LBAS logo

ITUC Starptautiskajā Sieviešu dienā

Starptautiskajā Sieviešu dienā Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC) aicina valdības nekavējoties rīkoties, lai izpildītu Pekinas deklarācijā un Rīcības platformā doto solījumu īstenot dzimumu līdztiesību un sociālo taisnīgumu.

Pirms 25 gadiem pieņemtā Pekinas deklarācija un Rīcības programma joprojām ir sieviešu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības plāns. Lai gan visās kritiskajās darbības jomās ir panākts būtisks progress, neviena valsts nav sasniegusi radikālo feministu redzējumu.

Visā pasaulē sievietes ir lielākā daļa nabadzīgo strādājošo, un mazāk nekā puse darbspējīgā vecuma sieviešu strādā algotu darbu. Profesiju segregācija un sieviešu darba nenovērtēšana nozīmē, ka sievietēm ir lielāka iespēja strādāt nepietiekami apmaksātu, nedrošu un neoficiālu darbu. Sievietes nopelna vidēji par 20% mazāk nekā vīrieši, daudzām nokļūstot nabadzībā. Un, tā kā sabiedrībā joprojām pastāv dzimumu stereotipi, sievietes turpina veikt lauvas tiesu no neapmaksātiem aprūpes darbiem un ir nelabvēlīgākā situācijā sociālās aizsardzības sistēmās. Vardarbība dzimuma dēļ, diskriminācija un apspiešanas sistēmas, kuru pamatā ir rases, migrācijas statuss, seksuālā orientācija un dzimumidentitāte, ir visos sieviešu dzīves posmos un turpina veidot viņu darba pieredzi.

Uzbrukumi pilsoniskajām tiesībām un brīvībām, tostarp arodbiedrību tiesībām, neveiksmīgas ekonomikas politikas, taupības pasākumi un sabiedrisko pakalpojumu privatizācija, un darba vietu un darba attiecību sadrumstalotība ir īpaši smagi ietekmējusi sievietes. Klimata krīze un tehnoloģiju un jaunu uzņēmējdarbības modeļu, piemēram, platformu uzņēmumu, masveida iejaukšanās padara sieviešu darbu vēl nedrošāku un neformālāku. Populistisko tiesību pieaugums apdraud ne tikai demokrātiju un globālo mieru, bet arī sieviešu cilvēktiesības daudzviet pasaulē.

Arodbiedrības pievēršas šīm problēmām un maina situāciju. Tā kā sieviešu tiesības, līdztiesība un taisnīgums ir to darba kārtības pamatā, arodbiedrības cīnoties iegūst vienādu atalgojumu par vienādas vērtības darbu, cienīgu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un aizsardzību, cienīgus pabalstus strādājošām personām ar īpašām vajadzībām, vienlīdzīgu attieksmi pret migrējošiem darba ņēmējiem un vēl daudz ko citu. Taisnīgai pārejai uz klimata mērķi ir jābūt ekonomikas un sociālās programmas priekšplānā, tāpat kā rūpīgai ekonomikai. Tā nodrošina miljoniem “zaļo” darba vietu potenciālu un iespēju samazināt un pārdalīt neapmaksāto aprūpes darbu. SDO 2019. gada Konvencija (C190) un tās rekomendācija (R206) liecina par sieviešu tiesībām apvienoties ar arodbiedrībām un sabiedrotajiem. Tāpat arī SDO Simtgades deklarācija par darba nākotni balstās uz mainīgu darba kārtību sieviešu līdztiesības jomā.

Šajā Starptautiskajā sieviešu dienā mēs atzīmējam izšķirošo lomu, kāda gadu gaitā ir bijusi sievietēm un viņu arodbiedrībām, īstenojot Pekinas platformā noteiktos vērienīgos mērķus. Mēs aicinām īstenot platformā minētos centienus, rīkojoties šādi:

  • Nodrošināt cilvēka pamattiesības uz biedrošanās brīvību un darba koplīgumu slēgšanu attiecībā uz visām strādājošām sievietēm;
  • Nodrošināt, ka visiem darba ņēmējiem, tostarp ēnu ekonomikā, tiek garantēts darba aizsardzības līmenis* un piekļuve sociālajai aizsardzībai;
  • Ieguldīt dzimumu līdztiesībās un attīstībā;
  • Izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību un uzmākšanos darba pasaulē;
  • Veicināt sievietes līderību, izmantojot feministisku pieeju attiecībā uz vadošajiem amatiem.

1

  1. SDO Simtgades deklarācijā ir izklāstīti darba aizsardzības līmeņa elementi: darba ņēmēju pamattiesību ievērošana, atbilstoša minimālā alga, darba laika maksimālie ierobežojumi, kā arī drošība un veselības aizsardzība darbā.