LBAS logo

Eiropas Savienības dalībvalstu sociālo partneru reakcija uz COVID19

Austrija

Austrija, vienojoties ar sociālajiem partneriem, pieņēma Īstermiņa darba pakotni.

Īstermiņa darba pakotne saglabā nodarbinātību. Sociālie partneri vienojas par 400 miljoniem eiro īstermiņa darbam. Austrijas Arodbiedrību federācija (ÖGB), tās arodbiedrības un Austrijas Darba palāta (Labour Chamber) ir aicinājušas izveidot atbalsta pakotni darba ņēmējiem. Šo pakotni tagad kopīgi veido sociālie partneri un federālā valdība. Īstermiņa darbam, kas palīdzēs daudziem uzņēmumiem saistībā ar Corona krīzi, ir pieejami 400 miljoni eiro tūlītējam atbalstam. Krīzes fonda “drošai uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai” kopējais apjoms būs 4 miljardi eiro.

Sociālā diferenciācija

Ja darba laiks ir jāsamazina, tās var būt pat nulle darba stundas pretstatā 2008. gada īstermiņa darba modelim. Neto nomaiņas likme ir bijusi sociāli lētāka: tas nozīmē, ka darbiniekiem tiek izmaksāti 80 līdz 90% no algas, kamēr viņi strādā neilgu laiku. “Šādi mēs nodrošinām, ka cilvēki var samaksāt īri un segt citas dzīvošanas izmaksas pat šajā ārkārtas situācijā”, norāda ÖGB prezidents Wolfgang Katzian.

Ātra un nebirokrātiska virzība

Mērķis ir ātri un nebirokrātiski īstenot īstermiņa darbu ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Pēc politiskās vienošanās ÖGB, arodbiedrības un AK nenogurstoši strādā, lai precizētu tehniskās detaļas.

ÖGB vēlas pārliecināties, ka darbiniekiem ir “drošības lietussargs”, sacīja ÖGB prezidents: “Šis ir pirmais nozīmīgais solis šajā krīzē, tas parāda, cik svarīga ir spēcīga valsts un labklājības valsts. Es aicinu uzņēmumus atgriezties pie šīs neilgās darba programmas un paturēt darbiniekus darbā – tas nodrošinās darbavietas un tādējādi arī pirktspēju.”

Neto aizstāšanas likmju skala:

80% neto aizstāšanas likme, ja bruto samaksa pirms saīsinātā laika ir lielāka par 2,685 euro, 85% par mēneša bruto samaksu no 1 700 euro līdz 2 685 euro, 90% bruto atalgojumam līdz 1,700 eiro.

Neto aizstāšanas likme ir summa, ko darbinieki saņem, kad viņiem ir jāstrādā īstermiņā. Tā ietver algu vai samaksu, kas attiecīgi samazināta saskaņā ar darba laiku, un atbalsta/palīdzības maksājumu. To finansē Valsts nodarbinātības dienests.

Corona ārkārtas palīdzības elastīgā īstermiņa darba pieņēmuma piemēri

Darba laiks 38,5 h/nedēļā; 2 bērni, vienīgais darba ņēmējs, darba laiks saīsināts par 50% gadījumā, ja darbs ir īstermiņa.

Pirmais gadījums: bruto ienākumi 1,700€, Neto aizstāšanas likme, tātad, 90%.

Itālija

2020.gada 14.martā Itālijas arodbiedrības, darba devēji un valdība parakstīja Kopīgu protokolu pasākumu regulēšanai, kas paredzēti Covid-19 izplatības apkarošanai un ierobežošanai darba vietās.

Ir panākta vienošanās, ka darba devēji īsteno šo protokolu savās savos uzņēmumos, kā arī īsteno turpmāk uzskaitītos papildu piesardzības pasākumus, kas jāpapildina ar citiem līdzvērtīgiem vai precīzākiem pasākumiem atbilstoši to organizācijas specifikai pēc apspriešanās ar arodbiedrību pārstāvjiem darba vietā, lai aizsargātu cilvēku veselību uzņēmumā un nodrošinātu veselīgu darba vidi.

1. INFORMĀCIJA

 • Piemērojot vispiemērotākos un efektīvākos veidus, uzņēmums informē visus darba ņēmējus un personas, kas ienāk uzņēmuma telpās, par uzņēmuma vadlīnijām un noteikumiem, nododot un/vai izliekot īpašas informācijas bukletus pie ieejas un visredzamākajās uzņēmuma telpās.
 • Jo īpaši šādu informāciju:
 • pienākums uzturēties mājās drudža (virs 37,5°) vai citu gripas simptomu gadījumā un izsaukt ārstu un veselības aprūpes brigādi;
 • tā fakta apzināšanās un akcepts, ka jūs nevarat iekļūt un uzturēties uzņēmuma telpās, kā arī savlaicīgi, arī pēc iebraukšanas, informēt par to,ka pastāv briesmas (gripas simptomi, drudzis, fakts, ka esat nācis no riska zonām vai pēdējo 14 dienu laikā esat bijis kontaktējies ar cilvēkiem, kuriem ir pozitīvs vīruss, utt.), kad vien iestāžu veiktie pasākumi prasa jūs informēt ārstu un veselības aprūpes iestādes un palikt mājās;
 • pienākums ievērot visus noteikumus un pasākumus, ko uzņēmums un darba devējs veic, ieejot uzņēmumā (jo īpaši, saglabājot drošības attālumu, ievērojot higiēnas noteikumus par roku mazgāšanu un drošu rīcību);
 • pienākums nekavējoties un atbildīgi informēt darba devēju par jebkādiem gripas simptomiem darba veikšanas laikā, kā arī nodrošināt pietiekamu attālumu uzņēmuma telpās esošo cilvēku drošībai.

2. PIEKĻUVE UZŅĒMUMA TELPĀM

 • Pirms ieiešanas darba vietā jāpārbauda personāla ķermeņa temperatūra. Ja tā ir augstāka par 37,5°, piekļuve darba vietām nav atļauta. Cilvēkus šādos apstākļos uz laiku izolē un aprīko ar maskām; viņi nedodas uz neatliekamās palīdzības vienībām un/vai uz uzņēmuma slimnīcu, bet pēc iespējas ātrāk sazinās ar saviem ārstiem un ievēro viņu norādījumus.
 • Darba devējs jau iepriekš informē darbiniekus un personas, kas plāno iekļūt uzņēmuma telpās, par piekļuves aizliegumu ikvienam, kam pēdējo 14 dienu laikā ir bijuši kontakti ar cilvēkiem, kuriem ir pozitīvs COVID-19 testa rezultats,  vai kuri nāk no COVID19 riska teritorijām.
 • Attiecībā uz šiem gadījumiem ir atsauce uz Itālijas 2020.gada 23. februāra Dekrētu Nr. 6 1. panta h) un i) apakšpunktu.

3. IESPĒJAS ĀRĒJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM PIEKĻŪT UZŅĒMUMA TELPĀM

 • Ieejas, tranzīta un izejas procedūras attiecībā uz ārējo piegādātāju piekļuvi nosaka, izmantojot iepriekš noteiktus veidus, ceļus un laiku, lai samazinātu kontaktus ar personālu, kas darbojas iesaistītajās nodaļās/birojos.
 • Ja iespējams, vadītāji paliek savu transportlīdzekļu telpā: bez iemesla ir atļauta piekļuve birojiem. Lai sagatavotu iekraušanas un izkraušanas darbības, pārvadātājam stingri jāievēro viena metra attālums.
 • Piegādātājiem/pārvadātājiem un/vai citiem ārštata darbiniekiem paredzētās tualetes un sanitārās telpas jāidentificē/jāierīko; jāaizliedz izmantot darbinieku tualetes un sanitārās telpas, kā arī jānodrošina atbilstoša ikdienas tīrīšana.
 • Pēc iespējas samazina apmeklētāju piekļuvi; ja ir nepieciešama ārējo apmeklētāju (uzkopšanas uzņēmuma, apkopes u. c.) piekļuve, tie atbilst visiem uzņēmuma noteikumiem, tostarp tiem, kas attiecas uz piekļuvi uzņēmuma telpām saskaņā ar iepriekš minēto 2. punktu.
 • Ja uzņēmums organizē transporta pakalpojumus, darba ņēmēju drošību nodrošina katrā transporta posmā.
 • Šā protokola noteikumi attiecas uz apakšuzņēmējiem, kas var organizēt pastāvīgus un pagaidu objektus un novietnes teritorijās un ražošanas zonās.

4. UZŅĒMUMU TĪRĪŠANA UN SANITĀRIJA

 • Uzņēmums nodrošina telpu, vides, darbstaciju un kopīgu atpūtas zonu ikdienas tīrīšanu un regulāru dezinfekciju.
 • Ja uzņēmuma telpās atrodas COVID19 pozitīvas personas, telpas apstrādā saskaņā ar Veselības ministrijas 2020. gada 22. februāra apkārtraksta vēstules Nr. 5443 noteikumiem, kā arī vēdina telpas.
 • Ar atbilstošiem tīrīšanas līdzekļiem gan birojos, gan ražojošajās vienībās nodrošina iekārtu, skārienekrānu utt. tīrīšanu un regulāru dezinfekciju.
 • Saskaņā ar Veselības ministrijas pamatnostādnēm un tādā veidā, kā tas tiek uzskatīts par vispiemērotāko, uzņēmums var organizēt īpašas/regulāras tīrīšanas darbības, izmantojot sociālās drošības tīklus.

5. PERSONĪGĀS HIGIĒNAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

 • Cilvēkiem, kas darbojas uzņēmumā, obligāti jāievēro visi higiēnas pasākumi, jo īpaši, attiecībā uz rokām.
 • Uzņēmums nodrošina piemērotus rokas mazgāšanas līdzekļus.
 • Ieteicams regulāri tīrīt rokas ar ziepēm un ūdeni.

6. INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI

 • Šajā protokolā minēto higiēnas pasākumu un individuālo aizsarglīdzekļunodrošināšana ir būtiska un, ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju, ir nepārprotami saistīta ar to pieejamību tirgū. Šo iemeslu dēļ:
 • maskas izmanto saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas noteikumiem un vadlīnijām;
 • ņemot vērā ārkārtas situāciju, piegādes grūtību gadījumā un tikai tādēļ, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, var izmantot tāda paša tipa maskas, kādas ieteikušas veselības aizsardzības iestādes;
 • uzņēmuma sagatavošana mazgāšanas līdzekļiem atkarībā no tā, kurām pamatnostādnēm PVO dod priekšroku skatīt šeit;
 • tomēr, ja darbībai nepieciešams strādāt starppersonu attālumā, kas ir mazāks par vienu metru, un nav iespējami citi organizatoriski risinājumi, izmanto maskas un citus aizsarglīdzekļus un ierīces (cimdus, aizsargbrilles, kombinezonus utt.) saskaņā ar zinātnisko un veselības aizsardzības iestāžu noteikumiem.

7. KOPĪGO TELPU UZTURĒŠANA (ĒDNĪCU, SKAPJU, SMĒĶĒŠANAS ZONU, DZĒRIENU UN / VAI UZKODU APARĀTU VIRSMU IZSMIDZINĀTĀJI U. C.)

 • Piekļuve kopējām zonām, tostarp uzņēmumu ēdnīcām, smēķēšanas zonām un ģērbtuvēm ir ierobežota,  tādējādi paredzot to nepārtrauktu ventilāciju, īslaicīgu uzturēšanos šajās zonās un 1 metra droša attāluma nodrošināšana starp cilvēkiem, kas tajās atrodas.
 • Zonas ir sakārtotas un skapja telpas ir apstrādātas ar sanitārajiem līdzekļiem tā, lai darba ņēmēji varētu saglabāt darba apģērbu un nodrošināt viņiem piemērotus sanitāros apstākļus.
 • Nodrošina regulāru dezinfekciju un ikdienas tīrīšanu ēdnīcas telpās, kā arī dzērienu un uzkodu iegādes aparātu taustiņu apsmidzināšanu ar atbilstošiem mazgāšanas līdzekļiem.

8. UZŅĒMUMU ORGANIZĀCIJA (PĀRMAIŅAS, PĀRCELŠANA UN LIETPRATĪGS/VIEDS DARBS, KĀ ARĪ RAŽOŠANAS LĪMEŅU REMODULĀCIJA UN PĀRKĀRTOŠANA)

 Uzņēmumi var:

 • uzdot slēgt visas struktūrvienības, kas nav ražotnes, vai jebkurā gadījumā tās, kuras var darboties, izmantojot viedo darbu vai attālinātU darbu;
 • atkārtoti modulēt un pārkārtot ražošanas līmeņus;
 • nodrošināt darba ņēmēju pārejas plānu, kas paredzēts ražošanai, lai pēc iespējas samazinātu kontaktus un izveidotu autonomas, atsevišķas un atpazīstamas grupas;
 • izmantot viedu darbu visām darbībām, ko var veikt mājās vai attālināti; ja izmanto sociālās drošības tīklus, vienmēr izvērtē iespēju nodrošināt,ka tajos tiek ņemts vērā viss uzņēmuma personāls, ja tas ir nepieciešams, arī ar atbilstošām rotācijām;
 • prioritārā kārtā izmantot sociālās drošības tīklus, kas pieejams saskaņā ar līgumiestādēm un noteikumiem, kuru mērķis parasti ir ļaut atturēt no darba, nezaudējot darba samaksu;
 • ja c) apakšpunktā minēto iestāžu un pasākumu izmantošana nav pietiekama, izmanto atlikušos neizmantotos brīvdienu laikposmus;
 • visus valsts un starptautiskos ceļojumus / komandējumus aptur un atceļ, pat ja par tiem jau ir panākta vienošanās.

9. DARBINIEKU IERAŠANĀS UN AIZIEŠANAS ORGANIZĀCIJA

 • Tiek veicināti secīgi iebraukšanas / izbraukšanas laiki, lai pēc iespējas izvairītos no kontaktiem kopīgajās zonās (ieejām, garderobēm, ēdnīcām).
 • Ja iespējams, ierīko ieejas un izejas durvis no šīm telpām un nodrošina tādu mazgāšanas līdzekļu klātbūtni, kas apzīmēti ar atbilstošām zīmēm.

10. IEKŠĒJĀS PĀRVIETOŠANĀS, SANĀKSMES, IEKŠĒJIE PASĀKUMI UN MĀCĪBAS

 • Pārvietošanos uzņēmuma telpās samazina līdz minimumam, ievērojot uzņēmuma norādījumus un vadlīnijas.
 • Sanāksmes nav atļautas. Ja tās ir nepieciešami un steidzamas, un nevar tikt organizētas attālināti, cilvēku klātbūtni samazina līdz minimumam un jebkurā gadījumā nodrošina starppersonisku attālumu un pienācīgu telpu tīrīšanu / ventilāciju.
 • Tiek pārtraukti un atcelti visi iekšējie pasākumi un visi mācību pasākumi.
 • Klasē, ieskaitot obligātos pasākumus, pat ja tie jau ir organizēti, tomēr, ja uzņēmuma organizācija to atļauj, mācības var veikt attālināti, arī darbiniekiem, kas veic viedo darbu.
 • Ja notiekošās ārkārtas situācijas un līdz ar to nepārvaramas varas dēļ netiek pabeigta profesionālās un / vai citas apmācības atjaunināšana, ievērojot termiņus, kas paredzēti visiem uzņēmuma uzdevumu / funkciju veikšanai veselības aizsardzības un drošības jomā darbavietā, tas nenozīmē, ka nav iespējams turpināt pildīt konkrēto funkciju (piemēram, avārijas dienesta darbinieki gan ugunsdzēsības, gan pirmās palīdzības jomā var turpināt iejaukties un darboties gadījumā, ja rodas vajadzība pēc kravas automašīnas vadītāja).

11. ASIMPTOMĀTISKU CILVĒKU VADĪBA UZŅĒMUMĀ

 • Ja cilvēkiem uzņēmumā ir drudzis un elpceļu infekcijas simptomi, piemēram, klepus, viņi par to nekavējoties ziņo personāla nodaļai. Tos izolē saskaņā ar veselības aprūpes iestāžu noteikumiem, un tas pats attiecas uz citiem cilvēkiem telpās. Uzņēmums nekavējoties paziņo par to attiecīgajām veselības aprūpes iestādēm un izsauc palīdzību, zvanot uz reģiona vai Veselības ministrijas nodrošinātiem ārkārtas palīdzības tālruņa numuriem (RIGD-19).
 • Uzņēmums sadarbojas ar veselības aizsardzības iestādēm, lai noteiktu “ciešus kontaktus” tiem uzņēmuma cilvēkiem, kuri ir atzīti par  COVID-19 inficētiem. Tas vajadzīgs, lai iestādes varētu īstenot vajadzīgus un piemērotus karantīnas pasākumus. Uzraudzības laikā uzņēmums var lūgt jebkuru tuvu kontaktu, lai saskaņā ar veselības aprūpes iestāžu vadlīnijām, kā piesardzības pasākumu, atstātu telpas.

12. MEDICĪNISKĀ UZRAUDZĪBA/KOMPETENTS ĀRSTS/DARBA ŅĒMĒJU DARBA DROŠĪBAS PĀRSTĀVIS

 • Veselības uzraudzība turpinās, ievērojot Veselības ministrijas pamatnostādnēs (tā sauktajā “dekalogo”) ietvertos higiēnas pasākumus.
 • Šajā periodā priekšroka dodama profilaktiskajām medicīniskajām pārbaudēm, kā arī izmeklējumiem pēc pieprasījuma un izmeklējumiem, kad cilvēki atgriežas darbā pēc slimošanas.
 • Regulāro veselības uzraudzību nedrīkst pārtraukt, jo tā ir vispārēja rakstura papildu profilakses pasākums, jo tā var atklāt iespējamos saslimšanas gadījumus un aizdomīgus infekcijas simptomus gan informācijas, gan apmācības nolūkā, ko kompetentais ārsts var sniegt darbiniekiem, lai novērstu infekcijas izplatīšanos.
 • Kompetentais ārsts sadarbojas ar darba devēju un darba drošības pārstāvi, papildinot un ierosinot visus reglamentējošos pasākumus, kas saistīti ar COVID-19.
 • Kompetentais ārsts ziņo par uzņēmuma situācijām, kas ir īpaši nestabilas un ir vai ir bijušas darba ņēmēju slimības, un nodrošina to aizsardzību. Saskaņā ar privātuma aizsardzības noteikumiem kompetentais ārsts piemēro veselības aprūpes iestāžu vadlīnijas.

Dānija

Dānijas sociālie partneri parakstīja Dānijas Trīspusējo līgumu par pagaidu algu kompensāciju privātā sektora darbiniekiem.

Koronavīrusa uzbrukums nostāda Dānijas darbiniekus un uzņēmumus sarežģītā situācijā. Kad viesnīcu telpas ir brīvas vai ražošanas uzņēmumi nevar iegūt detaļas koronavīrusa dēļ, uzņēmumi saskaras ar ieņēmumu trūkumu laikā, kad viņiem vēl ir jāmaksā rēķini.

Tāpēc valdība ir noslēgusi trīspusēju vienošanos par darbinieku paketi, kuras mērķis ir aizsargāt Dānijas darba vietas un nodrošināt, ka darbiniekiem tiek maksāts kā parasti. Saskaņā ar šo shēmu uzņēmumiem, kuriem ir jāpaziņo par darbinieku atlaišanu vismaz 30% no to darbiniekiem vai vairāk nekā 50 darbiniekiem, ir tiesības uz algu kompensāciju.

Valsts algas kompensācija veido 75% no attiecīgo darbinieku algas, tomēr nepārsniedzot DKK 23 000, ja darba devējs izvēlas uz laiku atbrīvot savus darbiniekus, nevis atlaist tos. Darba ņēmējiem, kuriem piemēro stundas tarifa likmes, algas kompensācija var sasniegt 90%, tomēr nepārsniedzot DKK 26 000 mēnesī uz pilnas slodzes darbinieku, uz kuru attiecas shēma. Uzņēmums  var saņemt lielāko algas kompensāciju trīs mēnešu laikā, sākot no 9. marta un līdz 2020. gada 9. jūnijam.

Individuālajam darba ņēmējam, kuram uzņēmums vēlas saņemt algu kompensāciju, ir vajadzīgas brīvdienas un / vai laiks, kas ir kopā piecas dienas saistībā ar kompensācijas periodu. Ja darbiniekam nav brīvdienu, piecu dienu laikā ir jāņem bezalgas atvaļinājums vai brīvdienas no nākamā atvaļinājumu gada.

1. piemērs: Restorāns

Restorāns ar 19 darbiniekiem cer paziņot par darbinieku atlaišanu un uz laiku atlaist 10 darbiniekus kā koronavīrusa sekas. Darbiniekiem mēneša alga ir DKK 25 000.

Šajā gadījumā restorāns saņem algu kompensāciju DKK 18 750 apmērā no sākuma uz vienu darbinieku, ko tas uz laiku attur. Tas atbilst aptuveni 75% no darbinieka algas. Darbinieks saglabā darbu un turpina saņemt mēnešalgu DKK 25 000 apmērā. Saistībā ar kompensācijas periodu darbiniekam ir jāņem 5 brīvdienas. Kompensācijas termiņš nevar būt ilgāks par trim mēnešiem.

2. piemērs. Rūpnīca

Rūpnīca, kurā strādā 500 darbinieku, plāno paziņot par darbinieku skaita samazināšanu un uz laiku atlaist 60 darbiniekus korona vīrusa seku rezultātā. Darbiniekiem mēneša alga ir DKK 34 000.

Šajā gadījumā darba devējs no sākuma saņem DKK 23 000 algu kompensācijā uz vienu darbinieku. Tas atbilst maksimālajai algu kompensācijai. Darbinieks saglabā darbu un turpina saņemt mēneša algu DKK 34 000 apmērā. Saistībā ar kompensācijas periodu darbiniekam ir jāņem 5 brīvdienas. Kompensācijas periods nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.

Pieteikums un samaksa

Uzņēmumiem ir jāpiesakās uz kompensāciju, izmantojot Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes korporatīvo portālu virk.dk. Dānijas uzņēmējdarbības iestāde cer saņemt pirmos pieteikumus uz 13.nedēļu, un nākamajā nedēļā tā sāks izmaksāt pirmās algu kompensācijas.

Darba laika sadale kļūs elastīgāka

Darba laika sadales shēma ļaus uz laiku samazināt darba laiku saskaņā ar koplīgumu uz laiku un tādējādi izvairīties no darbinieku atlaišanas, piemēram, pasūtījumu samazināšanas laikā. Saskaņā ar darba laika sadales shēmu būs iespējams saņemt papildu bezdarbnieka pabalstu periodos, kad darbinieki nestrādā samazinātu darba stundu dēļ.

Valdība ir nolēmusi padarīt shēmu elastīgāku, lai uzņēmumi varētu ātrāk pielāgoties pašreizējai situācijai. Tā ir paredzēta, lai palīdzētu uzņēmumiem izmantot šo shēmu, lai izvairītos no darba vietu samazināšanas (darbinieku atlaišanas), kas izriet no COVID-19.

Tāpēc noteikumi tiek mainīti, lai varētu uzsākt jaunu darba laika sadali,  tiklīdz par to ir paziņots darba centram. Tas uz laiku atceļ pašreizējo prasību par darba laika sadales maiņu paziņot darba centram ne vēlāk kā nedēļu pirms tās stāšanās spēkā.

Vienlaikus uzņēmumiem būs iespēja mainīt darba laika sadalījumu pēc tam, kad būs beidzies darba laika sadales cikls. Tādējādi shēma kļūst elastīgāka, ļaujot ātrāk pielāgoties ražošanai.

Vispārīga informācija

Bezdarba apdrošināšanas fonda dalībnieks, uz kuru attiecas paziņota darba laika sadales shēma, ar dažādiem nosacījumiem var saņemt papildu bezdarbnieka pabalstu par dienām, kad attiecīgais darbinieks nestrādā.

Darba laika sadale jānosaka saskaņā ar koplīgumu vai vietējo līgumu.

Darba laiks jāsamazina vismaz par 2 pilnām dienām nedēļā vai par vienupilnas slodzes darba nedēļu, kam seko viena bezdarba nedēļa. Taču sadalījums var būt arī divas darba nedēļas, kam seko vienu nedēļu ilgs bezdarbs vai divas nedēļas pilna laika darbs, kam seko divas nedēļas ilgs bezdarbs.

Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti darba laika sadalē, vairāk informācijas var atrast šeit.

Dānijas Trīspusējais līgums par pagaidu algu kompensāciju privātā sektora darbiniekiem

Valdība un sociālie partneri ir noslēguši trīspusēju vienošanos par pagaidu algu kompensācijas shēmu darbiniekiem, kuriem draud atlaišana. Šis līgums ir nozīmīgs ieguldījums, lai nodrošinātu COVID-19 vismazāko iespējamo ietekmi uz dāņu darbu un iztikas līdzekļiem.

COVID19 rada lielu nenoteiktību Dānijas darbinieku un uzņēmumu vidū. Tai jau ir bijušas būtiskas ekonomiskas sekas, tostarp ievērojams apgrozījuma kritums un liels atlaišanas gadījumu skaits vairākos privātā sektora uzņēmumos.

Valdība un sociālie partneri ir vienoti, lai pēc iespējas labāk reaģētu uz šo ārkārtas situāciju darba tirgū.

Tādēļ puses vienojas ieviest pagaidu kompensācijas shēmu uzņēmumiem, kuros ir darbinieki, kam draud atlaišana. Saskaņā ar vienošanos tūkstošiem darbinieku, kuri citādi tiktu atlaisti, var saglabāt savas darbavietas un atalgojumu, kamēr šī ārkārtas situācija darba tirgū nav mainījusies.

Šis nolīgums attiecas uz darbiniekiem, kas strādā privātos uzņēmumos, kuri ir īpaši ekonomiski ietekmēti no COVID19, un kuriem tādēļ ir jābrīdina par atlaišanu vismaz 30% no viņu darbiniekiem vai vairāk nekā 50 darbiniekus.

Pagaidu kompensācijas shēma būs spēkā no 9. marta līdz 2020. gada 9.jūnijam.

Puses uzņemas kopīgu atbildību par krīzes pārvarēšanu.

Valdība uzņēmumiem nodrošina algu kompensāciju darbiniekiem, kurus uzņēmums plāno uz laiku atbrīvot (atstādināt), nevis atlaist no darba saistībā ar COVID–19.

Uzņēmumi var izmantot jauno algu kompensācijas shēmu, ja tie atsakās no esošajām iespējām uz laiku atlaist darbiniekus bez atalgojuma.

Privātā sektora uzņēmumi kompensācijas periodā turpina nodrošināt pilnu atalgojumu saviem darbiniekiem, lai gan tie var būt smagi ekonomiski ietekmēti no COVID-19.  

Darba ņēmēji, kuriem draud atlaišana, nevar strādāt, bet viņiem uz laiku izmaksā pilnu atalgojuma kompensāciju šajā periodā.

Tajā pašā laikā algas kompensācijas priekšnoteikums ir tas, ka algu kompensācijas perioda laikā uzņēmums atturas no darbinieka atlaišanas ekonomisku iemeslu dēļ.

Individuālajam darbiniekam, par kuru uzņēmums vēlas saņemt algu kompensāciju, ir vajadzīgas brīvdienas vai laiks, kas kopā ir piecas dienas saistībā ar kompensācijas periodu. Ja darbiniekam nav brīvdienu, laika pavadīšanas vietā utt., kas ilgst piecas dienas, viņam ir jāņem bezalgas  atvaļinājums vai brīvdienas no nākamā atvaļinājuma gada. Uzņēmumi nevar saņemt algu kompensāciju par šīm dienām.

Valsts atalgojuma kompensācija darbiniekiem, kuriem draud atlaišana, veido 3/4 no algas izdevumiem par to darbinieku mēnešalgām, uz kuriem attiecas šī shēma, tomēr nepārsniedzot DKK 23 000 mēnesī pilnas slodzes darbiniekam, uz kuru attiecas shēma. Nealgotiem darbiniekiem valsts algas kompensācija var sasniegt 90%, tomēr nepārsniedzot DKK 26 000 mēnesī uz pilnas slodzes darbinieku, uz kuru attiecas shēma. Šos uzņēmumus var iekļaut shēmā ne ilgāk kā trīs mēnešus.

Algu kompensācijas tiks izmaksātas, pamatojoties uz informāciju, ko uzņēmumi ir norādījuši par darbinieku skaitu, kuri citādi būtu atlaisti no darba, ņemot vērā situāciju ar COVID19.  Pieteikumā un turpmākai revīzijai darbiniekiem jābūt reģistrētiem ar viņu civilreģistrācijas numuru. Turklāt uzņēmumiem ir jānorāda, kuros periodos tie sagaida ienākumu trūkumu un kāpēc, tomēr, nepārsniedzot trīs mēnešus, sākot no 2020.gada 9. marta un vēlākais līdz 2020. gada 9. jūnijam.

Pēc tam uzņēmumiem ar auditora palīdzību ir jādokumentē, ka attiecīgajā laika posmā tie ir uz laiku atlaisti darbinieki. Attiecīgajiem darbiniekiem jābūt pieņemtiem darbā līdz 2020. gada 9. martam. Dokumentācijā cita starpā jāiekļauj sertifikāti, kas apliecina, ka attiecīgie darbinieki ir informēti par arodbiedrības pārstāvja pagaidu darba vietu. Ja šādu pārstāvju nav, tad attiecīgās arodbiedrību organizācijas var protestēt.

Shēma ir novērtēta kā valsts atbalsts saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu, un tādēļ tā tiks paziņota Eiropas Komisijai un apstiprināta Eiropas Komisijā. Uzņēmumi nevarēs atgūt vienas un tās pašas izmaksas no vairākām atbalsta shēmām, kas ieviestas saistībā ar COVID19, piemēram, kompensāciju pasākumu rīkotājiem, kuros piedalās vairāk nekā 1000 dalībnieku.

Shēmu pārvalda Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde.

Puses vienojas piemērot shēmu pēc iespējas lielākā apjomā un tādējādi saglabāt darbiniekus savā darbā.

* * *

Nākamās nedēļas laikā valdība lūgs Dānijas parlamenta atbalstu pagaidu algu kompensācijas shēmai darbiniekiem, kuriem draud atlaišana.

* * *

Turklāt puses būs labvēlīgi noskaņotas pret uzņēmumiem, kas slēdz brīvprātīgus līgumus, lai “izīrētu” darbiniekus citiem darba devējiem  (norīkotu strādāt pie citiem darba devējim), un otrādi, lai saglabātu darbiniekus. Par to ir jāvienojas vietējā līmenī.

Zviedrija

Kopā ar sociālajiem partneriem valdība ierosināja krīzes pasākumu kopumu Zviedrijas uzņēmumiem un darbavietām, kas aptver 300 miljardus SEK. Jau iepriekšējie pasākumi ir spēkā (piemēram, no 1.dienas apmaksātas slimības lapas).

Daudzas LO dalīborganizācijas saskaras ar paziņojumiem par tūkstošiem darbinieku samazināšanu, un tāpēc ir ļoti svarīgs pasākums ir iespēja darbinieku īstermiņa dīkstāvei. To piemēro jau tagad (spēkā no 7. aprīļa, bet piemēro ar atpakaļejošu datumu). Šis priekšlikums nozīmē, ka darba devēju algu izmaksas var samazināt uz pusi, jo centrālā valdība segs lielāko izmaksu daļu. Šis modelis ir līdzīgs īslaicīgam darbam, taču subsīdiju līmenis no valsts puses ir būtiski paaugstināts. Darbinieks saņem vairāk nekā 90 % no savas algas, bet strādā tikai 40%. Mērķis ir saglabāt darbavietas.

Pēc lēmuma pieņemšanas Zviedrijas viesnīcu un restorānu darbinieku savienība (HRF) kopā ar darba devēju organizāciju Visita parakstīja koplīgumu, pamatojoties uz jaunajiem noteikumiem par īstermiņa atlaišanu, lai glābtu HORECA-sektoru. (paziņojums presei zviedru valodā).

Nīderlande

Lai novērstu COVID-19 ekonomiskās sekas, Nīderlandes arodbiedrības izstrādāja jautājumu un atbilžu sadaļu (https://www.fnv.nl/corona), savukārt Nīderlandes valdība pēc sociālo partneru ierosinājuma  ir ieviesusi vairākus pasākumus, kas no 17. marta ietver šādas aktivitātes:

 1. Garantiju mehānisms MVU aizdevumiem (BMKB) jau ir izveidots un darbojas – EUR 665 miljoni no pieejamā budžeta EUR 765 miljoni, kas ir 0,08% no IKP. Ekonomikas un klimata politikas ministrija ir paplašinājusi garantijas ar augstāku garantijas procentu, līdz 90% no banku kredītriska MVU, kas vēlas ņemt aizdevumu ne vairāk kā 1,5 miljonu EUR apmērā, bet kuriem nav vajadzīgā nodrošinājuma. Šis pasākums nesen tika paplašināts attiecībā uz MVU, kas tiek galā ar riskiem, kas saistīti ar lēmumu par slāpekli (pieņemts), un tiek vēl paplašināts, lai to piemērotu MVU, kurus skar COVID-19.
 2. Tiks paplašināts sociālās palīdzības dekrēts, kas paredzēts pašnodarbinātām personām (Bbz, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004), kas nozīmē, ka pašnodarbinātie un uzņēmēji varēs saņemt sociālo palīdzību, ja viņi atbildīs noteiktiem standartiem, kas būs atviegloti. Šajā sociālajā palīdzībā būs ietverti papildu pabalsti iztikas minimumu izpildei un / vai aizdevums apgrozāmajam kapitālam.
 3. Tiks ieviests jauns pagaidu pasākums, lai palīdzētu uzņēmējiem maksāt algas, lai novērstu bezdarbu. Šis pasākums aizstāj pašreizējo darba laika samazināšanas shēmu, kas nebija paredzēta pandēmijas risināšanai. Jaunajā shēmā darba devēji tiks atbalstīti ātrāk nekā iepriekš. Darba devējiem, kas izmanto shēmu, ir jāapņemas atlaist darbiniekus ekonomisku iemeslu dēļ. Darba devēji, kuri sagaida ienākumu samazinājumu vismaz par 20%, 3 mēnešus var pieprasīt pabalstu, kas nepārsniedz 90% no kopējās algas summas. Darbinieku apdrošināšanas aģentūra (UWV) iepriekš iemaksās depozītu, un pēc tam tiks noteikts, vai firma ir saņēmusi pārāk daudz vai pārāk mazu atbalstu. Nīderlandes valdība nākamajā periodā strādās pie priekšlikuma detaļām un nosūtīs pieprasījumu Eiropas Komisijai par valsts atbalsta noteikumiem. Izmaksas būs ļoti atkarīgas no pieteikumu skaita. Ja 25% no visiem darba devējiem piesakās vidēji 45% no viņu algas, izdevumi pirmajos 3 mēnešos būs aptuveni 10 miljardi eiro. Šīs izmaksas palielināsies, palielinoties pieteikumu skaitam.
 4. Uzņēmumi var pieprasīt īpašu ienākuma nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, apgrozījuma nodokļa, enerģijas nodokļa un algas nodokļa iemaksu veikšanas atlikšanu. Pagaidām soda naudas par nodokļu iemaksu neveikšanu (laikā) netiks uzliktas. Uzņēmumi, kas jau prognozē zemāku peļņu epidēmijas dēļ, var pieprasīt samazināt provizorisko nodokļu aprēķinu un varēs maksāt mazāk sākotnējo nodokli, lai izvairītos no likviditātes problēmām. Lai izvairītos no tūlītējām likviditātes problēmām, prasība par “trešo ekspertu” nebūs jāiekļauj pieprasījumā tūlīt (bet pēc divām nedēļām). Turklāt nodokļu iestādes uz laiku samazinās piedziņas procentu likmi no 4% līdz 0,01%.
 5. Tiks paplašināta tā saucamā GO regula, ar kuras palīdzību MVU var nodrošināt valdības 50% garantiju saviem banku aizdevumiem un banku garantijām. Maksimālais garantētais maksimālais apjoms tiks palielināts no EUR 400 miljoniem kopsummā līdz 1,5 miljardiem EUR, un maksimālais GO mehānisms vienai firmai tiks palielināts no EUR 50 miljoniem līdz EUR 150 miljoniem. Tas ļaus gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem gūt labumu no šīs politikas.
 6. Lai atbalstītu mazas firmas un jaunuzņēmumus ar nelielām finanšu rezervēm, paplašina programmu Qredits. Izmantojot šo programmuparedzēts atbalstīt apmēram 3000 līdz 6000 firmas, maksājuma atlikšanu uz laiku ne ilgāku par sešiem mēnešiem un piešķirot šīm firmām atlaidi no īres maksājumiem tajā pašā laika posmā.
 7. Lauksaimniecības un dārzkopības MVU tiks atbalstīti, uz laiku samazinot garantijas apgrozāmajam kapitālam, kas ir daļa no spēkā esošā dekrēta Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Dekrēts atvieglos akūtas likviditātes problēmas lauksaimniecības un dārzkopības uzņēmumiem, kuriem šīs problēmas rodas COVID situācijas dēļ. Kredīts ir maksimāli 2 gadi.
 8. Centrālā valdība pārrunās ar pašvaldībām, kā tās var atbalstīt vietējos uzņēmējus pašreizējā tiesiskā regulējuma ietvaros. Lai atbalstītu vietējo firmu likviditāti, centrālā valdība diskutēs par to, vai ir iespējams atlikt vietējo nodokļu, ieskaitot tūristu nodokļus, iekasēšanu.
 9. Lai atbalstītu uzņēmumus, kurus ietekmē mūsu valdības veiktie veselības pasākumi – piemēram, restorānu slēgšana -, tiks izveidots ārkārtas dienests, ar kura palīdzību šie uzņēmumi var saņemt vienreizēju vienreizēju pabalstu EUR 4000 apmērā.

Apkopoja: Ariada Abeltiņa, Nataļja Preisa