LBAS logo

Atveseļošanas plāns – Komisijai jābūt skaidrākai attiecībā uz sociālo taisnīgumu un taisnīgu pāreju

Brisele, 2020.gada 21.septembris

Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) uzskata, ka Eiropas Komisijas Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija (ASGS), kas publicēta ceturtdien, 17.septembrī, sniedz tikai dažas norādes par to, kā tiek plānots  nodrošināt lielāku sociālo taisnīgumu, ko tā apņemas īstenot savā 750 miljardu eiro Atveseļošanas un noturības plānā.

Ir paredzēts, ka pētījums parādīs nākamos soļus ES atveseļošanai, taču tas neatklāj turpmākos pasākumus attiecībā uz sociālo taisnīgumu un taisnīgu pāreju.

ETUC konfederālā sekretāre Līna Karra uzsver, ka ETUC ir stingri atbalstījusi vērienīgu ES atveseļošanas plānu un Eiropas Arodbiedrību konfederācija kopumā ir atzinīgi novērtējusi 750 miljardu eiro plāna pieņemšanu jūnijā,  un atbalsta arī pamatīgus ieguldījumus klimata politikā un digitalizācijā.

ETUC pilnībā piekrīt Komisijai, ka ir jārisina jautājums par taisnīgumu, tostarp attiecībā uz sabiedrības veselību un sociālo aizsardzību, aprūpes pakalpojumiem un pieejamu kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasmes ir svarīgas, bet tās nekādā ziņā nav vienīgais jautājums, kas jārisina saistībā ar klimata un digitālajām pārmaiņām: ar sociālā dialoga palīdzību ir jāīsteno saprātīgs taisnīgas pārejas process, lai veicinātu kvalitatīvu darbavietu radīšanu un aktīvu darba tirgus politiku tā, lai neviens nebūtu atstāts novārtā. ETUC aicina Komisiju būt ambiciozākai un skaidrākai, nodrošinot, ka sociālā un taisnīgā pārejas dimensija tiek pilnībā integrēta (ASGS) un ES Jaunās paaudzes programmā ( #NextGenerationEU).

Ņemot vērā skaitļus, kas pievienoti ASGS, šķiet, ka Komisija ir atguvusi daļu no līdzekļiem, ko Padome samazināja 21. jūlijā, piemēram, “Taisnīgās pārejas fondu”, “Maksātspējas atbalsta instrumentu”, “Veselības programmu” un “Apvārsnis”. Tagad mēs sagaidām, ka Komisija nodrošinās šīs pārmaiņas trīspusējās sarunās, kas drīz sāksies ar Padomi un Parlamentu, uzsver L.Karra.

Sociālie ieguldījumi ir ārkārtīgi nepieciešami, lai novērstu nevienlīdzību un veicinātu ekonomikas izaugsmi. Lai gan visi nemitīgi uzsver, ka mums nevajadzētu atkārtot pagātnes kļūdas, ASGS vairākkārt piemin nepieciešamību ievērot taupības politiku, kas virza Stabilitātes un izaugsmes paktu. Ne tagad, ne arī turpmākajos gados nedrīkst atgriezties pie iznīcinošās taupības politikas, kas sekoja 2008. gada finanšu krīzei.

“Visbeidzot, mēs atzinīgi vērtējam Komisijas ieteikumu Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā dalībvalstīm iesaistīt sociālos partnerus valstu atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā. Tas ir bijis vājais punkts visā ES ekonomikas pārvaldībā un tagad, kad notiek atteikšanās no parastā pusgada procesa, tas ir vēl svarīgāk. Valsts reformu programmas un atveseļošanas un noturības plānus nevar pienācīgi sagatavot bez darba devējiem un arodbiedrībām, kas veicina to izstrādi, īstenošanu un uzraudzību. Tāpēc mēs lūdzam Komisiju pārliecināties, ka tas notiek caur valstu atbilstīgām institūcijām, un padarīt šo nosacījumu par obligātu lai dalībvalstis saņemtu finansējumu.”