LBAS logo

Eiropas Komisija publicējusi ilgi gaidīto Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu

Eiropas Sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns pārvērš principus konkrētās darbībās, lai gūtu labumu pilsoņiem. Tajā arī ierosināti galvenie mērķi, kas ES jāsasniedz līdz 2030. gadam.

Vairāk: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_821

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23697&langId=en

Plāna ietvaros Komisija ierosina trīs galvenos ES mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam, nodarbinātības, prasmju un sociālās aizsardzības jomā saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM):

 • Vismaz 78% cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem jābūt nodarbinātiem.
 • Katru gadu apmācībā jāpiedalās vismaz 60% no visiem pieaugušajiem.
 • Nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits jāsamazina vismaz par 15 miljoniem.

Galvenie mērķi ir svarīgi, lai izvirzītu kopīgus mērķus spēcīgai sociālai Eiropai. Tie ļaus Komisijai uzraudzīt progresu pīlāra principu pārvēršanā darbībā. Kopā ar ES politiskajiem mērķiem attiecībā uz zaļo un digitālo pāreju sociālie mērķi palīdzēs koncentrēt politikas centienus uz rezultātu sasniegšanu un piedāvās stimulu reformām un mērķtiecīgiem ieguldījumiem dalībvalstīs.

Šonedēļ Eiropas Komisija iepazīstina ar trim konkrētiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna rezultātiem:

 • Komisijas ieteikums par efektīvu aktīvu atbalstu nodarbinātībai pēc COVID-19 krīzes veicinās darba vietu radīšanu un pāreju no darba vietas uz paplašinošām nozarēm, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos.
 • Jaunas stratēģijas par personu ar invaliditāti tiesībām 2021. – 2030. gadam mērķis ir īstenot viņu tiesības piedalīties visās dzīves jomās tāpat kā visiem citiem.
 • Priekšlikums direktīvai par atalgojuma pārredzamību  (caurspīdīgumu) uzlabos darba ņēmēju piekļuvi informācijai par atalgojumu, veicinot izpratni par diskrimināciju un atvieglojot tiesību uz vienādu atalgojumu īstenošanu.

Komisijas iniciatīvas par spēcīgu sociālo Eiropu 2021. gadā cita starpā ietvers arī:

 • priekšlikums par Eiropas bērnu garantiju;
 • jauna stratēģiskā sistēma darba drošībai un veselības aizsardzībai;
 • sadarbības platformas izveide pret bezpajumtniecību;
 • paziņojums par cienīgu darbu visā pasaulē;
 • likumdošanas iniciatīva, lai uzlabotu darba apstākļus cilvēkiem, kuri strādā, izmantojot digitālās darba platformas;
 • rīcības plāns sociālajai ekonomikai.

Visas komisijas iniciatīvas car redzēt šeit:

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23705&langId=en

LBAS ar atzinību vērtē plāna publikāciju un tajā iekļautās iniciatīvas, kā arī jaunu rādītāju iekļaušanu sociālo rezultātu pārskatā.

Vienlaikus atzīmējam, ka plānā saistībā ar kvalitatīvu darbu veicināšanu nav paredzētas iniciatīvas par darbinieku informēšanu, konsultēšanu un darbinieku līdzdalību, cita starpā,  minimālie standarti par darbinieku līdzdalību pārrobežu restrukturizācijas procesā. Tāpat nav iekļautas tiesības būt bezsaistē. Saistībā ar darba aizsardzību nav iekļautas iniciatīvas par bioloģisko aģentu izraisītiem riskiem un psiholoģiskiem riskiem darba vidē. Saistībā ar iekļaujošu darba tirgu nav paredzētas iniciatīvas par garantētu minimālo ienākumu. Ierosinām saskaņošanas procesā diskutēt par šo jautājumu iekļaušanu plānā.