LBAS logo

Investēt aprūpē tūlīt! Atveseļošanai un noturībai!

29. oktobris ir starptautiska arodbiedrību un pilsoniskās sabiedrības rīcības diena aprūpei visā pasaulē.

COVID-19 nozīme tagad saprotama visās valstīs un sabiedrības grupās ar to, ka mēs esam atkarīgi no aprūpes ekonomikas pamatpakalpojumiem – veselības aprūpes, izglītības, bērnu aprūpes, vecuma aprūpes un invaliditātes atbalsta. Pandēmijas laikā saskaroties ar mūsu atkarību no galvenajiem aprūpi nodrošinošiem darbiniekiem, cilvēki vairāk nekā jebkad agrāk saprot, ka ekonomikas atveseļošanās formai ir jānodrošina pienācīgs darbs aprūpes jomā.

Šarana Barova, Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) ģenerālsekretāre, uzsver: “Cenšanās vienam par otru rūpēties ir vissvarīgākais darbs sabiedrībā. Tas ir mūsu cilvēciskuma kodols. Ņemot vērā gan atveseļošanas, gan noturības izaicinājumus, ieguldījumi aprūpē rada darbavietas un veicina ekonomiku. Sieviešu līdzdalība aprūpes ekonomikā nozīmē, ka tēriņiem šajā nozarē ir būtiska ietekme uz sieviešu līdzdalību darbavietā. Ieguldījumi aprūpē nodrošina darbavietas daudzām, daudzām sievietēm, atbrīvo viņas no neapmaksātas aprūpes nastas un ļauj viņām plašāk piedalīties sabiedrības dzīvē. Atveseļošana un noturība prasa lielus ieguldījumus aprūpē.”

SVF pētījumi liecina, ka 1% izdevumi  no IKP var radīt 33 miljonus darbavietu, un Apvienotās Karalistes pētījumi liecina, ka ieguldījumi aprūpē var radīt 2,7 reizes vairāk darbavietu nekā tādas pašas investīcijas infrastruktūrā, tostarp būvniecībā.

Sieviešu nodarbinātība ir viens no straujākajiem ekonomikas attīstības un izaugsmes veicinātājiem, un tās ietekme ir liela un plaša. Lai gan vairāk nekā puse no tieši radītajām jaunajām darbavietām aprūpē būtu sievietēm, tomēr nodarbinātības veicināšanas efekts palielinātu vīriešu nodarbinātību par 1,4 līdz 4% atkarībā no konkrētas valsts.

Šarana Barova piebilda: „Visas valdības tagad ir brīdinātas par cilvēku cerībām uz to, ka ieguldījumiem aprūpē jābūt galvenajam elementam atveseļošanas plānos un jaunajā sociālajā līgumā. Tomēr papildus darbavietām un svarīgam aprīkojumam aprūpes darbiniekiem jānodrošina cienīgs darbs.”

Mēs pieprasām investīcijas aprūpē tagad:

  • Ieguldījumi sabiedrības veselības un aprūpes jomā: garīgā veselība, bērnu aprūpe, pirmsskolas izglītība, vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe un citi sociālās aprūpes pakalpojumi, kas kalpo visai mūsu sabiedrībai.
  • Piekļuve kvalitatīviem sabiedrības veselības, aprūpes un izglītības pakalpojumiem visiem.
  • Nepieciešamu, videi nekaitīgu darba vietu radīšana sabiedrības veselības, aprūpes un pirmsskolas izglītības jomā.
  • Tiesības uz biedrošanās brīvību un koplīgumu slēgšanu visiem aprūpes darbiniekiem gan formālajā, gan neformālajā ekonomikā.
  • Cienīgs atalgojums un darba apstākļi, tostarp vienāds atalgojums par līdzvērtīgu darbu, apmācības iespējas, arodveselība un drošība.
  • Līdztiesība un nediskriminācija darbā pieņemšanas, darba saglabāšanas, apmācību un karjeras iespēju pieejamības jomā.
  • Vispārēja sociālā aizsardzība, kas pieejama visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no nodarbinātības statusa vai migrantu statusa, rases, invaliditātes, dzimuma identitātes vai seksuālās orientācijas.