LBAS logo

Arodbiedrību priekšlikumi Valdības rīcības plānam nesasniedz dzirdīgas ausis Finanšu ministrijā

Trīspusējā sociālā dialoga ietvaros arī LBAS jaunā Valdības rīcības plāna (VRP) veidošanas procesā ir iesūtījis savus priekšlikumus, lūdzot plānu papildināt ar pasākumiem, kuru mērķis ir veidot taisnīgu un sabalansētu nodokļu un fiskālo politiku. Par to ir plānots diskutēt Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomes sēdē 6. novembrī, kuras dienas kārtībā ir jautājums par valsts budžeta 2024. gadam un budžeta ietvara 2024.-2026. gadam likumprojektu.

Arodbiedrību ieskatā piedāvātajā VRP projektā trūkst vairāki būtiski pasākumi vai darbību rezultāti, kuri būtu sasniedzami, tostarp, izstrādājot vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes, sasniedzamie rezultāti VRP netiek definēti pietiekami skaidri. Kā nodokļu politikas pamatnostādņu vienīgais rezultāts jaunajā plāna dokumentā tiek noteikts palielināt nodokļu ieņēmumus attiecībā pret IKP 2027. gadā, sasniedzot 32,75% no IKP. Lai skaidrāk definētu nākotnes nodokļu politikas mērķus, arodbiedrības ir rosinājušas rezultātus papildināt ar šādiem mērķiem:  mazināt darbaspēka nodokļu slogu, regulāri pārskatīt neapliekamo minimumu un tā piemērošanas robežas un paplašināt IIN atvieglojumus koplīgumos panāktajiem labumiem.

LBAS lūdz veikt izmaiņas arī ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumos un rezultātos, kas sasniedzami, pilnveidojot atsevišķas sabiedrībai nozīmīgas jomas, tās papildinot ar sociālo partneru aktīvu iesaisti plānošanas procesā, kā arī kapacitātes celšanā balstītiem rezultātiem.

Šobrīd Finanšu ministrijas atbildībā esošie VRP pasākumi un rezultāti ir pārāk vispārīgi un tiem trūkst konkrētu definētu sasniedzamo rezultātu, līdz ar to trūkst ambīcijas politiskajiem uzstādījumiem. Jau uzsākot darbu pie jaunā VRP, bija zināms, ka, salīdzinot ar iepriekšējo tas būs krietni šaurāks, viegli pārskatāms un brīvāk interpretējams. Tomēr LBAS ieskatā ir kritiski vērtējams, ka FM pasākumam “izstrādāt vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādnes” kā vienīgo rezultātu nosaka budžeta ieņēmumu palielināšanu, vienlaikus noraidot priekšlikumus par citiem rezultātiem, aizbildinoties, ka par citiem rezultātiem un mērķiem tiks diskutēts pamatnostādņu izstrādes procesā. LBAS ieskatā konkrētāka nodokļu politikas rezultātu definēšana ir pieļaujama arī VRP.

Vienlaikus LBAS nodokļu politikas rīcības plāna uzdevumu izpildē lūdza plašāk iesaistīt un konsultēt sociālos partnerus, iekļaujot LBAS kā līdzatbildīgu institūciju, kam FM ir piekritusi, papildinot VRP ar sociālo partneru līdzdalību un līdzatbildību.

Arodbiedrības norādīja arī uz nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgu finansējumu valsts iekšējai un ārējai drošībai, kā arī paaugstināt finansējumu pedagogu un augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba algai un arī dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai. Šos pasākumus FM noraidīja, norādot uz nepieciešamību saskaņot mērķus ar nozaru atbildīgajām ministrijām.