LBAS logo

ETUC Rezolūcija par Ukrainu

Apstiprināta ETUC Izpildkomitejas sēdē 2022. gada 16.–17. martā

LBAS ir piedalījusies rezolūcijas izstrādē un pieņemšanā. Rezolūcijas teksts angļu valodā ir pieejams šeit.

ETUC atkārtoti pauž nosodījumu par iebrukumu suverēnā valstī, pārkāpjot starptautiskās tiesības, un aicina Krieviju ievērot Ukrainas teritoriālo integritāti, pieprasa nekavējoties pārtraukt militārās operācijas, uzstāj, ka Krievijas karaspēks atstāj valsti, un aicina uz dialogu un  miera sarunām.

ETUC pauž solidaritāti ar visiem Ukrainas cilvēkiem, strādniekiem un arodbiedrībām.

Tiekšanās pēc miera un demokrātijas ir arodbiedrību kustības pamatvērtība un būtisks nosacījums, lai nodrošinātu drošību, sociālo taisnīgumu un darbinieku tiesības  un cilvēktiesības.

ETUC atbalsta visas politiskās un diplomātiskās iniciatīvas un sankcijas, lai nodrošinātu mieru, un aicina sniegt humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem Ukrainā, kā arī uzņemt un atbalstīt bēgļus Eiropā.

ETUC nosoda represijas Krievijā pret tiem, kas iebilst pret karu Ukrainā, un apņemas atbalstīt Krievijas arodbiedrības, strādniekus, aktīvistus un pacifistus, kas nevardarbīgi iebilst pret karu, un pauž solidaritāti ar Krievijas un Baltkrievijas tautu, ko skarušas sankciju sekas vai diskriminācija saistībā ar karu, par kuru viņi nav atbildīgi.

ETUC pieprasa starptautiskajām institūcijām un jo īpaši Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm:

 • Nekavējoties rīkoties, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, lai panāktu pamieru un veicinātu sarunas, lai uzsāktu miera procesu, ievērojot demokrātiju, cilvēktiesības un starptautiskās konvencijas. Eiropas Savienībai ir jārīkojas kā iestādei, nevis jāatstāj diplomātiskie centieni un darbības miera nodrošināšanai tikai atsevišķu valdību un vadītāju ziņā.
 • Tikmēr mudināt Putinu un viņa valdību apturēt agresiju un iebrukumu un sākt reālas sarunas, palielināt spiedienu, izmantojot visas nepieciešamās sankciju formas, kas īpaši vērstas uz Krievijas vadības un elites interesēm un līdzekļiem, un paplašināt šo spiedienu uz Baltkrieviju saistībā ar tās dalību militārajā agresijā pret Ukrainu.
 • Izmeklēt noziegumus pret cilvēci, kas Ukrainā pastrādāti iebrukuma laikā, un saukt vainīgos pie atbildības.
 • Nodrošināt drošību un aizsardzību uz robežām un to ES dalībvalstu un kaimiņvalstu iedzīvotājiem, kuras ir visvairāk pakļautas pašreizējām un iespējamām Krievijas militārajām operācijām.
 • Atvērt dialoga procesu ar Ukrainu par valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Pat ja šāds process un prasību izpilde prasīs laiku un būs jāveic visas nepieciešamās darbības saskaņā ar ES noteikumiem, tas dotu ļoti spēcīgu signālu Krievijai un starptautiskajai sabiedrībai, ka Ukraina ir gatava un laipni aicināta piedalīties Eiropas integrācijas projektā miera un solidaritātes garā. Tāds pats dialogs būtu jāuzsāk ar citām valstīm, kuras ir asociējušās ar ES, piemēram, Gruziju un Moldovu, lai garantētu stabilitāti un vienlīdzīgu attieksmi pret šīm valstīm. Tam būtu jānotiek, nekaitējot Rietumbalkānu pašreizējam pievienošanās procesam.
 • Izveidot pilnībā aizsargātus humanitāros koridorus, lai ļautu pārvietotajām personām doties uz drošākām Ukrainas daļām un tiem, kam nepieciešama aizsardzība, droši atstāt valsti, kā arī  izveidot uzņemšanas un pārvietošanas plānus ES.
 • Sniegt tūlītēju finansiālu palīdzību, lai nodrošinātu humāno atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem, kā arī visus nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu tiem, kas aizbēguši no valsts un sasnieguši kaimiņos esošās ES dalībvalstis un pārējās reģiona valstis.
 • Uzņemt visus bēgļus un cilvēkus, kas bēg no Ukrainas un citām valstīm, tostarp Krievijas un Baltkrievijas, neatkarīgi no viņu valstspiederības un migrācijas statusa, un nodrošināt viņiem mobilitātes tiesības ES teritorijā, neprasot biometriskās pases, un ieviest atbilstošus pasākumus pārvietošanai, uzņemšanai un integrācijai ES valstīs.
 • Šajos nolūkos pilnībā īstenot Pagaidu aizsardzības direktīvu (kuru pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma pirmo reizi aktivizēja Eiropadome 2022. gada 4. martā), izmantojot ES dalībvalstu solidaritāti un dalītu atbildību, garantējot visas direktīvā paredzētās tiesības, kas ietver piekļuvi darba tirgum, mājoklim, veselības aprūpei, izglītībai un labklājības atbalstam, visiem, kam ir tiesības uz šo aizsardzību: Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem; bezvalstniekiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir saņēmuši starptautisku aizsardzību vai līdzvērtīgu aizsardzību Ukrainā, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Dalībvalstīm būtu jāpaplašina pagaidu aizsardzība, attiecinot to uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas Ukrainā un nevar drošos un noturīgos apstākļos atgriezties savā izcelsmes valstī vai reģionā
 • Atzīt sieviešu un bērnu īpašo situāciju konflikta zonās un pēc ierašanās, tostarp ekspluatācijas un ar dzimumu saistītas vardarbības, jo īpaši seksuālas vardarbības un cilvēku tirdzniecības, risku.
 • Atzīt īpašo situāciju, ar ko saskaras vecāka gadagājuma un neaizsargātas personas, un nodrošināt, ka tiek nodrošināta atbilstoša aizsardzība, lai apmierinātu viņu īpašās vajadzības.
 • Atzīt melnādaino un etnisko minoritāšu cilvēku īpašo situāciju un veikt pasākumus, lai novērstu diskrimināciju un rasismu, ar ko viņi saskaras uz Ukrainas robežas, un novērstu turpmāku diskrimināciju, ceļojot pa Eiropu.
 • Veidot ceļus integrācijai darba tirgū bēgļiem un cilvēkiem, kas pametuši savas valsts kara dēļ, garantēt viņiem pilnīgu vienlīdzīgu attieksmi darba vietā un sabiedrībā, kā arī novērst un cīnīties pret jebkāda veida ekspluatāciju un diskrimināciju.
 • Ieviest kompensācijas un alternatīvas preču un enerģijas avotu piegādes pasākumus, lai cīnītos pret spekulācijām un mazinātu kara un ar to saistīto sankciju negatīvās sekas uz ES dalībvalstu un kaimiņvalstu iedzīvotājiem. Šādos pasākumos būtu jāietver ES finansējuma izveide, lai samazinātu cenu un tarifu pieaugumu, kā arī to ārkārtas pasākumu turpināšana, kurus ES veiksmīgi izmantoja, lai cīnītos pret Covid-19 uzliesmojumu (piemēram, SURE), refinansējot un pārorientējot tos, lai risinātu kara ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību.
 • ETUC brīdina par mēģinājumiem izmantot karu, lai attaisnotu darbinieku tiesību un sociālās aizsardzības ierobežojumus, vai atgrieztos pie taupības un ierobežojošiem fiskālajiem noteikumiem, kas vēl vairāk saasinātu konflikta un ar to saistīto sankciju ekonomiskās un sociālās negatīvās sekas.

ETUC pastāvīgi sazinās ar Ukrainas arodbiedrībām, lai nodrošinātu solidaritāti un atbalstu, un, sadarbojoties ar savām dalīborganizācijām, kā arī ar ITUC un PERC, ir gatava:

 • Lobēt ES institūcijas un valstu valdības, kā arī starptautiskās institūcijas, tostarp Eiropas Padomi, lai atbalstītu ETUC prasības un uzturētu augstu spiedienu.
 • Atbalstīt miera procesu, ievērojot demokrātiju, cilvēktiesības un starptautiskās konvencijas.
 • Pārdomāt un analizēt šī konflikta vēsturiskās saknes un ar to saistīto ģeopolitisko spriedzi un izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju miera, demokrātijas, ilgtspējīgas izaugsmes un sociālā taisnīguma veidošanai Eiropā.
 • Atbalstīt arodbiedrības to darbībās, tostarp streikos, blokādēs un cita veida kolektīvās akcijās, lai izdarītu spiedienu uz tiem Eiropas uzņēmumiem, kuri izvēlējušies palikt Krievijā vai turpina saimnieciskās un tirdzniecības aktivitātes ar Krieviju.
 • Sniegt finansiālu palīdzību, lai ar Ukrainas arodbiedrību starpniecību nodrošinātu humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, kuri palikuši valstī.
 • Ar ES dalībvalstu un kaimiņreģiona arodbiedrību starpniecību sniegt finansiālu un humāno palīdzību Ukrainas bēgļiem, kuri aizbēguši no valsts.
 • Atbalstīt ETUC saistītās arodbiedrības tajās reģiona valstīs, kuras visvairāk pakļautas Krievijas uzbrukumu sekām, kā arī atbalstīt arodbiedrības, pilsonisko sabiedrību un personas Krievijā, kuras atklāti iestājās pret karu.
 • Stingri nosodīt FNPR paziņojumus par atbalstu Putina agresijai pret Ukrainu, kas ir pretrunā arodbiedrību vērtībām un principiem. Aicināt FNPR atteikties no savas pozīcijas un skaidri paust savu atbalstu mieram un demokrātijai, kā arī izrādīt solidaritāti ar Ukrainas tautu.
 • Palīdzēt izveidot humanitāros koridorus Ukrainas bēgļu atbalstam; un palīdzēt nodrošināt drošu pārvietošanos uz ES robežām Ukrainā dzīvojošiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem nav Šengenas vīzas.
 • Aktivizēt mobilizācijas pasākumus mieram Ukrainā ES un valstu līmenī, kas jākoordinē globālā līmenī.

Lai sniegtu finansiālu palīdzību humānās palīdzības nodrošināšanai Ukrainas iedzīvotājiem ar Ukrainas arodbiedrību starpniecību, kā arī atbalstītu Ukrainas bēgļus, kuriem ir nodrošināta aizsardzība ES dalībvalstīs un reģiona valstīs:

 • Kopā ar ETUC ir uzsāktas īpašas iemaksas ITUC Solidaritātes fondā un ar publiskās platformas starpniecību.
 • ETUC rezerves līdz 500 000 EUR ir pieejamas humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem sadarbībā ar Ukrainas arodbiedrībām un bēgļiem, kuri ir pārvietoti ES dalībvalstīs un ES valstīs sadarbībā ar šo valstu arodbiedrībām.
 • ETUC UnionMigrantNet rīcībā esošie ES projektu līdzekļi tiks mobilizēti un novirzīti, lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem uz ES robežām un ES teritorijā.
 • Ir izveidota ETUC “Peace Task Force”, lai koordinētu šis darbības, un ETUC “Peace Watch”, lai apmainītos ar informāciju ar un starp saistītajiem uzņēmumiem.

ETUC sekretariāts detalizēti atskaitīsies ETUC Vadības un ETUC Izpildkomitejai par finansiālo atbalstu un to, kā to izmanto saņēmēji, pārliecinoties, ka tas tiek novirzīts tikai humānajai palīdzībai. Pirmo veikto maksājumu novērtējums tiks iesniegts Vadības komitejas sēdē 2022.gada aprīlī.