sistēmām, kas samazina nodarbināto bezdarba risku un veicina efektīvāku prasmju pilnveidi un pielāgošanu nozaru vajadzībām. Konference organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

2020. gads

24. februāris. Notiek LBAS izdotās grāmatas “Darba likums ar komentāriem” svinīgā atvēršana. Grāmata tapusi, kopīgi strādājot LBAS un Zvērinātu advokātu biroja “BDO Law” juristiem.

17. marts. LBAS un LDDK izplata kopīgu paziņojumu par atbalstu valdības rīcībai, lai ierobežotu Covid-19 izplatību un samazinātu krīzes ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem un strādājošajiem.

31. marts. LBAS vēstulē Saeimai un Ministru kabinetam aicina palielināt bezdarbnieka pabalstu, aicinot veikt grozījumus likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.

6. aprīlis. LBAS nosūta vēstuli VAS “Latvijas gaisa satiksme”, Air Baltic Corporation, VAS” Starptautiskā lidosta “Rīga” par darba koplīguma noteikumu neizpildi.

1.aprīlis. LBAS mājas lapā un sociālajos medijos tiek publicēts plašs materiāls ar ieteikumiem arodbiedrībām koplīgumu pārrunām Covid-19 risku izplatīšanās laikā.

23. aprīlis.  LBAS publicē materiālu par arodbiedrību tiesībām un to īstenošanu ārkārtējās situācijas laikā.

24. aprīlis. Lai radītu un īstenotu jaunus un ilgtspējīgus atbalsta pasākumus Covid-19 izplatības radīto ekonomisko seku mazināšanai, uz pirmo sanāksmi sanāk ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadītā attīstības grupa. Tās loceklis ir arī LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

24. aprīlis. Valdība apstiprina Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvājumu: ar grozījumiem likumā rosināts paredzēt, ka darba devēji, kas atbilst padziļinātās sadarbības programmas jeb “uzņēmumu baltā saraksta” dalībnieku kritērijiem, ja tos ir ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, varēs darbiniekam samazināt Darba likumā noteikto atlīdzību par dīkstāvi līdz 70% no darbiniekam izmaksājamās algas. Gala lēmumu par likumprojektu pieņems Saeima.

30. aprīlis. LBAS nosūta Ekonomikas ministrijai priekšlikumu klāstu Latvijas tautsaimniecības stratēģijai Latvijai 2020-2023-2027. LBAS akcentē nepieciešamību paaugstināt darba samaksu, piesaistīt investīcijas un izglītot mazkvalificēto darbaspēku.

29. aprīlis. LBAS turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus darba tiesībās un darba aizsardzībā, un pirmā lekcija attālināti ZOOM vidē notiek Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņiem.

29. aprīlis. LBAS publicē kārtējo rakstu sērijā “Par darba tiesībām ārkārtas situācijā”.

29. aprīlis. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pauž atbalstu Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumam visos nodokļu režīmos strādājošajiem valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas veikt vismaz no minimālās algas, tomēr apzinoties, ka ir virkne izņēmumu, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām, studenti, skolēni, kas strādā vasaras mēnešos, māmiņas bērnu kopšanas laikā, kas strādā nepilnu darba slodzi u.c.  

7. maijs. Saeima apstiprina atvieglotākus nodarbinātības nosacījumus ārkārtējās situācijas laikā, kas nozīmē, ka apzinīgajiem darba devējiem nebūs jāatlaiž darbinieki dīkstāves gadījumā. Darba devēji, kuri atbilst Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem noteiktajiem kritērijiem – kuri godprātīgi maksā nodokļus un kuros nav ēnu ekonomikas, varēs samazināt darbiniekam Darba likumā noteikto atlīdzību par dīkstāvi no 100 līdz 70 procentiem no darbiniekam izmaksājamās algas. Šāds atbalsts uzņēmumiem bija AS “Latvijas Finieris” arodbiedrības iniciatīva, jo, lai gan uzņēmuma ražošanas apjomi bija mazinājušies par 14%, uzņēmums tobrīd nekvalificējās valsts dīkstāves pabalstiem.

25., 26. maijs. LBAS atzīmē 30 gadu pastāvēšanas gadskārtu, bez svinīga pasākuma, bet saņemot starptautiskus sveicienus no citu valstu arodbiedrībām, kā arī ETUC un ITUC.

18. jūnijs. LBAS ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, kurā aicina 19. jūnijā Eiropadomē apstiprināt Eiropas Savienības atveseļošanas plānu. Eiropas Arodbiedrību konfederācija ETUC, kuras sastāvā ir arī LBAS, rīko kopīgu mobilitātes kampaņu, nosūtot vēstules visu Eiropas valstu vadītājiem.

5. maijs. LBAS publisko viedokli, kurā uzsver, ka izdienas pensijas jāvērtē kopsakarā ar darba samaksas un sociālo garantiju apjomu. Darba samaksai un sociālajām garantijām ir jābūt tādām, lai nebūtu nepieciešams t.s. atliktais darba samaksas maksājums, kas šobrīd ir izdienas pensijas.

21. maijs. LBAS paraksta sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Balance for all – B4A” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar  Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam atbalstu.

30. jūnijs. LBAS un citas pasaules arodbiedrības raksta Ukrainas prezidentam, norādot uz nopietniem pārkāpumiem likumprojektā “Par arodbiedrībām”. Vēstulē tiek aicināts pievērst uzmanību Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 87. un 98. konvencijas pārkāpumiem.

22. jūnijs. Eiropas Savienības sociālie partneri ETUC, BusinessEurope, CEEP un SMEunited parakstīja Eiropas sociālo partneru Pamatnolīgumu par digitalizāciju, lai atbalstītu veiksmīgu Eiropas ekonomikas digitālo pārveidi un pārvaldītu tās lielo ietekmi uz darba tirgu, darba pasauli un sabiedrību kopumā.

12. augusts. LBAS pirms Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām organizē priekšvēlēšanu diskusiju “Rīga – vai darbiniekiem un iedzīvotājiem labvēlīga?”.

29. augusts. LBAS nosūta atklātu vēstuli Tieslietu ministrijai un Valsts zemes dienestam, kurā teikts, ka LBAS jau vairākkārt ir aicinājusi ieviest būtisku NĪN atlaižu modeli, kas tiek attiecināts uz vienu, paša apdzīvotu mājokli, ievērojot taisnīguma, iedzīvotāju maksātspēju un progresivitātes principus.

1. septembris. LBAS debitē festivālā “Lampa” ar LBAS jurista Kaspara Rācenāja radīto darba tiesību konkursu “Zini, ne mini!”. Pasākums notiek ar FES atbalstu. Tāpat LBAS tiek pārstāvēta citā festivāla “Lampa” diskusijā, kurā kopā ar pārstāvjiem no Finanšu ministrijas, LDDK, VDI un NVA Nataļja Preisa skaidroja, kas ir koplīgums, ģenerālvienošanās, to formas, ģenerālvienošanās priekšrocības un ieguvumi.

1. septembris. LBAS izsludina fotokonkursu par darba un privātās dzīves līdzsvaru.

26. augusts. LBAS sniedz informāciju publiskajā telpā, ka LBAS kā darba devēju un valdības sociālais partneris kopā ar sadarbības partneriem LPS un LTRK šobrīd strādā pie pārmaiņām nodokļu politikā. LBAS uzskata, ka pozitīvas izmaiņas šajā jomā var Latviju tuvināt Ziemeļvalstīm, taču nedrīkst paaugstināt nodokļu slogu darbiniekam.

28. augusts. LBAS valde pieņem lēmumu par pilnvērtīga sociālā dialoga atjaunošanu, cita starpā, aicinot Saeimu un valdību konsekventi īstenot  jau pieņemtos un ar sociālajiem partneriem saskaņotos lēmumus  par darba samaksas paaugstināšanu.

24. septembris. Lai diskutētu par valdības piedāvāto nodokļu politiku un tās iespējamo attīstību nākotnē, LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu organizē diskusiju “Nodokļu politika krustcelēs – vai mazināsim nodokļu slogu darbiniekam?”.

3.-9. oktobris. Ar Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam atbalstu LBAS organizē Darba un dzīves nedēļas pasākumus. Tā sākas ar konferenci „Instrumenti darba un privātās dzīves līdzsvarošanai un noslēdzas ar muzikālu diskusiju “Līdzsvara efekts: laimīgi darbinieki = ilgtspējīgi darba devēji”.

23. oktobris – 4. novembris. Galerijā “Centrs” Rīgā  ir skatāma LBAS organizēta foto izstāde “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?”. Konkursā tika iesniegtas 64 fotogrāfijas, un LBAS izveidota žūrija no tām izvēlējās 12 labākās, kas redzamas izstādē.

8. oktobris. LBAS sadarbībā ar F. Eberta fondu organizē diskusiju “Vardarbība un aizskaršana darba vietā – kā cīnīties pret un izvairīties no tās”. Tā saturā – sociālo partneru un valdības loma SDO konvencijas Nr.190 ratificēšanā; par mobingu un bosingu darba vietā.

29. oktobris. Eiropas Komisija publicē ilgi gaidīto priekšlikumu direktīvai par minimālajām algām Eiropas Savienībā.

5. novembris. Notiek LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu  organizētais ikgadējais Darba tiesību forums. Īpaša uzmanība tiek veltīta Darba likuma piemērošanas problēmjautājumiem un izmaiņām COVID-19 pandēmijas izplatības laikā, attālinātā darba juridiskajiem un darba drošības aspektiem, darba devēja jaunajiem pienākumiem, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs, kā arī sociālo partneru priekšlikumiem nākamajiem Darba likuma grozījumiem u.c.

24. novembris. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūta vēstuli labklājības minstrei Ramonai Petravičai, kurā aicina atbalstīt SDO 190. konvencijas ratificēšanu Latvijā.

27. novembris. Notiek FES, LAAD un LBAS pasākums par COVID-19 ietekmi uz darba tiesībām.

9. decembris. Sociālo partneru organizācijas – LBAS un LDDK organizē tiešsaistes konferenci “Attīstot nozaru koplīgumu pārrunas”. Konferences mērķis – iepazīstināt ar praktiskajiem ieguvumiem uzņēmumiem un darbiniekiem nozarēs, kas noslēdz koplīgumu, diskutēt par to, kā strādāt nākotnē, lai ar nozaru koplīgumiem sekmētu labi apmaksātu nodarbinātību, mazinātu sociālos un ekonomiskos šokus, pielāgotos digitalizācijas pārmaiņām, kā arī pilnveidotu darbinieku prasmes un uzlabotu uzņēmumu produktivitāti. Konference organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

2021. gads

5. janvāris. LVSADA, LBAS un Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB)  kopīgi panākušas, ka Veselības ministrijas ziņojums valdībai par jauno darba samaksas modeli ārstniecības personām tiks papildināts ar LVSADA un LSB viedokli par modeļa trūkumiem un iespējām tos novērst.

10. februāris. Valdības partneri kopīgā preses konferencē uzsver, ka ir nepieciešams krīzes stratēģiskās vadības restarts. LBAS, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), LDDK), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un LPS aicina valdību efektīvi izmantot savstarpējās sadarbības potenciālu.

29. janvāris. NTSP sēdē tiek apspriests Nacionālā atveseļošanas un noturības plāna projekts. LBAS iesniedz priekšlikumu apkopojumu plāna projektam vairākās jomās – saistībā ar  digitālo transformāciju, nevienlīdzības mazināšanu, ekonomikas transformāciju un produktivitātes reformu, likuma varu, prasmēm un mūžizglītību.

19. februāris. Notiek otrā Covid-19 stratēģiskās vadības grupas sēde, kurā kopīgi strādā valdība, sociālie partneri – arodbiedrības un darba devēji, kā arī citi valdības sadarbības partneri. Arodbiedrības atkārtoti norāda un piedāvā risinājumus saistībā ar nepieciešamo atbalstu bezdarbniekiem, kultūras nozares darbiniekiem, vientuļajiem vecākiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti u.c., kā arī pievēršas prioritāri vakcinējamo grupu papildināšanai.

5. marts. Eiropas Komisija publicē ilgi gaidīto Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu.

5. marts. LBAS nosūta vēstuli Ministru prezidentam un labklājības ministrei par darba un privātās dzīves līdzsvara risinājumiem tiesību aktos. LBAS Starptautiskajā sieviešu dienā vēlas pievērst Latvijas valdības uzmanību darba un privātās dzīves saskaņošanas nozīmei sieviešu tiesību īstenošanā.

4. marts. Eiropas Komisija beidzot publicē savu priekšlikumu direktīvai par atalgojuma pārredzamību.

30. marts, 14. un 21. aprīlis. Notiek LBAS komunikācijas semināru cikls “Audiovizuālā satura veidošana” ar FES atbalstu.

19. aprīlis. Darbu sāk konference par Eiropas nākotni, kurā piedalās arī LBAS pārstāvis. Tā ir unikāla un savlaicīga platforma, un iespēja Eiropas pilsoņiem debatēt par Eiropas izaicinājumiem un prioritātēm.

26. aprīlis. Notiek LBAS video konference “Darbs nākotnē un arodbiedrību uzdevumi” ar FES atbalstu. Tiek diskutēts par aktuālo sociāli ekonomiskajā jomā, digitalizācijas procesiem un to tālāko ietekmi uz ekonomikas attīstību, par motivējošu darba vidi, raugoties no nākotnes perspektīvas.

27. aprīlis. NTSP sēdē arodbiedrības norāda uz pozitīvajām izmaiņām un trūkumiem Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā. Vairāki no arodbiedrību priekšlikumiem ir ņemti vērā, taču vēl joprojām Latvijas ANM nepietiekami risina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un ekonomisko nevienlīdzību.

29. aprīlis. Lai diskutētu par darba aizsardzības aktualitātēm, LBAS rīko ikgadējo konferenci, kas veltīta Starptautiskajai darba aizsardzības dienai. Šī gada pamattēmas – attālinātais darbs un Covid-19 radītās mācības.

5.-7. maijs Notiek Porto samits un tiek pieņemta deklarācija par sociālajiem jautājumiem, kas apstiprina apņemšanos īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu. Samitā tiek uzsvērts, ka sociālais dialogs un sociālo partneru aktīva iesaiste vienmēr ir bijusi pamats sociālajai tirgus ekonomikai ar augstu konkurētspēju.

28. maijs. LBAS sadarbībā ar FES organizē semināru par mediāciju kā efektīvu strīdu risināšanas metodi un alternatīvu tiesu procesam, kā arī domstarpību risināšanu ārpus tiesas procesa.

28. maijs-19. jūnijs. Norisinās SDO Starptautiskās darba konferences 109. sesijas pirmā daļa, kas pirmo reizi vēsturiski tiek organizēta virtuāli. Tiek pieņemta rezolūcija “Globāls aicinājums iekļaujošai, ilgtspējīgai un noturīgai un uz cilvēku vērstai rīcībai atveseļošanai no Covid-19 krīzes”

9. jūlijs. LBAS valde nolemj stingri atbalstīt vienīgi brīvprātīgu vakcinēšanos, vienlaikus aicinot ikvienu, kas to vēlas un kāda iemesla dēļ nav paguvis, izšķirties par savu rīcību. LBAS nepārprotami iestājas pret darba devēju tiesībām atlaist no darba nevakcinētu darbinieku.

3. augusts. LBAS vēstulē un ar publisku paziņojumu aicina Saeimas deputātus ievērot samērīguma un nediskriminācijas principus: saglabāt vakcinācijas brīvprātību; paplašināt Covid-19 testēšanas aptveri un uzdot Veselības ministrijai, ņemot vērā citu Eiropas valstu praksi, pieļaut arī lētāku testu izmantošanu; nepieļaut nevakcinētu darbinieku (amatpersonu) atlaišanu no darba.

5. augusts. Notiek LBAS apbalvošanas pasākums “Labākā arodorganizācija 2020” un LBAS 30. gadadienas atzīmēšana kultūrvietā “Ārpus laika”. LBAS apbalvojumu un Atzinības rakstu saņem 7 aktīvākie līderi un 13 labākās arodorganizācijas.

13. augusts. LBAS ar FES atbalstu rīko arodbiedrību jauniešu ikgadējo tikšanos. Šī gada tēma – stresa noturības palielināšana un psiholoģiskās labklājības vairošana.

17. septembris. Noslēdzas darbu iesūtīšana LBAS foto konkursu par darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām, līdzekļiem un sasniegumiem, skatoties uz šīm situācijām gan nopietni, gan ar humoru. Pavisam iesniegtas 42 fotogrāfijas.

No 1. līdz 15. oktobrim “Galerijā Centrs” Rīgā  ir skatāma LBAS organizēta foto izstāde “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?”.

4. – 8. oktobris. LBAS organizē Darba un dzīves nedēļas pasākumus, kas veltīti darba un privātās dzīves līdzsvara tematikai. Nedēļa iesākas ar konferenci “Stress un izdegšana darba vietā – kur ir līdzsvars?”, turpinās ar vebināru LBAS Facebook profilā “Koučings laimīgai ikdienai” un ar Fridriha Eberta fonda atbalstu t`iešsaistes diskusija “Darbs. Dzīve. COVID-19”. Nedēļa noslēdzas ar muzikālo diskusiju „Līdzsvara efekts: laimīgi darbinieki + ilgtspējīgi darba devēji”. Pasākumi tiek īstenoti ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam atbalstu.

13. oktobris. Lai analizētu Covid-19 pandēmijas ietekmētās darba tirgus attīstības tendences un sabiedrības gatavību jaunām darba organizācijas formām, sociālie partneri – LBAS un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) –organizē starptautisku konferenci “Attālinātais darbs un sociālā dialoga loma”.  Konference notiek ESF projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

13. oktobris. Noslēdzas pieteikšanās LBAS konkursam profesionālajām izglītības iestādēm PROFS 2021.

15.oktobris. LBAS ar FES atbalstu rīko Baltijas valstu arodbiedrību forumu, kurā arodbiedrību līderi apspriež aktuālos sociālekonomiskos, sociālā dialoga un arodbiedrību tiesību jautājumus

19. oktobris. Noslēdzas LBAS foto konkurss “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?”. Uzvarētāji ir: 1. vietu iegūst Dairis Kravalis, fotogrāfija “Izdegšana”, 2. vietas ieguvēji ir divi – Madara Brāle, fotogrāfija “Komforta zonas maiņa”, un Igora Saveiko fotogrāfija “1,5 slodzes”, 3. vietu ieguvusi Madaras Brāles  fotogrāfija “Darbam jāpaliek darbā”. Skatītāju simpātiju balsojumā LBAS Facebook kontā visvairāk “like” ieguva Daira Kravaļa “Izdegšana”.

28. oktobris. Notiek Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde, kurā kā steidzamu skata likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”. LBAS atkārtoti ir iesniegusi savu nostāju, kurā kategoriski uztur iebildumus pret likumprojektā paredzēto iespēju darba devējam atstādināt no darba bez darba samaksas saglabāšanas nevakcinētu darbinieku (amatpersonu).

5. novembris. LBAS sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda Latvijas pārstāvniecību organizē ikgadējo Darba tiesību forumu, šogad par tēmu – “COVID-19 ierobežojumi no darba tiesību perspektīvas”. Forums notiek attālināti. Kopā ar valsts pārvaldes pārstāvjiem, Tiesībsargu un darba tiesību ekspertiem tiek meklētas atbildes uz dažādiem grūtiem jautājumiem saistībā ar aktuālo darba tiesisko regulējumu un epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Eksperti komentē valdības noteiktos COVID-19 ierobežojumus no starptautisko tiesību, īpaši cilvēktiesību, perspektīvas, kā arī diskutē par to, vai tiesību uz darbu liegšana ir samērīgs ierobežojums, lai sasniegtu leģitīmu mērķi aizsargāt sabiedrības veselību un vai to var veikt kopējā labuma vārdā.

23. novembris. LBAS nosūta Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas vēstuli, aicinot balsot par direktīvas priekšlikuma par adekvātu minimālo algu ES virzīšanu uz starpinstitūciju sarunām un skaidrojot, kāpēc šī direktīva ir īpaši svarīga Latvijas darbiniekiem.

25. novembris – 11. decembris. Virtuāli norisinās SDO Starptautiskās darba konferences 109. sesijas otrā daļa, kas ir veltīta diskusijai un secinājumu pieņemšanai par prasmju attīstību un nevienlīdzības mazināšanu.