LBAS logo

ES diskutē par koplīgumu pārrunu vadlīnijām pašnodarbinātām personām

Eiropas Komisija ir uzsākusi konsultāciju un apspriešanās procesu par koplīgumu pārrunu vadlīnijām pašnodarbinātām personām.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. pants aizliedz slēgt vienošanos starp uzņēmumiem, ja tas ierobežo konkurenci. Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka koplīguma slēgšana starp darba ņēmējiem, tostarp viltus pašnodarbinātajiem, un darba devējiem neietilpst ES konkurences noteikumu piemērošanas jomā. Tomēr patiesi pašnodarbinātie tiek uzskatīti par “uzņēmumiem” saskaņā ar ES konkurences tiesībām, un līgumi, ko viņi kopīgi noslēdz (piemēram, koplīgumi), var pārkāpt LESD 101. pantu. Vadlīniju projekta mērķis ir nodrošināt, lai konkurences tiesību akti nekavē koplīgumus, lai uzlabotu darba apstākļus noteiktām pašnodarbinātām personām, kurām var būt neliela ietekme uz viņu darba apstākļiem, vienlaikus garantējot, ka patērētāji un MVU turpina gūt labumu no konkurētspējīgām cenām un inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, tostarp digitālajā ekonomikā. Vadlīniju projekts cenšas sasniegt šo mērķi, precizējot ES konkurences tiesību piemērojamību kolektīvo sarunu slēgšanai, ko veic individuāli pašnodarbinātie.

Konsultāciju dokumenti (Draft Guidelines on the application of EU competition law to collective agreements regarding the working conditions of solo self-employed persons) pieejami šeit.

ETUC rezolūcija