LBAS logo

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) paziņojums pirms Eirogrupas un Eiropadomes lēmumiem par reaģēšanu krīzes situācijā

Nepilnu mēnesi pēc tam, kad daudzās ES valstīs tika uzsākta uzņēmumu slēgšana  un dīkstāves darbi sakarā ar COVID-19 slimības uzliesmojumu, papildu bezdarbnieku skaits ir pārsniedzis 4 miljonus, simtiem tūkstošu uzņēmumu ir slēgti un daudzi, visticamāk, nepārdzīvos ārkārtas situāciju.

Tajā pašā laikā lielākajā daļā dalībvalstu ir ieviesti pasākumi, lai atbalstītu uzņēmumus, kas saskaras ar grūtībām, un nodrošinātu, ka darba ņēmēji tiek atstādināti no darba tikai uz laiku, ar nepilna darba laika pasākumiem un ienākumu kompensāciju, tādējādi ļaujot saglabāt miljoniem darbavietu.

Tomēr, iniciatīvas finansiālā atbalsta jomā, par kurām Eiropas Komisija un ECB paziņoja krīzes sākumā, tika slikti īstenotas un nesasniedza valstu ekonomikas un valstu budžetus.

Šo iemeslu dēļ ETUC mudina finanšu ministrus un ES vadītājus ātri apstiprināt un īstenot visus jaunos Eirogrupas priekšsēdētāja ierosinātos ārkārtas pasākumus. ETUC ierosina turpmākus svarīgus ieteikumus, kas jāņem vērā.

SURE (Eiropas instruments pagaidu atbalstam, lai ārkārtas situācijā mazinātu bezdarba riskus)

Noteikti jāīsteno, iesakot dalībvalstīm:

 • Izveidot īstermiņa darba shēmas un līdzīgus pasākumus visās valstīs;
 • Nodrošināt, ka šādi pasākumi attiecas uz visiem darba ņēmējiem, tostarp nestandarta un pašnodarbinātajiem, un visām nozarēm un uzņēmumiem, tostarp MVU;
 • Nodrošināt finansējumu šādiem pasākumiem tikai tiem darba devējiem, kas neatbrīvo darba ņēmējus;
 • Izstrādāt un īstenot pasākumus sociālā dialoga ceļā.

ESM (Eiropas Stabilizācijas mehānisms)

 •  ESM aktivizēšana COVID-19 ārkārtas situācijā:
 • Jābūt atvērtam arī tām valstīm, kas nav eirozonas dalībvalstis;
 • Prioritāte atbalstam veselības aprūpes sistēmām un citām sociālās aizsardzības sistēmām;
 • Nedrīkst ietvert dalībvalstīm noteiktos makroekonomiskos nosacījumus vai strukturālās reformas;
 • Attiecīgi jāpielāgo ESM izmantošanas noteikumi.

EIB (Eiropas Investīciju banka)

 • EIB finansējuma aktivizēšana COVID-19 ārkārtas situācijā:
 • Jāpiešķir prioritāte MVU, kā arī publiskajiem pakalpojumiem (jo īpaši veselības aprūpei) un sociālajai infrastruktūrai;
 • Nedrīkst ietvert makroekonomiskos nosacījumus;
 • Garantijām un aizdevumiem jābūt pieejamiem MVU bez administratīvām vai citām izmaksām.

Attiecībā uz šiem pasākumiem:

 • Paredzētā finansējuma apjoms (EUR 200 miljardi katram ESM un EIB, EUR 100 miljardi SURE) ir jāizvērtē, tiklīdz būs nepieciešams papildu finansējums;
 • Aktivizācijai jābūt tūlītējai;
 • Aizdevumiem dalībvalstīm jābūt ar ilgtermiņa atmaksu un ar nulles vai negatīvām procentu likmēm.

Lai gan šie pasākumi var būt efektīvi, lai novērstu pašreizējo ārkārtas situāciju, ja tos īstenos saskaņā ar iepriekš minētajiem ieteikumiem, tie palielinās dalībvalstu parādu un nebūs pietiekami, lai atbalstītu atveseļošanos pēc ārkārtas situācijas.

Šajā ziņā tikai Ārkārtas atveseļošanas plāns var radīt apstākļus ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei vidējā un ilgā termiņā Eiropā.

Šādā plānā, ko Eiropadome jau ir pilnvarojusi izstrādāt Eiropas Komisijai, jāiekļauj:

 • Ātrs lēmums par tā aktivizēšanu un īstenošanu;
 • Kopīgs parāda instruments , lai emitētu obligācijas ES līmenī un jaunus ES nodokļus, nodrošinātu pienācīgu finansējumu dalībvalstīm un palielinātu Eiropas Savienības pašu resursus;
 • Bez kavēšanās ātri apstiprināt Daudzgadu finanšu shēmu nākamajiem 7 gadiem, kas būtu ievērojami jāpalielina, izmantojot iepriekš minētos instrumentus, lai papildinātu ES pašu resursus;
 • Eiropas Savienības ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes modeļa pieņemšana, kura pamatā ir Eiropas Komisijas jau uzsāktās iniciatīvas, tostarp “Zaļais kurss”, “Rīcības plāns Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai”, iniciatīva “Taisnīga minimālā alga”, “Samaksas pārredzamības iniciatīva”, jauna ES rūpniecības politikas stratēģija un “Digitālais pakts”, kā arī konkrēts ceļvedis, lai ES īstenotu Ilgtspējīgas attīstības mērķus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas programmu 2030. gadam.

Eiropas Savienība saskaras ar bezprecedenta ārkārtas situāciju. Tikai tad, ja mēs visi tagad varēsim īstenot visus nepieciešamos pasākumus, būs iespējams novērst jaunu un dramatisku ekonomikas un sociālo krīzi.

Eiropas projekts un mūsu demokrātijas ir apdraudētas, ir ārkārtīgi nepieciešama atbildība un solidaritāte, lai parādītu ES pilsoņiem un strādājošiem cilvēkiem, ka mēs varam izveidot Eiropu, kas viņus aizsargā.