LBAS logo

Eiropas Komisijas paziņojums 2019. gada Starptautiskajā sieviešu dienā

Briselē, 2019. gada 7. martā

“Līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatvērtība un princips, par ko mēs turpināsim cīnīties. Sieviešu un vīriešu līdztiesība nav izņēmums.

Eiropa ir meitenēm un sievietēm viena no drošākajām vietām pasaulē ar vislielāko līdztiesību. Strādājošo sieviešu skaits Eiropas Savienībā ir sasniedzis vēsturiski augstu līmeni. Arvien vairāk sieviešu mūsdienās ieņem ietekmes pozīcijas. Ar to mēs varam lepoties.

Tomēr tas nenozīmē, ka mērķis ir sasniegts vai ka šie panākumi būtu jāuzskata par pašsaprotamiem. Arī Eiropā daudzas sievietes savā ikdienas dzīvē joprojām saskaras ar problēmām, nevienlīdzību un apdraudējumiem: ļaunprātīgu izmantošanu un aizskaršanu, zemākām algām, mazākām darba un karjeras iespējām. Tas ir nepieņemami.

Sevišķas bažas rada seksisma naida runas trivializēšana, jo īpaši tiešsaistē, bet arī publiskajā diskursā. Vārdiem ir nozīme, un tie var novest pie darbībām. Tie var būt pirmais solis ceļā uz nevienlīdzīgu attieksmi vai pat fizisku vardarbību. Mēs aicinām visas ES dalībvalstis izrādīt pilnīgu neiecietību pret naida runu un visu veidu vardarbību un diskrimināciju pret sievietēm.

Daudzas no atlikušajām nevienlīdzības izpausmēm ir saistītas ar sieviešu vietu darbā. ES jaunie noteikumi par darba un privātās dzīves līdzsvaru palīdzēs iesaistīt darbā vairāk sieviešu, dodot ģimenēm reālu izvēli, kā organizēt savu profesionālo un privāto dzīvi. Tie pavērs iespējas strādājošām sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgi dalīt aprūpes pienākumus pret bērniem un radiniekiem. Tas palielinās iespējas sievietēm atrast tādu darbu, kas atspoguļo viņu izglītības līmeni un mērķus. Šā potenciāla atraisīšana būtu labākais ekonomikas stimuls, ko mēs varētu piedāvāt savas ekonomikas veicināšanai.

Sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas politikā. Mēs vēlētos redzēt, lai gaidāmajās Eiropas vēlēšanās vairāk sieviešu visā ES ne vien balsotu, bet arī kandidētu un uzvarētu vēlēšanās. Komisija arī aicina panākt lielāku sieviešu pārstāvību visu ES iestāžu visaugstākajā līmenī, tai skaitā komisāru vidū. Šī Komisija ir uzņēmusies vadību, rādot piemēru: patlaban mums ir 9 komisāres, un gandrīz 40 % mūsu vadītāju ir sievietes.

Dzimumu līdztiesība ir pamatā arī mūsu pastāvīgajai sadarbībai ar partnervalstīm visā pasaulē. Īstenojot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, ES tiecas paātrināt pasākumus dzimumu līdztiesības panākšanai dažādās tās ārējās darbības jomās. Mēs joprojām esam apņēmības pilni visā pasaulē īstenot pasākumus, piemēram, izmantojot mūsu globālo Spotlight iniciatīvu kopā ar ANO, ar kuriem apkaro visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tostarp tām, kuras skar karš, nabadzība vai piespiedu pārvietošana. Mēs esam apņēmušies nodrošināt visām sievietēm un meitenēm vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, izglītībai un ekonomiskajām iespējām, kā arī iespējas veidot savu nākotni. Mēs nekad nebeigsim cīnīties par patiesu līdztiesību visiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un ārpus tās, lai nodrošinātu, ka gūtie panākumi netiek zaudēti.”

Konteksts

Eiropas Savienībā, pateicoties nesen pieņemtajai Direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru, tēviem būs tiesības ņemt vismaz 10 brīvas darbdienas laikā ap bērna piedzimšanu. Bērna kopšanas atvaļinājums arī kļūst par individuālām tiesībām mātēm un tēviem bez iespējas nodot četrus mēnešus otram vecākam — tas būs lielāks pamudinājums vīriešiem izmantot šo iespēju. Visā ES gan sievietes, gan vīrieši varēs izmantot “aprūpētāja atvaļinājumu” – piecas dienas gadā – gadījumā, ja ir saslimis radinieks, kurš ir atkarīgs no viņu sniegtās aprūpes.

Strādājot pie visu šo iniciatīvu īstenošanas, Komisija rāda piemēru. Sava pilnvaru termiņa sākumā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers apņēmās līdz 2019. gada 1. novembrim nodrošināt, ka vismaz 40 % Komisijas vadošo amatu ieņem sievietes. Pateicoties vairākiem pasākumiem, kas ieviesti kopš tā laika, mēs esam labi pavirzījušies uz priekšu — 2019. gada 1. februārī 39,6 % no visiem vadītājiem Komisijā bija sievietes.

Kā aprakstīts Eiropas Komisijas otrajā progresa ziņojumā, Eiropas Komisija sievietēm un meitenēm, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības, ir veicinājusi tiesu iestāžu efektīvu pieejamību un tiesību īstenošanu. Sadarbībā ar Komisiju Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ES dienā pret cilvēku tirdzniecību publicēja praktiskas norādes speciālistiem cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvas īstenošanai pēc dzimuma principa.

ES kohēzijas politika tieši atbalsta dzimumu līdztiesību, sniedzot darījumdarbības atbalstu sievietēm uzņēmējām un uzlabojot bērnu aprūpes kvalitāti un pieejamību. Agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes infrastruktūrai 2014.–2020. gadā ir ieplānoti 1,23 miljardi eiro.

Eiropai ir vajadzīgs lielāks zinātnē iesaistīto sieviešu skaits. Ar ES pētniecības un inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” Eiropas Komisija atbalsta pētniecības organizācijas un augstskolas nolūkā ieviest dzimumu līdztiesības plānus. Tie palīdzēs uzlabot apstākļus, lai pētniecībā un inovācijā varētu strādāt lielāks skaits zinātnieču.

“Sievietes un transporta nozare — ES pārmaiņu platforma” nostiprina sieviešu nodarbinātību un vienlīdzīgas iespējas transporta nozarē visos transporta veidos un arī kalpo par labas prakses apmaiņu.

Šodien Komisija publicēja ziņojumu “She Figures”, kurā uzraudzīts progresa līmenis, kas panākts ceļā uz dzimumu līdztiesību pētniecībā un inovācijā Eiropas Savienībā. Ziņojums liecina, ka Eiropā lēnām pieaug tādu sieviešu skaits, kuras veido karjeru pētniecībā. Tomēr sievietes joprojām ir pārāk maz pārstāvētas, un viņu potenciāls patlaban netiek pilnībā atzīts un novērtēts.

Eiropas Komisija mudina sievietes un dod viņām iespējas uzņemties aktīvāku lomu digitālajā laikmetā, īstenojot daudzas iniciatīvas, piemēram, kampaņu “No Woman No Panel” (“nevienu paneļdiskusiju bez sieviešu līdzdalības”), dzimumu līdztiesību programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammā MEDIA. Arī sieviešu līdzdalība tehnoloģiju nozarē stimulēs ekonomiku un ļaus pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē.

ES ārējās darbības centrā izvirza dzimumu līdztiesību, izmantojot vairākas partnerības ar daudzpusējiem un reģionāliem partneriem. G7 kontekstā ES un Kanāda 2018. gada septembrī līdzorganizēja pirmo sieviešu ārlietu ministru sanāksmi, kurā tās solīja izveidot valdību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību un meiteņu un sieviešu tiesības, kā arī strādāt pie pašreizējo saistību īstenošanas.

Uzsākot Spotlight iniciatīvu, Eiropas Komisija kopā ar ANO pasaules līmenī vēršas pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu. Jau ir uzsāktas vairākas valstu programmas, t. sk. Latīņamerikā un Klusā okeāna reģionā. Paredzams, ka Āfrikā drīzumā tiks uzsāktas valstu programmas.

Savienības Vidusjūrai (UfM) Reģionālajā dialogā par sieviešu iespēju veicināšanu tika izveidots mehānisms, lai uzraudzītu UfM dalībvalstu progresu virzībā uz dzimumu līdztiesību. Turklāt nesen ar EuroMed Feminisma iniciatīvu tika parakstīts dotāciju līgums 3,24 miljonu eiro apmērā, lai uzsāktu reģionālu kampaņu ar mērķi apkarot un novērst vardarbību pret sievietēm un meitenēm dienvidu kaimiņreģiona valstīs. ES trasta fonda ietvaros, reaģējot uz krīzi Sīrijā, pagājušajā gadā tika sāktas divas svarīgas iniciatīvas, lai stiprinātu Sīrijas sieviešu un uzņemošo kopienu izturētspēju Irākā, Jordānijā un Turcijā un lai palielinātu pieeju aizsardzībai, līdzdalībai un pakalpojumiem bēglēm, iekšzemē pārvietotām personām un uzņemošajām kopienām.

Plašāka informācija

Spotlight: ES rīcība sieviešu tiesību jomā

EIGE dzimumu līdztiesības indekss

Faktu lapa: Mērķtiecīgas rīcības gads, lai apturētu vardarbību pret sievietēm (pieejams arī izdrukājamas brošūras veidā)

Sabiedriskā apspriešana par ES noteikumiem, ar kuriem īsteno Līguma principu par “vienādu darba samaksu” — atvērta līdz 2019. gada 5. aprīlim

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, lai novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību un vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm – atvērts līdz 2019. gada 19. jūnijam

2018. gada datu vākšana par cilvēku tirdzniecību Eiropas Savienībā