LBAS logo

Apsveikuma vēstule no Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC)

LBAS 30 gadu jubilejā

Godātais Egil, LBAS māsas un brāļi,

ITUC vārdā man ir tas gods nodot apsveikuma un solidaritātes vēsti Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 30 gadu jubilejas reizē. LBAS ir ITUC dibinātāja, pievienojoties tās sākotnējai struktūrai ICFTU jau 1997. gadā.

1990. gada 25. un 26. maijā, tikai dažas dienas pēc tam, kad Latvijas Republika atguva savu neatkarību, 24 Latvijas arodbiedrības nolēma izveidot Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību tās dibināšanas kongresā Rīgā. Kongress pasludina, ka Latvijas arodbiedrības ir brīvas no valsts, administrācijas, partiju un jebkuras citas ietekmes. Latvijā sākās jauns arodbiedrību laikmets, kas sastapās ar daudziem izaicinājumiem: valsts institūciju pārveidošanu, ekonomiskā, sociālā un tiesiskā regulējuma attīstīšanu un tās likumīgās vietas ieņemšanu starptautiskajā sabiedrībā.

LBAS dalīborganizācijas ar lepnumu ir veicinājušas šos procesus – un turpina to darīt – arī pievienošanās laikā Eiropas Savienībai; sniedzot drošību un atbalstu darba ņēmējiem, kurus ietekmēja ekonomiskās problēmas 2008. gada lielās recesijas rezultātā; un tagad, kad pasaule saskaras ar vēl nebijušu veselības, ekonomikas un humanitāro krīzi, ko izraisa Covid-19, aizsargājot darba ņēmēju intereses ar risinājumiem pārrunu rezultātā un iekļaujošu politiku.

Šodien mēs visi uzņemamies atbildību cīnoties pret pandēmiju un tās sekām globālā, nacionālā un vietējā mērogā. Neatkarīgi no Covid-19 veselības un ekonomiskiem postījumiem, radīsim labāku atjaunotni ar jaunu sociālo līgumu: nevienu nedrīkst atstāt novārtā. Šodienas un nākotnes atveseļošanās un ilgtspējas centrā ir jābūt liela apjoma ieguldījumiem sabiedrības veselībā un aprūpē, lai nodrošinātu piekļuvi visiem un pilnīgu visu strādājošo tiesību ievērošanu.

Globālās ekonomikas atjaunotnē jābūt trim galvenajiem mērķiem: darbavietām, ienākumiem un sociālajai aizsardzībai. Mēs lepojamies, ka LBAS bija starp pirmajām arodbiedrību konfederācijām, kas deva ieguldījumu valsts noturības, ātras reaģēšanas politikas un rīcības izstrādē un ieviešanā, un ka LBAS ir arī iedvesmojusi sabiedrību, atbalstot darbiniekus un viņu ģimenes šajos grūtajos laikos.

Mēs vēlam jums turpmākus panākumus un pievienojamies jums, svinot šos sasniegumus. Jūs vienmēr varat būt droši par solidaritāti un atbalstu no ITUC un tās dalīborganizācijām visā pasaulē.

Ar solidaritātes sveicieniem,

Šarana Barova, ITUC ģenerālsekretāre

Brisele, 2020.gada 20.maijs