LBAS logo

Kāpēc iestāties arodbiedrībā?

Arodbiedrība ir neatkarīga nevalstiskā organizācija.

Arodbiedrība pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses  saskaņā ar Arodbiedrību likumu, citiem spēkā esošiem likumiem un Latvijas Republikas arodbiedrību statūtiem.

 Arodbiedrības mērķis:

 • pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām;
 • panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu;
 • darba tiesību aizsargāšanu un sociālo garantiju nodrošināšanu.

Latvijas arodbiedrības:

 • apvieno nozaru un profesionālās arodbiedrības kopējo darba, ekonomisko un sociālo tiesību aizstāvībai;
 • īsteno sociālo dialogu ar valdību un darba devēju organizācijām;
 • pārstāv darbinieku intereses valsts un pārvaldes institūcijās un tiesā;
 • veic likumu, citu tiesību aktu projektu ekspertīzi un izstrādā priekšlikumus izmaiņām;
 • organizē savu biedru izglītošanu;
 • piedalās starptautiskajā arodbiedrību kustībā.

Spēcīgas arodbiedrības ir galvenais priekšnoteikums darbinieku sociālo un ekonomisko interešu aizstāvēšanai!

Kā iestāties arodbiedrībā?

Ja uzņēmumā jau ir arodbiedrība, Tev tikai jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz sava uzņēmuma arodorganizācijā.

Ja uzņēmumā nav arodorganizācijas, tad to var nodibināt vismaz divi darbinieki, ja tās LBAS nozaru arodbiedrības, kurā vēlaties iestāties, statūti nenosaka citādāk.

Ja vēlies uzzināt vairāk par to, kā iesaistīties arodbiedrībā vai dibināt jaunu arodorganizāciju, tad zvani pa tālr. 67035907, mēs palīdzēsim!

Lai nodibinātu arodbiedrību:

 • jābūt vismaz diviem darbiniekiem, kuri vēlas izveidot arodbiedrību, ja tās LBAS nozaru arodbiedrības, kurā vēlaties iestāties, statūti nenosaka citādāk;
 • jāievēl arodorganizācijas vadītājs;
 • jāuzraksta iesniegums ar lūgumu uzņemt jauno arodorganizāciju attiecīgās nozares arodbiedrībā;
 • pamatojoties uz saņemto iesniegumu, nozares arodbiedrība piešķir identifikācijas numuru, iepazīstina ar statūtiem un vienojas par turpmāko rīcības programmu.

NB! Likums paredz, ka darba devējs nedrīkst aizliegt arodbiedrības dibināšanu savā uzņēmumā.

Aizpildīt iesniegumu

Video par arodbiedrībām var aplūkot šeit.