LBAS logo

Eiropas Savienības sociālie partneri vienojas digitalizācijas jomā

2020.gada 22.jūnijā ETUC, BusinessEurope, CEEP un SMEunited parakstīja Eiropas sociālo partneru Pamatnolīgumu par digitalizāciju, lai atbalstītu veiksmīgu Eiropas ekonomikas digitālo pārveidi un pārvaldītu tās lielo ietekmi uz darba tirgu, darba pasauli un sabiedrību kopumā.

Nolīgums atbalsta digitālo tehnoloģiju veiksmīgu integrāciju darba vietā, ieguldījumus digitālajās prasmēs, prasmju atjaunināšanu un darbaspēka nepārtrauktu nodarbinātību. Nolīgums dod iespēju darba devējiem un arodbiedrībām kā partneriem ieviest digitālās pārveides stratēģijas, izmantojot uz cilvēkiem orientētu pieeju valsts, nozaru, uzņēmumu un darba vietu līmenī, tostarp attiecībā uz darba laika noteikumu savienošanas, atvienošanās un ievērošanas kārtību un atbilstošiem pasākumiem, lai nodrošinātu saskaņotību.

BUSINESSEUROPE ģenerāldirektors Markus J. Beyrer uzsvēra, ka šis nolīgums paver ceļu mūsu ekonomikas saskaņotai digitālajai pārejai un mūsu uzņēmumu elastīgākai rīcībai. Šā nolīguma nozīme kļūst acīmredzama laikā, kad daudziem darbiniekiem ir jāizmanto digitālās tehnoloģijas, lai veiktu attālinātu darbu. Ieguldījumi digitālajās prasmēs ir īpaši svarīgi Eiropas nākotnei. Tagad valstu sociālo partneru ziņā ir īstenot šo nolīgumu valsts līmenī. Eiropas Komisijai būtu jāievēro ES sociālo partneru autonomija.

ETUC ģenerālsekretārs Luca Visentini sacīja, ka arodbiedrības un darba devēji ir parakstījuši Eiropas līmeņa nolīgumu, kas paredz, ka digitālās pārmaiņas nedrīkst uzspiest vadība, bet tās jāpārvalda partnerībā ar darba ņēmējiem un viņu arodbiedrībām. Tā atbalsta sarunas starp arodbiedrībām un darba devējiem katrā ES valstī, dažādās nozarēs, uzņēmumos un darba vietās.

Savukārt CEEP ģenerālsekretāre Valeria Ronzitti teica, ka šajā pamatnolīgumā ir aplūkots jautājums, kas gadu desmitiem būs sociālo partneru darba kārtībā, un tam jākļūst par pamatu kopīgiem pasākumiem, lai pielāgotos digitalizācijas radītajai straujajai attīstībai. Sabiedriskajiem pakalpojumi un darba devējiem ir jāturpina sniegt augstas kvalitātes būtiskus pakalpojumus neatkarīgi no apstākļiem. Digitalizācijai būtu jāpalīdz sasniegt šo svarīgo uzdevumu. Šis nolīgums arī nosaka kopīgu procesu, ko var pielāgot dažādām ražošanas attiecību sistēmām un valsts, vietējām, nozaru un uzņēmumu situācijām, vienlaikus piedāvājot veidu sociālajiem partneriem paredzēt, apspriest, pārrunāt un uzraudzīt konkrētus risinājumus attiecībā uz digitalizācijas ietekmi.

SMEunited ģenerālsekretāre Véronique Willems uzsvēra, ka mēs esam noslēguši nolīgumu par digitalizāciju tieši COVID-19 krīzes laikā, kas pamudināja izmantot digitālos rīkus. Mūsu kopējā dinamiskā pieeja aptver visas galvenās sociālo partneru kompetences jomas, piemēram, apmācību, veselības aizsardzību un drošību, savienojumu izveidošanu un atvienošanos. Atzīstot  tiešās attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem mazos un vidējos  uzņēmumos, MVU specifikai vajadzētu veicināt digitālo tehnoloģiju ieviešanu un nepārtrauktu pielāgošanu, kā arī dialogu, kas nepieciešams abu pušu ieguvumu nodrošināšanai.

Ar pamatnolīguma tekstu angļu valodā var iepazīties šeit.