LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) par Eiropas Sociālā pīlāra nākotni

8.jūnijā notika Eiropas Komisijas uzklausīšanas sanāksme par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra nākotni, kurā piedalījās Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Dombrovskis un komisārs Šmits, kā arī ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini (Luca Visentini), kurš uzsvēra, ka “Eiropas pīlāram ir jāpaliek kā Eiropas Komisijas galvenajai programmai un tam jābūt daļai no ES ekonomikas atveseļošanas programmas. Visi ES pieejamie instrumenti jāizmanto sociālā pīlāra īstenošanā: tostarp tiesību akti, ekonomikas un sociālās politikas koordinācija un ES budžeta mērķtiecīga izmantošana.”

“Mēs gaidām vērienīgu rīcības plānu, kas dos taustāmus ieguvumus Eiropas darba ņēmējiem, tostarp likumdošanas iniciatīvas, kas, cita starpā, nodrošinās tiesības uz taisnīgu atalgojumu, noslēdzot darba koplīgumus un ievērojot valstu praksi; lielāku pārredzamību un dzimumu līdztiesību algu jomā; jaunus pasākumus, lai stiprinātu demokrātiju darba vietā un nodrošinātu veselīgas un drošas darba vietas; un iniciatīvas, lai beidzot risinātu nabadzības problēmu ES. ES sociālā programma ir jāatbalsta ar Eiropas un dalībvalstu pasākumiem, un mēs uzskatām, ka tādi instrumenti kā SURE programma ir labs veids, lai radītu Eiropas solidaritāti.”

ETUC konfederālā sekretāre Līna Karra (Liina Carr) uzsvēra: “Sociālais dialogs ir ļoti svarīgs, un tas ir jāstiprina gan Eiropas, gan valstu līmenī. Es un dalībvalstīm ir jāatbalsta darba devēji un arodbiedrības sarunās par ekonomikas un sociālo politiku ar valdību, kā arī jāvienojas par atalgojumu un darba apstākļiem savā starpā.”

“ES ekonomikas un sociālās politikas koordinācijai (tā sauktais Eiropas pusgads) būtu jāietver skaidri noteiktas tiesības sociālajiem partneriem iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā.”

Eiropas Arodbiedrību konfederācija mudina Eiropas Komisiju vēlākais līdz 2021. gada februārim izstrādāt rīcības plānu attiecībā uz Eiropas Sociālo tiesību pīlāru.