LBAS logo

Eiropas Savienībai ir nepieciešams atrisināt vardarbības un aizskaršanas problēmu

Eiropas Savienības (ES) institūcijas būtiski kavē svarīgus pasākumus ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai, neskatoties uz uzbrukumu skaita pieaugumu, arodbiedrības brīdina Starptautiskajā dienā vardarbības pret sievietēm izskaušanai.

Stingrāka sieviešu aizsardzība ir steidzami nepieciešama pēc Covid-19 pandēmijas krīzes, kuras laikā ievērojami pieauga ziņoto vardarbības pret sievietēm gadījumu skaits. Tas ietvēra vardarbības pieaugumu pret sievietēm, kuras atradās vistuvāk notikumu epicentriem, kā arī vardarbību ģimenē un uzmākšanos tiešsaistē, ko veicināja dažu uzņēmumu uzmācīga novērošanas programmatūra.

Tomēr pašlaik Eiropas līmenī ir bloķētas trīs svarīgas iniciatīvas:

  • Eiropas Komisijai 8. decembrī bija jāiesniedz priekšlikumi, lai “novērstu un apkarotu konkrētus ar dzimumu saistītas vardarbības veidus”, taču pagājušajā nedēļā tie “pazuda” no Komisijas darba kārtības. Ir pagājuši seši mēneši kopš Komisijas apspriedes par šo jautājumu noslēguma.
  • ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbību pret sievietēm sākās 2015. gadā, taču tā joprojām ir bloķēta Eiropadomē, neraugoties uz Eiropas Kopienu Tiesas oktobrī pieņemto lēmumu, ka ES nav jāgaida, kamēr visas dalībvalstis pabeigs ratifikācijas procesu.
  • ES Padome kavē dalībvalstu ratifikāciju Starptautiskās darba organizācijas (SDO) konvencijai par vardarbības un aizskaršanas izskaušanu darbā, sakot, ka tā sniegs juridiskas konsultācijas par ratifikāciju (ko Eiropas arodbiedrību konfederācija – ETUC uzskata par nevajadzīgu), vienlaikus ņemot vērā juridisko atzinumu.

ETUC aicina visas dalībvalstis sekot Grieķijas un Itālijas vadībai un steidzami ratificēt SDO konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos darba vietā (Nr.190).

Eiropas Komisijai šodien būtu jānosauc jauns datums tās priekšlikumam par vardarbības apkarošanu un jānodrošina, lai tie atspoguļotu arodbiedrību un darba koplīguma slēgšanas svarīgo lomu vardarbības pret strādājošām sievietēm izskaušanā. ETUC pauž bažas, ka tas netika minēts Komisijas apspriedē par šo jautājumu.

ETUC ģenerālsekretāra vietniece Estere Linča: “Lai gan sievietes arvien biežāk saskaras ar vardarbību un uzmākšanos, Eiropa velta laiku nevajadzīgiem politiskajiem un juridiskajiem strīdiem darbībām, kas nepieciešamas, lai darbavietas padarītu no vardarbības un uzmākšanās brīvas. Šobrīd no ES vadītājiem nāk daudz labu priekšlikumu, taču viņi tiks vērtēti pēc viņu darbiem, nevis vārdiem.

Dalībvalstīm jāseko Grieķijai un Itālijai, ratificējot SDO konvenciju Nr. 190, un mēs mudinām ES līderus šodien noteikt par prioritāti vardarbības pret sievietēm apturēšanu. Tas ietver darba ņēmēju pilnvarošanu ar arodbiedrību un koplīgumu palīdzību padarīt fiziskās un digitālās darbavietas brīvas no vardarbības un uzmākšanās.

Sievietes, kas strādā Covid-19 ciešā saskarē, jo īpaši aprūpētājas, transporta darbinieki, veikalu pārdevēji un apkopējas, pandēmijas laikā ir saskārušās ar lielāku vardarbību, savukārt mājās strādājošās ir saskārušās ar jauniem kiberuzmākšanās veidiem. Viņiem tagad ir vajadzīga spēcīgāka un labāk īstenota aizsardzība.”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iestājas par SDO konvencijas Nr. 190 ātrāku ratificēšanu arī Latvijā, lai mazinātu vardarbību pret sievietēm un veicinātu drošas darba vietas un dzīves apstākļus.