LBAS logo

Eiropas Padome paver ceļu Stambulas konvencijas ratificēšanai  

Pēc sešu gadu kavēšanās Eiropas Padome šodien beidzot ir pavērusi ceļu, lai ES ratificētu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija).

Darbs pie konvencijas tika uzsākts 2011. gadā, un tas ir pasaulē pirmais saistošais  tiesību instruments, lai apkarotu un novērstu vardarbību pret sievietēm.

Pievienošanās process sākās 2015. gadā, bet kopš 2017. gada tas ir bloķēts Padomē. Sešas ES dalībvalstis joprojām nav ratificējušas konvenciju: Bulgārija, Čehija, Ungārija, Latvija, Lietuva un Slovākija.

Eiropas arodbiedrību konfederācija ETUC, kuras dalīborganizācija ir LBAS, uzsver, ka šī ir laba diena sievietēm un meitenēm Eiropā un nozīmīgs solis uz dzimuma vardarbības izbeigšanu.

ES pievienošanās konvencijai sākās 2015. gadā, kad pašas ES dati liecināja, ka trešā daļa sieviešu ir piedzīvojušas fizisku un seksuālu vardarbību, bet vairāk nekā puse bija cietušas no seksuālas uzmākšanās.

Tā kā sieviešu un meiteņu vardarbība un uzmākšanās bija tik plaši izplatīta, arodbiedrību ieskatā, Padome bija bezatbildīga, ka tik daudzus gadus bloķēja Stambulas konvencijas ratifikāciju.

Stambulas konvencijas ratifikācija ES ir sākusies jau sen, un tagad strupceļš ES līmenī ir pārvarēts, sešām dalībvalstīm, kuras nav ratificējušas konvenciju nacionālā līmenī, tas jādara steidzami.

Ir arī svarīgi, lai šis impulss tagad tiktu izmantots, lai nodrošinātu, ka visas ES dalībvalstis ratificē SDO Konvenciju Nr. 190 par vardarbības pret sievietēm izskaušanu darba pasaulē.

LBAS, darbojoties ETUC, turpinās darbu pie spēcīgas ES direktīvas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, kas atzīst vardarbību ģimenē par darba vietas problēmu un atzīst arodbiedrību lomu upuru un izdzīvojušo atbalstīšanā, slēdzot koplīgumus un darba vietas politiku.

Padome tagad oficiāli nosūta vēstuli Eiropas Parlamentam, lūdzot tā piekrišanu lēmumam par pievienošanos. Kad Eiropas Parlaments būs devis savu piekrišanu, Padomē jūnijā notiks galīgais balsojums Tieslietu un iekšlietu padomē.