LBAS logo

Ievēlēta jauna LBAS valde

3. decembrī norisinājās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 9. kongress, kurā ievēlēja jaunu vadību,  – LBAS priekšsēdētāja amatā tika pārvēlēts Egils Baldzēns, par priekšsēdētāja vietniecēm tika ievēlētas – Anda Grīnfelde un Gita Oškāja.

Savukārt 14. decembrī LBAS Padomes sēdē tika ievēlēta jauna LBAS valde šādā sastāvā – Inga Vanaga, Igors Pavlovs, Līga Bāriņa, Armands Augustāns, Rita Pfeifere, Valentīns Gradkovskis. Līdztekus Padomes sēdē tika apstiprināti LBAS valdes uzdevumi tuvākajai nākotnei, kuru īstenošanas virsvadību uzņemsies jaunā vadība.

Viens no LBAS pamatuzdevumiem ir vairot arodbiedrību un darba koplīgumu lomu. Valsts prezidents Egils Levits LBAS 9. kongresā norādīja, ka sociālais dialogs un sociālo partneru iesaiste ir viens no modernas, konkurētspējīgas ekonomikas pamatelementiem un ekonomikas atveseļošanās arodbiedrībām ir īpaši nozīmīga loma.

LBAS pievienojas Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa viedoklim par to, ka viens no mērķiem viedās reindustrializācijas posmā ir turpināt ekonomisko izaugsmi un celt sabiedrības labklājību. Savukārt ekonomiskā izaugsme un sabiedrības labklājība nav iedomājama bez sociālā dialoga ar arodbiedrībām, kas tostarp ietver darba koplīgumu slēgšanu un uzlabojumu veikšanu normatīvajos aktos. Darba koplīguma, kas noslēgts ar darbinieku arodbiedrību, esamība norāda uz uzņēmuma sociālo atbildības esamību un līmeni, un vēlmi uzklausīt un iesaistīt savus darbiniekus uzņēmuma attīstībā un darbinieku labklājības celšanā, līdz ar to ir jāaktualizē sociālais dialogs ar darba devējiem.

Tāpat ir jāatjauno pilnvērtīgs un līdzvērtīgs trīspusējais sociālais dialogs ar valdību un darba devējiem.

Likumiem ir jābūt elastīgiem, lai tie būtu atbilstoši darbinieku mūsdienu vajadzībām, paturot prātā, ka nedrīkst samazināt darbinieku kopējo aizsardzības līmeni.

Nepieciešams noteikt sociālo partneru tiesībspēju iesniegt saskaņotus likumprojektus par sociāli ekonomiskiem un darba tiesību jautājumiem.

Liels izaicinājums tuvākajā nākotnē būs mūžizglītības koncepcijas īstenošana un darbinieku zināšanu un prasmju uzlabošana, un tādēļ ir jāpilnveido normatīvie tiesību akti šajā jomā.

LBAS darbība būs vērsta arī uz vienota pakalpojumu groza dalīborganizāciju (arodbiedrību) biedriem izveidi, kas sniegtu daudz plašākas un izdevīgākas iespējas labumu gūšanā.

Visu iepriekšminēto LBAS var panākt fokusējoties uz LBAS efektīvāku darbību, kas ietver arodbiedrību lomas paaugstināšanu sociālā dialoga ietvaros valsts līmenī un sadarbības un solidaritātes stiprināšanu starp dalīborganizācijām.

Arodbiedrību spēks un nozīme atkarīga no cilvēkiem, kas stājas arodbiedrībās! LBAS aicina stāties arodbiedrībās, lai arodbiedrību balss būtu spēcīga un ietekmīga, – jo visi kopā mēs spējam daudz vairāk nekā katrs atsevišķi!