LBAS logo

Eiropas Cilvēktiesību tiesa lemj, ka tiesības streikot ir prioritāras pār vienotā tirgus “ekonomiskajām brīvībām”

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) 10.jūnija lēma, ka tiesības streikot ir prioritāras pār vienotā tirgus “ekonomiskajām brīvībām.

Lietas centrā ir strīds Drammenas ostā starp doku darbiniekiem un uzņēmumu Holship Norge AS, kas mēģināja pārkāpt koplīgumu par darba samaksu un darba apstākļiem, kas bija spēkā kopš 1976. gada. Koplīgums, kas balstīts uz SDO Konvenciju Nr. 137, noteica darba samaksas tarifa likmes un minimālos nodarbinātības periodus nozarē, kurā iepriekš dominēja gadījuma darbaspēks, ko algoja uz stundas tarifa likmes bāzes. Savukārt koplīgums noteica prioritāti reģistrēto nevis gadījuma doku darbinieku nodarbināšanai un nodrošināja, ka katras Norvēģijas ostas apkalpo pastāvīgs kvalificētu doku darbinieku kopums, kas atbilst katras ostas lielumam.

Cenšoties panākt vienošanos, Norvēģijas Transporta darbinieku arodbiedrība (NFT) organizēja Holship Norge AS kuģu boikotu (streiku). Norvēģijas augstākā tiesa atzina boikotu par nelikumīgu, jo tas pārkāptu uzņēmuma brīvību veikt uzņēmējdarbību. Tā ir daļa no tendences lēmumos, ar kuriem uzņēmējdarbības intereses tiek izvirzītas par pilsoņu tiesībām un kas rada risku, ka gadu desmitus atkal tiek pārkāptas darbinieku tiesības. NFT un Norvēģijas arodbiedrību konfederācija (LO) ar ETUC atbalstu iesniedza prasības pieteikumu ECT.

Spriedumā ECT nosprieda, ka Norvēģijas Augstākā tiesa nav pārkāpusi Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 11. pantu, kas aizsargā tiesības streikot, kad tā atzina doku darbinieku streiku par prettiesisku. Taču atšķirībā no Norvēģijas Augstākās tiesas spriedumā ir teikts, ka uzņēmējdarbības brīvība nav līdzvērtīga tiesībām streikot, un tāpēc tā nevar būt pārāka pār tiesību streikot. ECT atzina, ka uzņēmējdarbības  brīvība nav līdzsvarojošas pamattiesības attiecībā uz biedrošanās brīvību, bet gan tikai viens elements citu starpā, kas jāņem vērā, valsts līmenī novērtējot streika samērīgumu.

Šis ir svarīgs Eiropas arodbiedrību kustības nolēmums, jo tas nosaka skaidru tiesību hierarhiju ar to, ka darba ņēmējiem ir prioritāte pār ekonomiskajām brīvībām. Šis jau sen ir bijis strīdīgs jautājums ES tiesību aktos pēc Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem lietās Viking un Laval, kurus ECT tagad pirmo reizi ir precizējusi. Jau pirms ECT sprieduma “Holship” lietu Eiropas darba tiesību eksperts Džons Hendijs  raksturoja kā “vienu no nozīmīgākajām lietām Eiropas darba tiesībās līdz šim gadsimtam”.