LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) paziņojums par Konferenci par Eiropas nākotni

Apstiprināts ETUC Izpildkomitejā 2020.gada 2.-3.jūlijā

Sociālajai Eiropai jābūt Konferences par Eiropas nākotni centrā

COVID-19 pandēmija un tās sekas apdraud Eiropas projektu un demokrātiju. ES atrodas krustcelēs, un tai ir jārisina problēmas, ar kurām tā saskaras: vai nu tā veic attiecīgas virziena izmaiņas un apņemas ievērot savus pamatprincipus, vai arī tā saskarsies ar nepieredzētu politisku krīzi. Šajā sakarā Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) atzinīgi vērtē nodomu organizēt Konferenci par Eiropas nākotni. Konference būs iespēja uzsākt patiesu un uz turpmāku rīcību vērstu diskusiju par ES nākotni, lai nodrošinātu, ka atveseļošanās no COVID-19 krīzes paver ceļu taisnīgākai sabiedrībai.

Konferencē par Eiropas nākotni jāiekļauj diskusija par ekonomisko un sociālo demokrātiju, jo īpaši par demokrātiju darba vietā, darba ņēmēju un arodbiedrību tiesībām, sociālo dialogu, koplīgumu slēgšanu, darba ņēmēju līdzdalību un labāku darba un dzīves apstākļu veicināšanu.

Konferencei ir jārod ceļš uz taisnīgu atveseļošanos no COVID-19 krīzes un taisnīgākas un ilgtspējīgākas Eiropas ekonomikas un sabiedrības noteikšanu. Šajā sakarā galvenā uzmanība būtu jāpievērš Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pilnīgai īstenošanai, taisnīgas pārejas pārvaldībai, jo īpaši klimata un digitalizācijas jomā, nepieciešamajiem centieniem atjaunot un stiprināt sabiedriskos pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka visiem darba ņēmējiem ir taisnīgi darba apstākļi un algas, ka tiek atbalstītas un veicinātas sarunas par darba koplīguma slēgšanu un ka tiek stiprināta demokrātija darba vietā.

COVID-19 krīze vēlreiz parādīja sociālā dialoga nozīmi. Konferencei par Eiropas nākotni ir jānodrošina sociālo partneru pilnīga iesaistīšana, kas var sniegt būtisku ieguldījumu diskusijās un Konferences lēmumu pieņemšanā, kā arī darba ņēmēju, uzņēmumu un iedzīvotāju iesaistīšanā visos līmeņos. Tas atbilst Līgumos norādītajai Eiropas un valstu sociālo partneru lomas atzīšanai un Eiropas institūciju saistībām veicināt sociālo dialogu un sociālo partneru iesaistīšanos.

Eiropas Parlamenta Rezolūcija par Konferenci ietvēra aicinājumu Eiropas sociālajiem partneriem būt pārstāvētiem Eiropas Konferences plenārsesijā. Šis elements ir jāiekļauj Konferences galīgajā nolikumā. Turklāt visos citos diskusiju forumos (tostarp valstu asamblejās) jāiekļauj sociālo partneru pārstāvji.

Kopš tā sauktajiem Laval-quartet Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem Eiropas arodbiedrību kustība ir centusies panākt sociālā progresa protokolu attiecībā uz saikni starp ekonomiskajām brīvībām ES iekšējā tirgū un sociālajām pamattiesībām, tostarp arodbiedrību tiesībām, ņemot vērā sociālo progresu. Šādam protokolam būtu jānodrošina, ka darba ņēmēju, arodbiedrību un sociālās tiesības konflikta gadījumā ir svarīgākas par ekonomiskajām brīvībām.

Sociālā progresa garantēšana un darbinieku un arodbiedrību pamattiesību aizsardzība ir galvenie elementi Eiropas Savienības projekta un Eiropas demokrātijas stiprināšanā. Tādēļ ir svarīgi, lai konferencē par Eiropas nākotni tiktu apspriesta iespēja mainīt Līgumu un šajā sakarā ES līgumos tiktu iekļauts “Sociālā progresa” protokols.

Šajā kontekstā ir arī jāsāk diskusija par tik ļoti nepieciešamajiem uzlabojumiem lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Savienībā.

Uz spēles ir likta Eiropas demokrātijas, ekonomikas un sociālās kohēzijas nākotne. Arodbiedrību kustība Eiropā vienmēr aizstāvējusi Eiropas projekta stiprināšanu, popularizējot Eiropas Savienību, kas aizsargā savus pilsoņus un darba ņēmējus. Eiropas Arodbiedrību konfederācija, kas pārstāv darba ņēmējus visās valstīs un nozarēs, ir vienota, aicinot uz taisnīgāku Eiropu, kuras pamatā ir solidaritātes, vienlīdzības, sociālā un vides taisnīguma principi.


Konference par Eiropas nākotni – projekts, par kuru savās politikas pamatnostādnēs paziņoja EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, lai dotu eiropiešiem vairāk iespēju ietekmēt to, ko Eiropas Savienība dara un kā strādā viņu labā. Konference balstīsies uz līdzšinējo pieredzi, piemēram, pilsoņu dialogiem, vienlaikus ieviešot plašu jaunu elementu klāstu, lai palielinātu informētību un stiprinātu iespējas cilvēkiem veidot ES turpmāko rīcību. Konferencē notiks atklātas, iekļaujošas, pārredzamas un strukturētas debates ar dažādas izcelsmes un visu sabiedrības slāņu pilsoņiem.