LBAS logo

ETUC rezolūcija par vakcinācijas shēmām

Pieņemta Izpildu komitejas sēdē no 2022. gada 16. līdz 17. martam

Rezolūcijas angļu valodā ir pieejama šeit.

Pēdējo mēnešu laikā vairākās Eiropas valstīs ir novērots straujš Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugums. COVID-19 Omicron variants šoziem strauji izplatījās, tādēļ stingra rīcības, lai samazinātu slimības pārnešanu, ir vairāk nepieciešama un steidzama, lai cita starpā saglabātu vadāmu veselības aprūpes sistēmu darbību un aizsargātu visneaizsargātākās sabiedrības grupas.

Saskaņā ar ETUC COVID-19 Watch datiem lielākajā daļā ES dalībvalstu nav ieviestas obligātās vakcinācijas shēmas, tomēr arvien vairāk valstu ir noteikušas obligātu vakcināciju veselības aprūpes darbiniekiem un/vai darbiniekiem ilgtermiņa aprūpes iestādēs. Tikai daži ir ieviesuši obligātās vakcinācijas shēmas visām vecuma kategorijas grupām. Gandrīz visas ES dalībvalstis izmanto tā sauktās “zaļās caurlaides”, lai aizsargātu darbiniekus un iedzīvotājus pret Covid-19.

Līdz 2021. gada beigām gandrīz 80 % ES pieaugušo iedzīvotāju bija pilnībā vakcinēti, taču atšķirības starp dalībvalstīm bija ievērojamas [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en]. ETUC pauž nožēlu, ka citi pasaules reģioni cīnās, lai vakcinētu pat nelielu skaitu iedzīvotāju. Papildus cilvēktiesību argumentam, ka visi iedzīvotāji ir pelnījuši vienlīdzīgu piekļuvi veselībai, Covid-19 netiks pārvarēts, ja tas netiks izskausts globāli. Līdz ar to ETUC atbalsta starptautiskās arodbiedrību kustības steidzamo aicinājumu Eiropas Komisijai veikt visas nepieciešamās darbības, lai Covid-19 vakcīnas būtu pieejamas visiem, un atbalstīt pagaidu un mērķtiecīgu “TRIPS atbrīvojumu”, kā to pieprasījis arī Eiropas Parlaments 2021. gada 20. maija rezolūcijā.

ETUC ir bijusi priekšgalā cīņā pret pandēmiju dažādās frontēs, un darbinieku veselības aizsardzības (DVA) profilakse ir viens no ievērības cienīgiem darbības virzieniem. Mūsu Covid-19 novērošanas brīfinga piezīmes ir veicinājušas pieredzes apmaiņu starp ETUC dalīborganizācijām. Brīfinga piezīme par obligātajām vakcinācijas shēmām tika izdota 2021. gada rudenī, un kopš publicēšanas datuma tā ir bieži atjaunināta.

Atbalsts brīvprātīgām vakcinācijas shēmām

ETUC atbalsta brīvu un vispārēju piekļuvi vakcinācijai Eiropas pilsoņiem un iebilst pret vakcinācijas dezinformācijas kustību. Nepatiesi vai maldinoši argumenti par vakcināciju apdraud dzīvības. ETUC pievienojas Eiropas Komisijas un nacionālo dalībvalstu centieniem cīnīties pret dezinformāciju. ETUC nosoda pret-vakcinācijas kustības instrumentalizāciju, ko veic galēji labējās politiskās kustības, kuras ir pret demokrātiju. Neofašistu uzbrukums Itāļu arodbiedrību konfederācijas CGIL galvenajai mītnei 2021. gada oktobrī ir apkaunojošs šo noziedzīgo darbību piemērs. ETUC atgādina par savu solidaritāti un atbalstu visām arodbiedrībām, kuras saskaras ar draudiem vai jebkāda veida vardarbību pret to nostāju attiecībā uz vakcinācijas shēmām.

Atšķirība starp vakcinācijas rādītājiem dažādās Eiropas valstīs liecina par labi organizētu vakcinācijas kampaņu iespējamo ietekmi. ETUC atbalsta centienus uzlabot vakcinācijas shēmas un labākās prakses pārņemšanu. Pēc iespējas vairāk cilvēku ir jāpārliecina vakcinēties gan praktiski, piemēram, ar vieglas pieejamības un izplatības vakcinācijas pakalpojumiem, gan intelektuāli, piemēram, ar izglītojošām kampaņām un pastiprinātu cīņu pret dezinformāciju. Vakcīnu politikas galvenajam mērķim ir jābūt brīvprātīgo vakcinācijas shēmu ātrai uzlabošanai.

Spēcīga arodbiedrību loma, lai padarītu darba vietas drošas

Covid-19 pandēmija ir ne tikai sabiedrības veselības, bet arī arodveselības problēma, par ko liecina darba vietas kā infekcijas pārnēsātāja loma dažās ekonomikas nozarēs. ETUC atzinīgi vērtē jaunajā Eiropas Komisijas DVA stratēģiskajā satvarā ietverto stingro ieteikumu dalībvalstīm atzīt COVID-19 par arodslimību. Ir nepieņemami, ka darba devēji var atbalstīt vakcīnu obligāto raksturu, tajā pašā laikā noliedzot pandēmijas aroda dimensiju.

Arodbiedrības pieprasa iesaistīties turpmākajā arodveselības un darba drošības noteikumu izstrādē un ieviešanā visās darba vietās. Jāievēro darba aizsardzības pasākumu hierarhija un vispirms jāīsteno tehniskie un organizatoriskie pasākumi. Mērķis ir ne tikai aizsargāties pret infekcijām, bet arī pēc iespējas samazināt slogu uz darbiniekiem. Lai tas izdotos, ir jāiesaista arodbiedrības un darbinieku pārstāvji un jāņem vērā viņu visaptverošā pieredze.

Dažās dalībvalstīs vakcinācijas neietilpst DVA pulkā, jo trūkst aizsardzības pret infekcijām. Tāpēc galvenā uzmanība jāpievērš inficēšanās novēršanai, un vakcinācija nekādā gadījumā nedrīkst aizstāt DVA pasākumus, piemēram, bet ne tikai, attālinātu darbu, sociālās distancēšanās ievērošanu vai individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu visiem darba ņēmējiem.

ETUC atzīst, ka darbinieku vakcinācija novērš Covid-19 vīrusa izplatīšanos un palīdz aizsargāties pret smagās saslimšanas gadījumiem. Attiecīgie preventīvie pasākumi (tostarp darba vides riska novērtējums un riska pārvaldība), par kuriem saskaņā ar ES Ietvara direktīvu ir atbildīgi darba devēji, ir jāpiemēro darbinieku veselības aizsardzībā saistībā ar inficēšanos Covid-19 pandēmijas laikā.

ETUC aicina turpināt rīcību Eiropas līmenī un dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka darba vietas kļūst drošas pret Covid-19. Visi pasākumi ir demokrātiski jāapspriež, un tajos ir jāiesaista arodbiedrības. Ir īpaši svarīgi, lai pasākumi būtu samērīgi un nodrošinātu taisnīgu līdzsvaru starp mērķi un slogu, ko tas uzliek personai.