LBAS logo

ETUC stratēģiskās vadības konferencē

8. – 10. novembrī Lisabonā, Portugālē, notika Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) vidusposma stratēģiskās vadības konference.

Šī Konference tiek rīkota laikā starp ETUC kongresiem, lai atskatītos uz paveikto un, ja nepieciešams, koriģētu ETUC stratēģiju un aktivitātes. Šoreiz Konferencē notika provizorisks balsojums par ETUC statūtu grozījumiem, kā arī diskusija par to, kas nepieciešams, lai stiprinātu ETUC ietekmi ES politikas un tiesību aktu veidošanā, kā arī ES ekonomiskajā pārvaldē. Papildus Konferences dalībnieki bija aicināti diskutēt par to, kā nodrošināt ETUC dalīborganizāciju viedokļu vienotību, kā arī to, ko ETUC dalīborganizācijas sagaida no ETUC, lai stiprinātu arodbiedrību kapacitāti.

Potenciālie ETUC statūtu grozījumi ietvēra tādus jautājumus kā:

  • obligāta prasība par jauniešu iekļaušanu arodbiedrības delegācijā uz ETUC kongresu;
  • ETUC Vadības komitejas funkcijām;
  • ETUC dalīborganizāciju, kurās ir mazāk par 10 000 biedru, balsu skaita samazināšanu uz ETUC kongresu (no 2 uz 1 delegātu);
  • atturēšanās tiesību liegšanu, balsojot par noteiktiem jautājumiem;
  • balsstiesību piešķiršanu ETUC Kongresā Eiropas pensionāru un vecāka gadagājuma cilvēku federācijai.

Balsojums par ETUC Statūtu grozījumiem notiks nākamajā ETUC kongresā 2023. gada maijā.

Īpašu interesi ieguva jautājums par jauniešu kvotu dalīborganizāciju delegācijās uz ETUC kongresu. Konferences dalībnieku vairākums atbalstīja prasību, ka delegācijās, kurās ir vismaz 4 biedri, obligāti jāiekļauj vismaz viena persona, kura ir jaunāka nekā 35 gadi. LBAS neskar šāda prasība, jo LBAS delegācijā uz ETUC Kongresu ir tikai 2 delegāti. Pirmo reizi vēsturē ETUC dalīborganizācijas atbalstīja šādu noteikumu, par ko ETUC Jauniešu komitejai, kā arī LBAS Jauniešu komitejai bija liels prieks.

Saistībā ar ETUC ietekmes ES politikas un tiesību aktu veidošanā stiprināšanu notika diskusija par to, kā nodrošināt LBAS dalīborganizāciju atšķirīgo viedokļu saskaņošanu un mazākuma tiesību aizsardzību demokrātiskajā procesā, vienlaikus birokrātiskajā saskaņošanas procesā nezaudējot reakcijas ātrumu, uz kādām sociālekonomiskajam prioritātēm ETUC vajadzētu fokusēties – vai vairāk uzņemties iniciatīvu, vai ieturēt reaģēšanas stratēģiju.

No LBAS puses konferencē tika uzsvērts, ka LBAS ir svarīgi būt daļai no ETUC, jo tas ļauj LBAS ietekmēt Eiropas līmeņa politikas un tiesību aktu veidošanu. Īpaša nozīme ir ETUC ekspertu komitejām, kurās LBAS speciālisti gūst svarīgu informāciju un izpratni un skaidro Latvijas darbinieku intereses ES līmeņa tiesību aktu veidošanā. Ir svarīgi, ka lēmumi par mandātu ETUC rīkoties tiek pieņemti demokrātiskajā veidā, ko ETUC patreiz jau dara veiksmīgi. Mums ir svarīgi pārstāvēt savu biedru intereses, taču vienlaikus ir jāatceras, ka mēs kopīgi veidojam Eiropas līmeņa tiesību aktus, un Eiropā vairs nav stingru robežu, jo uzņēmumi un darbinieki migrē no valsts uz valsti. Arodbiedrības Eiropā ir tik stipras, cik stipras ir visvājākās arodbiedrības. Līdz ar to nevar fokusēties tikai uz veiksmīgu sociālā dialoga modeļu aizsardzību, bet svarīgi stiprināt arī tās arodbiedrības, kurām ir nepieciešams atbalsts. Jo galu galā mēs esam viena vienota arodbiedrību kustība. Ja ETUC centīsies veidot pozīcijas un nostājas, kuras atspoguļo tikai tādus punktus, kuri visiem ir pieņemami, tad šādi dokumenti būs “ūdeņaini” un Eiropas likumdevējs tos neuztvers nopietni. Savukārt Eiropas likumdevējs sagaida no ETUC ātru reakciju un vērtīgus priekšlikumus. Attiecībā uz ETUC prioritātēm tika uzsvērts, ka visas ETUC prioritātes, kuras tika apstiprinātas Vīnes kongresā, ir joprojām aktuālas. Vienlaikus pēdējā laikā ir parādījusies jauna svarīga prioritāte, proti, COVID-19 ietekme un darbinieku tiesību ierobežojumi. LBAS ir svarīga ETUC koordinēta informācijas apmaiņa par darbinieku tiesību un veselības aizsardzību citās valstīs, kā arī ETUC atbalsts saistībā ar tiesvedībām COVID-19 kontekstā.

Saistībā ar arodbiedrību kustības ietekmi un ETUC dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšanu no LBAS puses tika uzsvērts, ka arodbiedrību stiprums nozīmē būt redzamiem, reprezentatīviem un pieprasītiem. Biedru piesaiste nav ETUC funkcija, taču ETUC atbalsts biedru piesaistes veicināšanai ir būtisks. LBAS būtu svarīgi, lai savu darbību atsāktu ETUC Biedru piesaistes koordinējošām komiteja. Tāpat ir svarīgi ETUI apmācību kursi, kuri ir vērsti uz to, lai katra dalīborganizācija izveidotu savai situācijai pielāgotu biedru piesaistes stratēģiju.  No LBAS puses tika izteikta atzinība ETUC PR un mediju departamentam, kas gatavo informāciju, preses relīzes, kampaņu materiālus, kurus LBAS aktīvi izmanto. Tas būtiski stiprina LBAS kapacitāti.

Visbeidzot, LBAS aicināja visas ETUC dalīborganizācijām atbalstīt un iestāties par direktīvas priekšlikuma par adekvātu minimālo algu ES pieņemšanu. Nav cita risinājum, kas būtu tik pat ātrs  un vienlaicīgi aptvertu visas ES dalībvalstis un veicinātu ekonomisko konverģenci un koplīgumu pārrunas ES.

Dažas atziņas no Konferencē izskanējušām uzrunām:

  • atklājot Konferenci, Portugāles prezidents Marcelo Rebelo de Sousa uzsvēra, ka Portugāles valdība zināja, ka cilvēki ir pirmajā vietā, bet pandēmijas laikā to iemācījās.
  • ETUC ir Eiropas līmeņa darbinieku parlaments, jo tā ir lielākais veidojums, kurā darbinieki kopīgi pieņem lēmumus
  • Portugāles premjerministrs Antonio Costa aicināja ieviest pozitīvu diskrimināciju publiskajos iepirkumos uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts koplīgums.

Nataļja Preisa,
LBAS eksperte