LBAS logo

COVID-19 un sievietes

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) ir nosūtījusi vēstuli EK komisārei H.Dalli par nepieciešamību ņemt vērā COVID-19 atšķirīgo ietekmi uz sievietēm un vīriešiem politiku un resursu piemērošanā.

Pašreizējai krīzei ir spēcīga dzimumu dimensija. Sievietes ir lielākā darbinieku daļa veselības aprūpē, kas rada viņām vislielāko risku, un arī lielveikalos ir nodarbinātas pārsvarā sievietes, tāpat arī uzkopšanas pakalpojumus vairumā veic sievietes, kuru veselība un darba drošība tagad ir pakļauta pastiprinātam riskam.

Pierādījumi liecina arī par to, ka COVID-19 ietekme uz ekonomiku nostādīs sievietes grūtākā situācijā, jo daudz sieviešu strādā mazapmaksātos, nedrošos un neformālos darbos.

Tā kā arvien vairāk dalībvalstu organizē skolu un bērnu aprūpes iestāžu slēgšanu, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, sieviešu spēja iesaistīties algotā darbā saskaras ar papildu šķēršļiem. Tā kā cilvēkiem virs 60 gadu vecuma ir noteikta pašizolācija, arī vecvecāku palīdzība ir ierobežota. Kad mājsaimniecības atrodas stresa un spriedzes situācijā, ko rada pašizolācija un karantīna, pieaug vardarbības risks ģimenē.

ETUC aicina EK nodrošināt, ka sieviešu vajadzības netiks atstātas bez ievērības un palielināt vajadzību pēc COVID-19  ietekmes mazināšanas stratēģijām, jo īpaši:

  • mērķtiecīgi pasākumi darbavietu un ienākumu aizsardzībai;
  • steidzams prioritārs atbalsts pasākumiem bērnu aprūpes nodrošināšanai tiem darba ņēmējiem, kuri nodrošina ārkārtas un pamatpakalpojumus;
  • nodrošināt, lai ārkārtas atbalsta pabalsti un citi ienākumi būtu atbilstoši un attiektos uz visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu darba līguma vai nodarbinātības veida;
  • papildu pasākumi, lai palīdzētu darbiniekiem pārvarēt grūtības maksājot īri, komunālos pakalpojumus un citus rēķinus, kā arī pērkot pārtiku;
  • sagatavot juridiskas un citas iniciatīvas, kas veicinātu sieviešu ekonomisko noturību, lai risinātu šos un nākotnes jautājumus.

Dzimumu līdztiesībai darbā jākļūst par nākotnes darba pasaules stūrakmeni.

Godīgām, vienlīdzīgām darba algām un koplīgumiem būs vēl lielāka nozīme, lai nodrošinātu taisnīgu izeju no šīs jaunās ekonomikas krīzes.