LBAS logo

Arodbiedrību pozīcija par “Fit for 55” paketi: taisnīgu pāreju visiem darbiniekiem

Aprīlī Eiropas Parlaments nobalsoja par vairāku “Fit for 55” paketē ietverto politisko darījumu pieņemšanu. Tostarp, ir ietverta emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas un oglekļa robežu regulēšanas mehānisma pārskatīšana un paplašināšana. IndustriAll Europe un ETUC atkārtoti ir pieprasījusi, ka rūpnieciskās un sociālās pārmaiņas, kas izvirzītas vērienīgiem klimata mērķiem, būtu jāpapildina ar jaunām tiesībām Eiropas darbiniekiem paredzēt un pārvaldīt izmaiņas, lai garantētu taisnīgu pāreju ikvienam darba ņēmējam katrā Eiropas reģionā.

Pakete “Fit for 55” ir galvenais instruments Eiropas zaļā kursa īstenošanai, palielinot ES klimata ambīcijas līdz 2030. gadam par 55% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un līdz 2050. gadam īstenot ES Klimata likumā noteikto klimata neitralitātes mērķi.

Šis mērķis ir nopietns izaicinājums daudzām nozarēm un to darbiniekiem. Tāpēc arodbiedrības atbalsta mērķi līdz 2050. gadam sasniegt klimata neitralitāti, taču uzstāj, ka tas ir jādara ar politiku, kas nodrošina taisnīgu pāreju visiem darbiniekiem.

Lai stiprinātu globālo sistēmu emisiju samazināšanā, mums ir nepieciešams pienācīgs finansējums, lai 2030. gada klimata mērķa pārskatīšana tiktu pārvērsta konkrētā un atbilstošā politikas sistēmā. Taisnīgās pārejas mehānisma darbības joma, kas attiecas tikai uz reģioniem, kas ir ļoti atkarīgi no ogļu, brūnogļu, kūdras, degslānekļa un oglekļa ietilpīgām nozarēm, ir pārāk šaura. Tāpat tas neparedz atbalstu citām nozarēm, kuras skars izmaiņas, piemēram, transporta, būvniecības, lauksaimniecības, tūrisma un citām nozarēm.

Arodbiedrības aicina pieņemt politikas pasākumus, lai īstenotu SDO pamatnostādnes par taisnīgu pāreju, kas pieņemtas 2015. gadā. Konkrēti, Eiropas arodbiedrības aicina pieņemt Taisnīgas pārejas tiesisko regulējumu kā daļu no Eiropas Zaļā kursa.

Šī jaunā sistēma būtu jābalsta uz darba ņēmēju tiesībām paredzēt un vadīt pārmaiņas un sociālo dialogu, lai ļautu sistemātiski detalizēti kartēt un analizēt pārejas ietekmi uz nodarbinātību un prasmēm dažādās valstīs, reģionos, nozarēs un uzņēmumos, tostarp apakšuzņēmējiem.

Šāda detalizēta kartēšana papildinātu Komisijas iepriekšējo ietekmes novērtējumu vispārējo perspektīvu un nodrošinātu vajadzīgās zināšanas, lai izstrādātu atbilstošu sociālo politiku, kā arī teritoriālo un nozaru taisnīgas pārejas ceļu, kas pielāgots reģionālajai realitātei. Būtu lietderīgi arī turpmāk pienācīgi uzraudzīt un novērtēt Eiropas zaļā kursa politikas īstenošanu.

Tikai sociāli godīga pāreja var nodrošināt sabiedrības atbalstu, kas nepieciešams, lai ieviestu “Fit for 55” izmaiņas. Lai nodrošinātu sabiedrības akceptu, taisnīgas pārejas jēdziens būtu jāiekļauj visās politikas jomās.

Mārtiņš Svirskis,
LBAS eksperts