LBAS logo

Eiropas Sociālo partneru – ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited paziņojums par COVID-19 ārkārtas situāciju

Eiropas darba devēju un arodbiedrību organizācijas izsaka līdzjūtību to cilvēku ģimenēm, kuri jau zaudējuši savus mīļotos, un pateicību tiem darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuri jau izrāda ārkārtēju drosmi un noturību, gan, lai ārstētu slimos, gan lai uzturētu vitāli svarīgas preces un pakalpojumus, no kuriem mēs visi esam atkarīgi. Mēs cieši sekojam notikumu attīstībai, kas saistītas ar COVID-19 epidēmijas dramatisko ārkārtas situāciju visā Eiropā, un mēs esam priekšplānā, jo īpaši dalībvalstīs, par ārkārtas pasākumu izstrādi un īstenošanu, lai palīdzētu uzņēmumiem un darba ņēmējiem tikt galā ar šo ārkārtas situāciju.

Eiropas sociālie partneri atbalsta pasākumu kopumu, par ko Eiropas Komisija paziņoja 13. martā un Eiropas Centrālā banka pēdējo dienu laikā, un ir ciešā kontaktā ar Eiropas Komisiju, lai palīdzētu nodrošināt ātru un efektīvu īstenošanu, kas papildina un atbalsta valstu pasākumus, kuri tika un tiks apspriesti starp valstu sociālajiem partneriem un valstu valdībām.

Eiropas sociālie partneri mudina Eirogrupu un Ekonomikas un finanšu ministru padomi (ECOFIN), tiekoties 16. un 17. martā, apstiprināt visus pasākumus, ko līdz šim ierosinājusi Eiropas Komisija, bez kavēšanās un ar izmaiņām, kas varētu vājināt to ietekmi.

Sociālie partneri aicina valdības īpaši apstiprināt šādus pasākumus:

  • uz laiku pilnībā izmantot Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķos iekļauto elastīgumu, tostarp apsverot tā pagaidu apturēšanu, izmantojot vispārējo izņēmuma klauzulu;
  • izvairīties no Vienotā tirgus izkropļojumiem, tostarp aizliegumiem un eksporta ierobežojumiem, un jo īpaši medicīnas iekārtu un medikamentu eksportam, un pārtraukt preču slēgšanas robežas; visu kravu pārvadājumu veidu aizsardzība ES ir prioritāte, un tai ir arī būtiska nozīme, lai koordinētu un informētu par dalībvalstīs veiktajiem pasākumiem;
  • veicināt dalībvalstu izdevumus un ieguldījumus, jo īpaši, lai pastiprinātu personālu, aprīkojumu un līdzekļus valsts veselības aprūpes pakalpojumiem, sociālās aizsardzības sistēmām un citiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem;
  • mobilizēt neizmantotos struktūrfondus un citus ES fondus, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt finansiālu un ienākumu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skaris bezdarbs vai dīkstāve, tostarp nestandarta darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem;
  • nodrošināt piekļuvi kredītiem un finansiālu atbalstu uzņēmumiem, jo īpaši visu veidu MVU, kurus skar bloķēšanas un ārkārtas pasākumi, ar koordinētu intervenci no ES budžeta, ECB, EIB un valstu attīstību veicinošajām bankām;
  • solidaritātes fonda aktivizēšanu dabas katastrofu gadījumos un jebkādu cits pieejams finansējums ES līmenī;
  • atzīst arī Eiropas Komisijas centienus valsts atbalsta noteikumos izmantot pilnīgu elastību.

Dalībvalstīm valsts pasākumu izstrādē un īstenošanā būtu jāiesaista valstu sociālie partneri.

Ir jāpieliek visas pūles, lai palīdzētu darba ņēmējiem, uzņēmumiem, saimnieciskajām darbībām un sabiedriskajiem pakalpojumiem pārdzīvot krīzi, lai viņi varētu atgriezties pie savām darbībām, kad krīze beigsies, lai tikmēr noturētu darba ņēmējus savās darbavietās, aizsargātu no bezdarba un ienākumu zuduma un mazinātu finansiālos zaudējumus.

Komisijai un dalībvalstīm ir jānodrošina, lai finansiālais atbalsts sasniegtu uzņēmumus, jo īpaši visu veidu MVU, un visus darba ņēmējus, tostarp pašnodarbinātos un darba ņēmējus ar nedrošām darbavietām, kuri ir visneaizsargātākie.

Komisijas plāns piemērot elastīgumu attiecībā uz tās fiskālo un valsts atbalsta noteikumu piemērošanu ir būtisks, lai atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus, kas sniedzas līdz ierobežojumam, kā arī uzņēmumus un darba ņēmējus, kurus skarusi krīze.

ES līdzekļiem, kas ieguldīti, lai aizsargātu darba ņēmējus un uzņēmumus no krīzes smagākajām sekām, būtu jāpapildina dalībvalstu izdevumi.

Eiropai ir jāizrāda atbildība, solidaritāte un efektivitāte, saskaroties ar šo ārkārtas situāciju, aizsargājot visus tās skartos pilsoņus, darba ņēmējus un uzņēmumus.

ETUC ģenerālsekretārs Luca Visentini
BUSINESSEUROPE ģenerāldirektors Markus J. Beyrer
CEEP ģenerālsekretāre Valeria Ronzitti
SMEunited ģenerālsekretāre Véronique Willems

Paziņojums pieejams šeit.