LBAS logo

Eiropas Komisija publicē ilgi gaidīto priekšlikumu direktīvai par minimālajām algām Eiropas Savienībā

28.oktobrī Eiropas Komisija publicēja ilgi gaidīto priekšlikumu direktīvai par minimālām algām Eiropas Savienībā. Priekšlikumu var redzēt šeit: https://ec.europa.eu/com…/presscorner/detail/en/ip_20_1968

Ko paredz Eiropas Komisijas priekšlikums? Minimālās algas pastāv visās ES dalībvalstīs. 21 valstī ir likumā noteiktā minimālā alga, un 6 dalībvalstīs (Dānijā, Itālijā, Kiprā, Austrijā, Somijā un Zviedrijā) minimālās algas aizsardzību nodrošina tikai koplīgumi. Tomēr lielākajā daļā dalībvalstu darba ņēmējus ietekmē nepietiekama atbilstība un / vai nepilnības minimālās algas aizsardzības jomā.

Ņemot to vērā, ierosinātā direktīva izveido sistēmu, lai uzlabotu minimālo algu atbilstību un nodrošinātu darba ņēmēju piekļuvi minimālās algas aizsardzībai ES. Komisijas priekšlikumā pilnībā tiek ievērots subsidiaritātes princips: tas nosaka minimālo standartu sistēmu, respektējot un atspoguļojot dalībvalstu kompetences un sociālo partneru autonomiju un līgumu brīvību algu jomā.

Tas neuzliek dalībvalstīm pienākumu ieviest likumā noteikto minimālo algu, kā arī nenosaka kopēju minimālās algas līmeni.Valstīs, kurās ir augsts koplīgumu slēgšanas līmenis, parasti ir zemāks atalgoto darbinieku īpatsvars, zemāka algu nevienlīdzība un augstākas minimālās algas. Tāpēc Komisijas priekšlikuma mērķis ir veicināt darba koplīgumu slēgšanu visās dalībvalstīs.

Valstīm ar likumā noteikto minimālo algu būtu jāievieš nosacījumi, lai minimālās algas tiktu noteiktas atbilstošā līmenī. Šie nosacījumi ietver skaidrus un stabilus minimālās algas noteikšanas kritērijus, orientējošas atsauces vērtības atbilstības novērtēšanai un regulāru un savlaicīgu minimālās algas atjaunināšanu.

Šīm dalībvalstīm tiek lūgts arī nodrošināt proporcionālu un pamatotu minimālās algas variāciju un atskaitījumu izmantošanu un efektīvu sociālo partneru iesaistīšanos likumā noteiktajā minimālās algas noteikšanā un atjaunināšanā.

Visbeidzot, priekšlikums paredz uzlabot katrā valstī noteiktās minimālās algas aizsardzības ieviešanu un uzraudzību. Atbilstība un efektīva izpilde ir būtiska, lai darba ņēmēji gūtu labumu no faktiskās piekļuves minimālās algas aizsardzībai un lai uzņēmumi būtu pasargāti no negodīgas konkurences. Ierosinātā direktīva ievieš dalībvalstu ikgadējos ziņojumus par minimālās algas aizsardzības datiem Komisijai.