LBAS logo

Atbalsts ilgākam darba mūžam

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Latvijā un to, ka gados vecāku cilvēku radītā demogrāfiskā slodze ik gadu palielinās, arvien lielākam iedzīvotāju skaitam turpmāk vajadzēs strādāt līdz lielākam vecumam, lai apmierinātu pieprasījumu pēc darbaspēka un mazinātu spiedienu uz sociālā nodrošinājuma un pensiju sistēmām. Šādā situācijā svarīgas kļūst veselības saglabāšanas veicināšanas aktivitātes darba vietā, jo īpaši attiecībā uz gados vecākiem nodarbinātajiem.

Veselības veicināšana darba vietā ir kopīgi darba devēju, nodarbināto un sabiedrības centieni uzlabot cilvēku veselību un labklājību darba vietā un tā iekļauj daudzveidīgus pasākumus, piem.,:

  • darba apstākļu uzlabošanu;
  • veselīgu paradumu veicināšanu;
  • fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšanu;
  • sociālo kontaktu veicināšanu;
  • atkarību profilaksi un mazināšanu, utt.

Darba devējiem ir jāatceras, ka izdevīgāk ir ieguldīt līdzekļus nodarbināto veselības veicināšanā, nevis iegūto seku likvidēšanā, piem., darba nespējas lapu apmaksā un nodarbināto aizvietošanā.

Lai veicinātu darba ņēmēju ilgāku palikšanu darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam”.

Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību un tas tiks īstenots līdz pat 2022.gada 31.decembrim. Projekta ietvaros ir plānoti dažādi atbalsta pasākumi projekta mērķa grupām – darba ņēmējiem vecumā no 50 gadiem un darba devējiem (komersantiem un valsts vai pašvaldības institūcijām):

  • sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai;
  • darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums;
  • atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba vides un cilvēkresursu izvērtējumam) – karjeras konsultācijas, prasmju nodošanas pasākumi un mentorings (informālā izglītība), konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, darba vietas pielāgošana, veselības uzlabošanas pasākumi;
  • kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem, u.c.

Jāatzīmē, ka projekta ietvaros ir paredzēts finansiāls atbalsts darba devējiem darba vietu pielāgošanai un darba ņēmējiem veselības uzlabošanas pasākumiem atbilstoši darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma secinājumiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju projektā nodrošina kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem, kā arī novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.

Pieteikt tikšanās par novecošanās pārvaldības jautājumiem vai saņemt papildu informāciju par projektu 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” ir iespējams sazinoties ar LBAS projekta vadības eksperti Irinu Semjonovu pa e-pastu irina.semjonova@lbas.lv vai pa tālruni 29159642.