LBAS logo

Diskusijā par arodbiedrību vērtībām

13.oktobrī tika organizēts LBAS atvērto durvju dienas pasākums, kura laikā visi LBAS dalīborganizāciju priekšsēdētāji, vietnieki un LBAS padomes locekļi tika aicināti uz kopīgu  “strādnieku zupiņas” baudīšanu, lai neformālā gaisotnē varētu pārrunāt arodbiedrībām aktuālos jautājumus un apmainīties ar pieredzi.

Nozīmīgākā LBAS atvērto durvju dienas aktivitāte  bija diskusija “Vai apzināmies LBAS vērtības un kāpēc tās ir svarīgas?”. Tikšanās laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti arī ar aptaujas par LBAS komunikāciju un informācijas apmaiņu rezultātiem.

Gatavojoties šai diskusijai, dalīborganizāciju priekšsēdētāji un vietnieki tika aicināti piedalīties pilotaptaujā par arodbiedrību vērtībām.

Aptaujā no 19 dalīborganizācijām piedalījās kopumā 34 priekšsēdētāji/ vietnieki, un viņi tika lūgti sniegt brīvu atbildi uz jautājumu: “Kuru no vērtībām, pēc Jūsu domām, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai beidzamajos gados ir bijis visgrūtāk sasniegt?”. Kā pašu būtiskāko aptaujātie ir norādījuši “uzticība arodbiedrībai un arodbiedrības prestižs” (9 aptaujātie). “Labklājība, algas paaugstinājums, iztikas minimuma paaugstināšana” (7) un “biedru piesaiste, kā arī esošo noturēšana” (6) varētu ierindot kā nākamo būtiskāko vērtību bloku. Vairākkārt tika izceltas arī tādas arodbiedrībai nozīmīgas vērtības kā “vienotība, saliedētība, sadarbība, solidaritāte, valdības atbalsts, spēja ietekmēt valdības lēmumus”. Turpmāk aptaujas gaitā tika piedāvātas 33 vērtības, kuras aptaujas dalībniekiem bija jānovērtē no arodbiedrības biedra skatījuma, no dalīborganizācijas un arī no LBAS perspektīvas.  Apkopojot rezultātus, šīs vērtības tika sadalītas divās grupās: vairāk uz indivīdu vērstās vērtības un vairāk uz kolektīvu vērstās vērtības. Uz indivīdu vērstās vērtības biežāk tika atzītas kā būtiskas, salīdzinot ar uz kolektīvu vērstajām vērtībām. Uz indivīdu vērsto vērtību  skalā visaugstāk ir novērtēta – “cieņa/ cieņpilna attieksme”, “veselība” un “taisnīgums”.

LBAS līmenī visaugstāk ir novērtēts – “dialogs”, “saistoši līgumi”, “sadarbība” un “arodbiedrības prestižs”, salīdzinoši zemāks vērtējums ir “solidaritātei” un “interešu pārstāvībai (lobismam)”, būtiski, ka “solidaritāte”, aptaujāto vērtējumā, ir pēdējos gados grūti sasniedzama. Diskusijā kā eksperti piedalījās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, LBAS eksperte Nataļja Preisa, LBAS eksperts un LBAS Jauniešu padomes pārstāvis Mārtiņš Svirskis, uzņēmuma “Latvijas Finieris” arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Rapa, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Armands Augustāns, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Umbraško, un diskusiju vadīja LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Birkenfelde.

Apkopojot aptaujas un ekspertu vērtējumu, kā arī diskusijas laikā biežāk pieminētās vērtības var šobrīd izcelt šādas uz indivīdu vairāk vērstās vērtības kā: 1) sociālais taisnīgums; 2) cieņa/cieņpilna attieksme; 3) drošība. Savukārt uz kolektīvu vērstās nozīmīgākās vērtības ir vienlīdz svarīgas un tās ir: dialogs, brīvība, demokrātija, progress/attīstība, solidaritāte. Noslēgumā diskusijas dalībnieki vienojās par to, ka diskusija par arodbiedrību vērtībām ir tikai uzsākta un noteikti jāturpina, ko LBAS arī plāno tuvākajā laikā organizēt, lai informētu visus arodbiedrības biedrus par tiem visaugstākajiem sasniedzamajiem ideāliem uz ko LBAS tieksies, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus.

Atvērto durvju dienu pasākumā iesaistītie piedalījās arī līdzdalības izrādē  “Līdzinieki”, kurā izrādes dalībnieki piedzīvoja notikumus Arodbiedrību nama pagātnē un šodienā.

Anda Grīnfelde,
LBAS priekšsēdētāja vietniece